You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Про стан професійної захворюваності на радикулопатії у гірників вугільних шахт Донбасу

DOI xxxxxxxx

Ніколенко В.Ю.1, Жданова Г.В.2

Про стан професійної захворюваності на радикулопатії у гірників вугільних шахт Донбасу

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького 

КЛПУ «Обласна клінічна лікарня профзахворювань», м. Донецьк

Повна стаття (PDF), UKR  

 

У роботі проаналізовано особливості профзахворюваності і медико-соціальної значущості хронічної попереково- крижової радикулопатії як одного з найбільш поширених захворювань у гірників, робота яких пов’язана з постійним впливом виробничих факторів ризику. Приведено методи профілактики профзахворювань на радикулопатії, що дозволяють запобігти розвитку профпатології в гірників, котрі зазнають впливу шкідливих факторів виробництва, скоротити терміни госпіталізації хворих і подовжити тривалість ремісії захворювання.

Ключові слова: гірники, радикулопатії, захворюваність

Література

 1. Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология (вертеброневрология).- М.:Медпресс, 2003.- 670с.
 2. Алексеев В.В. Диагностика и лечение болей в пояснице // Consilium medicum.- 2002.- № 2.- Р.96-102.
 3. Мухин В.В., Передерий Г.С., Харковенко Н.М. Уровень, структура и динамика сочетаных форм профзаболеваемости у горнорабочих угольных шахт Донецкой области // Медицина труда и пром. экология.- 2003.- № 6.- С. 11-13.
 4. Воробей В.В., Рой 1.В. Остехондроз позвоночника: этиология, клиника, лечение физическими методами // Журнал практичного лшаря.- 2001 .№ 6.- С. 39-44.
 5. Подборка документов ВОЗ для Сектора здравоохранения ВОЗ.- 2006. - www.who.int/ceh.
 6. Здоровье работающих: проект глобального плана действий ВОЗ. - ЕВ120/28. - 02.01.2006. - п.4.10.- С.1-9.
 7. Шостак Н.А. Современные подходы к терапии боли в нижней части спины // Consilium medicum.- 2003.- Т.5, № 8.- С. 457-461.
 8. Верещагин А.И. Деятельность органов и организаций Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации по гигиене труда и оценке условий труда в Российской Федерации по отчетам статистической формы № 18 в 2001-2005гг. // Информационный сборник статистических и аналитических материалов под редакцией Главного врача ФГУЗ. Федеральный центр Роспотребнадзора А.И.Верещагин. - М:ФУГЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» - Роспотребнадзора, 2006.- 40 с.
 9. Верещагин А.И.,Степанов С.А. О состоянии профессиональной заболеваемости в Российской Федерации в 2005 году // Материалы II Всероссийского съезда врачей-профпатологов // Концепция и система службы медицины труда в Российской Федерации, Ростов-на-Дону, 3-5 октября 2006:Ростов- на- Дону:Полиграфист, 2006.- С.28-30.
 10. Ретнев В.М. Профессиональные заболевания: прошлое и настоящее // Медицинский академический журнал.- 2007.- Т7, № 3.- С.94-101.
 11. Баттакова Ж.Е., Исмаилова А.А., Султанбе- ков З.К. и др. Оценка общей и профессиональной заболеваемости на предприятиях горнорудной промышленности Казахстана / / Медицина труда и пром. экология.- 2008.- № 2.- С.1-5.
 12. Денисов Э.И., Чесалин П.В. Профессионально обусловленная заболеваемость и ее доказательность // Медицина труда и пром. экология.- 2007.- № 10.- С. 1-9.
 13. Бережнов С.П., Мухин В.В. Сохранение профессионального здоровья украинских шахтеров - приоритетная задача медицины труда // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Донецкой области.- Донецк, 2007.- С.3-9.
 14. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз.- К.: Аві- цена, 2006.- С.209-231.
 15. Мухин В.В., Передерий Г.С., Суханов В.В. Медицина труда в угольной промышленности: настоящее и будущее // Медицина труда в угольной промышленности /Под ред. В.В.Мухина. - Донецк, 2000.- С.7-15.
 16. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Чернюк В.І. Професійне здоров'я в Україні та шляхи його покращення // Журнал АМН України.- 2007.- Т.13, № 3.- С. 464-475.
 17. Мухин В.В., Передерий Г.С., Басанец А.В., Харковенко Н.М. Соціально-гігієнічний аналіз механізмів формування професійної захворюваності гірників вугільних шахт, заходи її профілактики // Укр.журн. з пробл. медицини праці.- 2006.- № 2.- С.63-73.
 18. Іладчук Є.О. Про стан та проблеми профпато- логічної служби Донецької області // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Донецької області.- 2007.- С.17-22.
 19. Валуцина В.М., Передерий Г.С., Тарасенко В.Г., Смоленко Л.В. Влияние условий труда на развитие пояснично-крестцовых радикулопатий у горнорабочих // Актуальні проблеми гігієни праці, професійної патології і медичної екології Донбасу,- Донецк, 2005.- С.166-171.