You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості сприйняття акустичних сигналів на фоні шуму операторами сейсмоакустичних станцій

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.01.048

Колганова І.А.1, Мухін В.В.2

Особливості сприйняття акустичних сигналів на фоні шуму операторами сейсмоакустичних станцій

1 Донецький інститут ринку та соціальної політики

2 НДІ МЕП Донбасу та вугільної промисловості

Повна стаття (PDF), UKR

Роботу присвячено особливостям розпізнавання акустичних сигналів на фоні шуму операторами служби сейсмопрогнозу. В основу дослідження покладено спосіб діагностики стійкості функції слуху: упродовж експерименту оператори підраховували кількість тональних імпульсів на фоні хвилеподібних коливань білого шуму. Отримані результати свідчать, що розпізнавання сигналів і точність роботи залежить від віку та стажу роботи в професії. Найліпші показники відмічено у операторів 30—39 років зі стажем роботи 5—9 років. На фоні шуму, що зменшується, оператори всіх вікових та стажевих груп виконували завдання краще, ніж під час його наростання. Процес розпізнавання акустичних сигналів на фоні шуму є специфічною функцією і супроводжується значними функціональними змінами, що свідчать про професійну адаптацію і забезпечують відповідний рівень диференційної чутливості слухової сенсорної системи.

Ключові слова: оператори сейсмопрогнозу, шум, акустичні сигнали, розпізнавання сигналів

Література

 1. Асмолов А.Г., Михалевская М.Б. От психофизики чистых ощущений к психофизике сенсорных за- дач//Проблемы и методы психофизики.- М: МГУ, 1974,-С. 12-51.
 2. Бурым В.Г. Психофизиологическая характеристи­ка труда операторов сейсмоакустических станций угольных шахт//Влияние условий труда на работоспо­собность и здоровье операторов.- К.: Здоров'я, 1984­С. 56-68.
 3. Гігієнічна класифікація праці. Гігієнічні нормати­ви.- К.: МОЗ України, ГЬловне санітарно-епідеміоло­гічне управління, 2001.- 45 с.
 4. ГЪрецкий О.В., Максимович В.А., Мухин В.В. идр. Изменение психофизиологического состояния у работ­ников операторского труда в результате профессио­нальной нагрузки//Медицина труда и пром. экол.- 1995.- №4.- С. 12-14.
 5. ГЪрецкий О.С. Контроль нарушений психофизио­логической регуляции в процессе деятельности у ра­ботников операторского труда//Вести, гигиены и эпи- демиол.-1998.-Т.2, №1.-С. 41-44.
 6. Забродин Ю.И., Пахомов А.П., Шаповалов В.И. Взаимосвязь показателей эффективности обнаруже­ния сигнала//Психофизика сенсорных и сенсомотор­ных процессов,-М.: Наука, 1984.-С. 7-40.
 7. Колганов А. В. Информационно-энергетическая модель непостоянного шума и ее применение в гигиене труда: Автореф.... дисс. д-ра биол. наук,-К., 1989.-32 с.
 8. Корсо Д.Ф. Теоретический и исторический обзор понятия порога//Проблемы и методы психофизики.- М.: МГУ, 1974.-С. 229-252.
 9. Руководство по эргономическому обеспечению разработки техники. 4.1: Общие эргономические тре­бования.-М.: ВНИИТИ, 1979.-259 с.
 10. Рыжов А.Я., Кремлева Т.Г., Степаненкова Н.П. Физиологическая характеристика периодов работоспо­собности на модели нервно-напряженного труда//Ме- дицина труда и пром. экол.- 1994.- №11.- С. 27-29.
 11. Способ оценки устойчивости функции слуха: А.с. 1572513/Г.А. Суворов, В.А. Максимович, В.В. Мухин, А.В. Колганов, М.В. Ратнер, Т.Я. Волынько (СССР).- № 3599369. Заявл. 30 мая 1983; Опубл. 23.06. 1990. Бюлл. №23.-2 с.
 12. Судаков К.В. Оценка стресса на рабочем месте: системный подход//Медицина труда и пром. экол.- 1996.-№12,-С. 5-11.
 13. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения.- СПб.: Питер, 2002.-256 с. (Серия «Мастера психологии»),
 14. Элементы теории биологических анализа- торов/Н.В.Позин, И.А.Любинский, О.В.Левашов и др,- М.: Наука, 1978,-360 с.