You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Організаційні заходи та медична профілактика виробничо обумовлених і професійних захворювань у працівників підприємств з ведення вибухових робіт

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.01.055

Павліченко О. Ф.

Організаційні заходи та медична профілактика виробничо обумовлених і професійних захворювань у працівників підприємств з ведення вибухових робіт

Український науково-дослідний інститут промислової медицини, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Технології ведення вибухових робіт на відкритих гірничих розробках переорієнтовуються на використан­ня безтротилових вибухових речовин, що забезпечує більш високий рівень безпеки та зменшення негативного впливу на довкілля. Позитивні зміни не в повній мірі вирішують проблему доведення показників виробничих факторів до діючих гігієнічних нормативів, що призводить до розвитку професійної патології. Це викликає необ­хідність забезпечення захисту здоров’я працюючих, у тому числі за рахунок організаційних і медико-профілак- тичних заходів.

Мета дослідження — розробка організаційних заходів та заходів медичної профілактики щодо зниження ризику виникнення професійних і виробничо обумовлених захворювань у працівників, які займаються підготуванням вибухових робіт, від дії факторів виробничого середовища.

Матеріали та методи дослідження. На основі результатів аналізу даних умов праці та показників захворюва­ності працівників, які ведуть вибухові роботи на відкритих гірничих розробках, у динаміці спостереження 2003—2014 років проведено наукове обґрунтування та узагальнення організаційних заходів та заходів медичної профілактики професійних та виробничо обумовлених захворювань.

Результати. Відповідно до даних оцінки умов праці та епідеміологічних досліджень обґрунтовано вдосконалену систему організаційних та медико-профілактичних заходів, створену з урахуванням сучасних тенденцій та напря­мів у профілактиці розвитку професійних і виробничо обумовлених захворювань у працівників, що займаються веденням вибухових робіт в умовах кар’єрів. Періодичні медичні огляди необхідно проводити поетапно з акценту­ванням уваги на виявленні початкових проявів найпоширеніших хвороб, оцінкою клінічного перебігу наявних захворювань та реєстрацією в динаміці параметрів здоров’я працівника. Зважаючи на значну кількість вибухових підприємств на Україні, перспективним напрямом досліджень є оцінка ефективності профілактичної роботи на основі результатів епідеміологічних досліджень, які відображатимуть ситуацію з захворюваністю з тимчасовою втратою працездатності, поширеністю патології за результатами медоглядів.

Висновки. Узагальнено положення медичної профілактики та організаційних заходів, які дозволяють поліпшити ефективність профілактичної роботи на основі результатів оцінки умов праці та епідеміологічних досліджень. Профілактику необхідно здійснювати за напрямами покращання організації медоглядів з використанням даних психофізіологічної експертизи, моніторингу стану адаптації, диспансеризації, поновлення взаємодії закладів охо­рони здоров’я та Державної санітарно-епідеміологічної служби щодо надання профпатологічної допомоги праців­никам, підвищення відповідальності керівників та зацікавленості працюючих у збереженні здоров’я, удосконален­ня режимів праці та відпочинку, з урахуванням сучасних поглядів і досягнень у цих напрямах.

Ключові слова: медична профілактика, професійні захворювання, вибуховики

Література

  1. Козловская Т Ф. Пути снижения уровня экологи­ческой опасности в районах добычи полезных ископае­мых открытым способом / Т Ф. Козловская, В. Н. Че- бенко // Вісник КНУ імені Михайла Остроградського. - 2010. - № 6 (65), Частина 1. - С. 163-168.
  2. Павліченко О. Ф. Порівняльна характеристика умов праці в процесі підготовки вибухових робіт із застосуванням емульсійних вибухових речовин і таких, що містять тринітротолуол / О. Ф. Павліченко // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 2012. - Т. 16, № 1. - С. 15-20.
  3. Динаміка професійної захворюваності в Україні та досвід Інституту медицини праці НАМН України / Кун- дієв Ю. І., Нагорна А. М., Соколова М. П., Кононова І. Г. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2013. - № 4. - С. 11-22.
  4. Нагорна А. М. Захворюваність працівників, що ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розроб­ках, за даними поглиблених медичних оглядів / А. М. Нагорна, О. Ф. Павліченко // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2012. - № 2. - С. 31-37.
  5. Кальниш В. В. Психофизиологическая эксперти­за как ключевое звено профессионального отбора и мониторинга профессионально важных качеств спе­циалистов, работающих в условиях с повышенной опасностью / В. В. Кальниш // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2013. - № 1. - С. 14-23.
  6. Нариси профілактичної медицини [монографія] / М. Р. Гжегоцький, В. І. Федоренко, Б. М. Штабський; за ред. Б. М. Штабського. - Львів : 2008. - 400 с.
  7. Гречківська Н. В. Роль профілактичних медич­них оглядів для забезпечення своєчасного виявлення та профілактики професійних захворювань у працівників підприємств м. Києва / Н. В. Гречківська // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2014. - № 2. - С. 21-28.
  8. Лубянова И. П. Медицинские осмотры - эффек­тивный метод профилактики профессиональных и производственно обусловленных заболеваний рабо­тающего населения / И. П. Лубянова, Д. П. Тимошина // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2007. - № 4 (12). - С. 61-70.
  9. Вєтров С. Ф. Періодичні медичні огляди працюю­чих промислових підприємств (організація, діагно­стичні можливості, заходи щодо їх покращення) / С. Ф. Вєтров // Вестник гигиены и эпидемиологии (Приложение). - 2009. - Т 13, № 1. - С. 127-129.
  10. Радченко І. Остання лінія оборони. Українські промислові підприємства вдосконалюють культуру без­печного виробництва / І. Радченко // Інформаційний бюлетень з охорони праці - 2009. - № 1. - С. 50-54.