You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Закономірності зміни надійності діяльності військових операторів при отриманні модельованої суперечливої інформації

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.03.010

Кальниш В.1, Швець А.2

Закономірності зміни надійності діяльності військових операторів при отриманні модельованої суперечливої інформації

1 Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

2 Військова медична академія України, м. Київ

Повна стаття (PDF), ENG

Вступ. Явище надмірного інформаційного перевантаження певним чином віддзеркалюється на надійності та пра­цездатності військовослужбовців, стимулює підвищення їхнього емоційного негативно забарвленого напруження. Об'єктивне існування надмірного психоемоційного навантаження в сучасної людини вимагає розробки нового, більш досконалого погляду на оцінку надійності її праці, а також створення нових психофізіологічних підходів для обґрунтування модерної технології психофізіологічної оцінки надійності операторської діяльності (НОД) в умовах дефіциту інформації та часу.

Мета дослідження — виявити закономірності та аналіз психофізіологічного особливостей зміни надійності діяль­ності військовослужбовців, що виконують роботу з переробки суперечливої інформації в умовах дефіциту часу. Матеріали та методи дослідження. Дослідження НОД при моделюванні потоку завдань з суперечливою інформаці­єю проводилося в 2012—2013 роках. Вибірка досліджуваних осіб складалася з 54 військовослужбовців чоловічої статі віком 22—25 років, які перебували в стані гострого емоційного напруження, обумовленого процедурою вступу у вищий військовий навчальний заклад. Для дослідження емоційного статусу використовували шкалу суб'єктивних оцінок психічних станів СОПАС-8. Було застосовано спеціально сконструйовану комп'ютерну програму, яка дозволяла моделювати операторську діяльність з переробки інформації в умовах дефіциту часу, яка з заданою імо­вірністю супроводжувалася констеляцією певних суперечливих подій, що входили в протиріччя з заданим алгорит­мом дій оператора, «М.О.Е.».

Результати. Інтенсивне інформаційне навантаження при моделюванні суперечливих констеляцій суттєво впли­ває на емоційний фон обстежених осіб за більшістю показників його характеристик. Виділено дві групи операто­рів, які мали суттєво різні рівні емоційного напруження, та характеризувались неоднаковими показниками НОД (достовірно більша, у середньому в 11,8 разу, р < 0,001, імовірність виникнення помилкової реакції після фіктив­ного сигналу про помилкову дію в осіб з високим емоційним напруженням. Розроблено розв’язувальні правила, які дозволяють класифікувати операторів на групи з високим або низьким рівнем надійності обробки суперечли­вої інформації.

Висновки. Виявлено, що в стані високого емоційного напруження військовослужбовці суттєво розрізняються як за фоновими показниками компонентів емоційного напруження, так і за його характеристиками після інтенсивного інформаційного навантаження, що супроводжується збереженням розбалансованості суб’єктивних оцінок психіч­них станів і після інформаційного навантаження. Сформульовано гіпотезу щодо наявності нелінійних ефектів, подібних до ефекту Брока-Зульцера, при переробці імпульсних інформаційних повідомлень, які суттєво впливають на надійність операторської діяльності. Розроблено метод психофізіологічної оцінки надійності операторської діяльності військовослужбовців, який базується на моделюванні подання суперечливих констеляцій (ефект зштов- хнення І. П. Павлова) та дозволяє додатково сформувати певні негативні емоційні стани при переробці інтенсив­ного потоку інформації. Виявлено суттєву різницю реакцій на фіктивну помилку в осіб з різним емоційним напру­женням, яка характеризується достовірно більшою (у середньому в 11,8 разу, р < 0,001) долею імовірності виник­нення помилкової реакції після фіктивного сигналу про помилкову дію в осіб з високим емоційним напруженням. Розроблено модель підтримки прийняття рішення лікаря при оцінюванні надійності операторської діяльності за психофізіологічними характеристиками та критерії віднесення досліджуваного оператора до групи з високим або низьким рівнем надійності обробки суперечливої інформації.

Ключові слова: надійність діяльності, емоційний стан, модельована суперечлива інформація, ефект Брока-Зульцера

Література

 1. Агафонов А.Ю., Федотова А.Ю. 2005, Исследования феномена Струпа при усложнении задачи игнорирования, Психологические исследования. Сборник научных трудов. труды, Самара: Вселенная-группа, с. 28–35.
 2. Дормашев Ю. Б., Романов В. Я., Шилько Р. С. 2003. «Взаимодействие внимания и кратковременного запоминания: новый метод исследования (презентация 1)», Психологический журнал, т. 24, т. 3, с. 72–79.
 3. Калныш В. В., Левченко В. В. 2012, «Компьютерное моделирование эмоциональных состояний», Медицинская информация и инженерия, № 2. 3, с. 34–39.
 4. Карпов А. В. 1991. Психология принятия решений в профессиональной деятельности. Ярослав: Ярославский государственный университет, 153 с..
 5. Котик М., Емельянов А. М. 1993, Природа ошибок в человеке-операторе. М .: Транспорт, 253 с..
 6. Матюхин В. В. 1993. «Умственная работоспособность с точки зрения теории функциональных систем: обзор литературы», Медицина труда и пром. Экология, нет. 3–4, с. 28–31.
 7. Романов В. Я., Дормашев Ю. Б., Шилько Р. С. 2003. «Взаимодействие внимания и кратковременного запоминания: новый метод исследования (презентация 2)», Психологический журнал, т. 24, с. 47–53.
 8. Сопов В. Ф. 2005. Психические состояния в условиях напряженной профессиональной деятельности: учебное пособие, М .: Академический проект, 128 с..
 9. Судаков, К. В. 1992. Механизмы застойных изменений в лимбо-ретикулярных структурах головного мозга при эмоциональном стрессе, Психоэмоциональный стресс (Под ред. В. К. Судакова), М .: Науч. Местожительство Институт нормальной физиологии им. П.К. Анохин, т. 1, с. 7–27.
 10. Тоффлер Э. 2002, Шок будущего: перевод с английского. М .: Издательство АСТ, 557 с..
 11. Улыбин С.В. 2008. «Психологические факторы, влияющие на профессиональную деятельность человека», Мир психологии, № 3, с. 4, с. 262–268.
 12. Broadbent, D. E., Broadbent, M. 1988, "Anxiety and attention bias: State and trait", Cognition and emotion, v. 2, pp. 165–183. https://doi.org/10.1080/02699938808410922
 13. Mathews, A. 1993, "Biases in emotional processing", The Psychologists: Bulletin of the British Psychological Society, v. 6, pp. 493–499.
 14. Maynard, D. C., Hakel, M. D. 1997, "Effects of objective and subjective task complexity on performance", Human Performance, v. 10, no. 4, pp. 303–330. https://doi.org/10.1207/s15327043hup1004_1
 15. Waganaar, W. A. 1986, "My memory: A study of autobiographic memory over six years", Cognitive psychology, v. 18, pp. 225–252. https://doi.org/10.1016/0010-0285(86)90013-7
 16. Wilson, T. D. 2001, "Information overload: implications for healthcare services", Health Informatics Journal, no. 7, pp. 112–117. https://doi.org/10.1177/146045820100700210
 17. Мещерский, П. М. 1985, Эффект Брока-Зульцера. М .: Наука, 144 с.
 18. Greene, E. 2013, "Violation of Bloch’s Law that specifies reciprocity of intensity and duration with brief light flashes", Perception, v. 8, no. 4, pp. 543–550. https://doi.org/10.1068/i0619rep
 19. Gorea, A., Tyler, C. W., 2013, "Dips and bumps: on Bloch’s law and the Broca-Sulzer phenomenon", Proc. Nat. Acad. Sci.USA, v. 110, no. 15, p. 1330. https://doi.org/10.1073/pnas.1221807110
 20. Springer Handbook of Speech Processing 2007, (Eds. J. Benesty, M. M. Sondhi. Y. Huang: Springer Science & Business Media, 1176 p.
 21. Olaf Strelcyk, Nazarin Nooraei, Sridhar Kalluri, Brent Edwards. 2012, "Restoration of loudness summation and differential loudness growth in hearingimpaired listeners", J. Acoust. Soc. Am., v. 132, no. 4, pp. 2557–2568. https://doi.org/10.1121/1.4747018
 22. Kim, S. S., Gomez-Ramires, M., Thakur, P. H., Hsiao, S. S. 2015, "Multimodal interactions between proprioceptive and cutaneous signals in primary somatosensory cortex", Neuron, v. 86, no. 2, pp. 555–566. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.03.020
 23. Бехтерева, Н.П. 1971, Нейрофизиологические аспекты умственной деятельности человека. Ленинград: Медицина, 119 с.