You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Професійні ризики здоров'ю працюючих як сучасна концепція медицини праці

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.03.077

Орєхова О. В., Павленко О. І.

Професійні ризики здоров'ю працюючих як сучасна концепція медицини праці

Український науково-дослідний інститут промислової медицини, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Забезпечення здоров’я працюючого населення — найважливіша функція держави, основа соціальної полі­тики, яка на практиці реалізується шляхом створення безпечних умов праці та здорових умов побуту. Медицина праці має на меті укріплення та збереження найвищого ступеня фізичного, душевного та соціального благополуч­чя працюючих у всіх сферах, попередження в працюючих відхилення в здоров’ї, які викликані умовами праці, захисту працюючих від ризиків, обумовлених шкідливими виробничими факторами, розміщення та збереження працюючих у виробничому середовищі, що пристосоване до їхніх фізіологічних і психологічних здібностей, адап­тацію роботи до працюючих і кожного працюючого до його або її праці (ВООЗ і МОП, 1995 р.).

Мета дослідження — проаналізувати та узагальнити дані літератури щодо сучасного стану проблеми професійних ризиків.

Матеріали та методи дослідження. Аналітичний огляд наукових публікацій проведено з використанням закордон­них профільних видань, текстової бази даних PUB MED, бази даних Національної наукової медичної бібліотеки та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Результати. Сьогодні все частіше стає питання щодо оцінки та прогнозування можливих наслідків у разі недотри­мання гігієнічних нормативів. Обґрунтування необхідності зміни стратегії та тактики гігієни праці відносно ризи­ків професійних захворювань і профілактики є основою діяльності сучасної медицини праці. В основу розвитку системи медицини праці, у сучасному її розумінні, полягає теорія оцінки та керування професійними ризиками. Оцінка та керування професійними ризиками має на меті проведення аналізу й оцінки здоров’я працівників та причинно-наслідкового зв’язку з умовами праці, інформування про ризик суб’єкта трудового права, а також про­ведення заходів з керування професійними ризиками за рахунок зниження експозиційних, дозових навантажень і «захист часом». При оцінці ризику велика увага надається кількісній оцінці збитків від ризику для вибору найефек­тивніших заходів управління ним, тобто профілактики, що сьогодні й є пріоритетом наукових досліджень і розро­бок у медицині праці.

Висновки. Таким чином, за даними проведеного аналізу закордонних і вітчизняних досліджень можна зробити висновок, що вибір стратегії медичного обслуговування працюючого населення потребує об’єктивної оцінки небезпечності виробництва, яка можлива лише на основі кількісних оцінок ризику здоров’я в конкретних профе­сіях на конкретному виробництві, що дозволить зробити здоров’я «елементом керування», оцінювати його за економічними критеріями та мати важелі для реального керування професійним ризиком.

Ключові слова: професійний ризик, професійні захворювання, здоров’я працюючих

 

Література

 1. Профессиональный риск для здоровья работни­ков : Руководство ; [под ред. Н. Ф. Измерова, Е. И. Де­нисова]. - Москва : Тровант, 2003. - 448 с.
 2. Методология оценки профессионального риска в медицине труда / Н. Ф. Измеров, Э. И. Денисов, Н. Н. Молодкина [и др.] // Медицина труда и промышленная экология. - 2001. - № 12. - С. 1-7.
 3. Лисюк М. О. Структура та зміст стратегії розвит­ку охорони праці в Україні / М. О. Лисюк, В. А. Поп- лавський, В. М. Рєпін // Інформаційний бюлетень з охорони праці. - 2011. - № 3. - С. 13-20.
 4. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні і його роль у збереженні трудового потенціалу / Ю. І. Кун­дієв, А. М. Нагорна, В. І. Чернюк // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2007. - № 4 (12). - С. 10-17.
 5. Суворов Г А. Гигиеническое нормирование про­изводственных шумов и вибраций / Г. А. Суворов, Л. Н. Шкаринов, Э. И. Денисов. - Москва : Медицина, 1984. - 60 с.
 6. Изучение профессионального риска здоровью - актуальная проблема медицины труда / Ю. И. Кун- диев, В. И. Чернюк, П. Н. Витте [и др.] // Профі­лактична медицина. - 2001. - Т 7, № 3. - С. 550-559.
 7. Giuliano Franco. Evidence-based decision making in occupational health / Giuliano Franco // Occup. Med. (Lond.). - 2005. - V. 55. - P. 1-2.
 8. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна. - Київ : ВД «Авіцена», 2006. - 316 с.
 9. Онищенко Г. Г. Актуальные проблемы методологии оценки риска и ее роль в совершенствовании системы социально-гигиенического мониторинга / Г. Г. Они­щенко // Гигиена и санитария. -2005. - № 2. - С. 3-6.
 10. Єжов В. В. Методика визначення показника прогнозованого професійного ризику працівників підприємств за результатами їх навчання з питань охорони праці / В. В. Єжов, Н. В. Шатохіна, П. С. Ба- зовкін // Металлургическая и горнорудная промыш­ленность. - 2008. - № 1. - С. 141-146.
 11. Чернюк В. І. Оцінка ризиків здоров'ю та управ­ління ними як проблема медицина праці / В. І. Чер­нюк, П. М. Вітте // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2005. - № 1. - С. 47-53.
 12. Измеров Н. Ф. Расчет и регулирование данных пылевых экспозиционных доз с целью снижения уровня профессиональных заболеваний пылевой этиологии / Н. Ф. Измеров, В. В.Ткачев, В. В.Соболев // Мед. труда и пром. экология. - 1995. - № 5. - С. 1-3.
 13. Іванченко О. Від концепції нульового ризику - до його прогнозування та запобігання / О. Іванченко // Охорона праці. - 2007. - № 1. - С. 37-38.
 14. Вертеленко М. В. Методичні підходи до оцінки ризику впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників на професійне здоров'я / М. В. Вертеленко // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2007. - № 2 (10). - С. 72-77.
 15. Пономаренко А. М. Вдосконалення гігієнічних засад оцінки впливу умов праці на здоров'я гірників на основі концепції «прийнятного ризику» / А. М. По­номаренко, Г С. Передерій, В. В. Мухін // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2009. - № 4 (20). - С. 23-30.
 16. Косарев В. В. Организация исследований и оценка риска здоровью в современной эпидемиоло­гии / В. В. Косарев, С. А. Бабанов // Гигиена и сани­тария. - 2001. - № 4. - С. 64-66.
 17. Кузьмин И. И. Концепция безопасности : от риска «нулевого» - к «приемлемому» / И. И. Кузьмин, Д. А. Шапошников // Вестник РАН. - 1994. - Т. 64, № 5. - С. 402-408.
 18. Проспективный анализ клинического течения и исходов у больных силикозом / О. А. Морозова, Н.  Н. Дерябина, В. П. Морозов, Л. П. Сенина // Меди­цина труда и промышленная экология. - 2010. - № 5. - С. 19-23.
 19. Мельцер А. В. Гигиеническое обоснование комби­нированных моделей оценки профессионального риска / А. В. Мельцер, А. В. Киселев // Медицина труда и про­мышленная экология. - 2009. - № 4. - С. 1-5.
 20. Измеров Н. Ф. Оценка профессионального риска и управление им - основа профилактики в медицине труда / Н. Ф. Измеров // Гигиена и санита­рия. - 2006. - № 5. - С. 14-16.
 21. Региональная «система медицины труда» - эффективная модель оценки и управления профессио­нальными рисками / С. В. Кузин, В. Б. Гурвич, В. Г. Климин [и др.] // Медицина труда и промышлен­ная экология. - 2010. - № 2. - С. 1-4.
 22. Онищенко Г. Г Оценка риска влияния факто­ров окружающей среды на здоровье в системе соци­ально-гигиенического мониторинга / Г. Г. Онищенко // Гигиена и санитария. - 2002. - № 6. - С. 3-7.
 23. Федина И. Н. Оценка риска формирования патологии органов дыхания у промышленных рабо­чих / И. Н. Федина, И. А. Журихина, А. В. Гаврилов // Гигиена и санитария. - 2010. - № 1. - С. 67-68.
 24. Анализ основных показателей работы отече­ственной системы обязательного социального стра­хования профессиональных рисков / И. Г. Баранов­ский, О. В. Измайлова, В. В. Субботин, В. В. Ткачев // Медицина труда и промышленная экология. - 2003. - № 9. - С. 1-8.
 25. Актуальные проблемы проведения предвари­тельных, периодических и дополнительных медицин­ских осмотров работающих во вредных и (или) опас­ных условиях труда в зависимости от факторов про­фессионального риска / В. Г. Газимова, Н. А. Рослая, Е. П. Жовтяк [и др.] // Медицина труда и промышлен­ная экология. - 2007. - № 3. - С. 11-14.
 26. Медицинские технологии профилактики и охра­ны здоровья работающего населения в рамках реали­зации национальных проектов / Е. И. Лихачева, И. Е. Оранский, А. А. Федоров [и др.] // Медицина тру­да и промышленная экология. - 2007. - № 3. - С. 8-11.
 27. MacDonald Е. Occupational medicine in Europe: scope and competencies / Е. MacDonald, В. Baranski, J. Wilford. - Bilthoven: WHO, ECEH, 2000. - 84 р.
 28. Der Vliet J. A. Van. Occupational health in European member states: a road to organizational health / Der Vliet J. A. Van. // Int. J. OMEH. - 2001. - V. 14, № 1.- P 13-17.
 29. Biesiada М. Simulations in health risk assessment / М. Biesiada // J. OMRH. - 2001. -V. 14, № 4. - P. 397-402.
 30. Bruegmann М. International comparison of occupational safety and health research - a review based on published articles / М. Bruegmann, М. Roetting, H. Luczak // Int. J. Occup.Safety & Ergonomics. - 2001. - V. 7, № 4. - P. 387-401.
 31. Global Strategy on Occupational Health for all. The way to health at work / WHO. OCH. - Geneva, 1995. - 68 p. 
 32. Implementation of the WHO Global Strategy on Occupational Health for all. Plan of action: covering the specific period 1996-2001 // Int. J. Occup Med. Environ. Health. - 1997. - V. 10, № 2. - P. 113-139.
 33. Globally harmonized system of classification and labeling of chemicals (GHS) / U. N. - New York and Geneva : United Nations, 2003. - 443 p.
 34. Критерії класифікації виробничих об'єктів за ступенем їх небезпеки для здоров'я працівників : метод. рекомендації / Л. А. Гвозденко, В. І. Назаренко, О.  В. Артамонова [та ін.] : Інститут медицини праці. - Київ, 2005. - 14 с. 
 35. Reducing Risks: Protecting people. Discussion document / Health and safety executive. - HSE books, 2001. - 74 p.
 36. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно­методические основы, принципы и критерии оценки. Руководство : Р 2.2. 1766-03. - Москва : МЗ РФ, 2003. - 24 с.
 37. Критерії небезпеки виробничих процесів / Л. Гвозденко, О. Артамонова, І. Чередниченко [та ін.] // Охорона праці. - 2005. - № 11. - С. 37-39.
 38. Шаяхметов С. Ф. Методические аспекты оцен­ки профессионального риска работающих / С. Ф. Шаях­метов, М. П. Дьякович // Мед. труда и пром. экология. - - № 6. - С. 21-26.
 39. Occupational health : Risk assessment and management ; Ed. By S. Sadhra and K. G. Rampal. - Blackwell Science Ltd, 1999. - 160 p.
 40. Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries / J. P. Mackenbach, I. Stirbu, A.-J. R. Ros^m [et al.] // N. Engl. J. Med. - 2008. - V. 358, № 23. - Р. 2468-2481.
 41. Аскарова З. Ф. Оценка профессионального риска нарушений здоровья рабочих горно-обогати­тельного комбината / З. Ф. Аскарова, Э. И. Денисов, Л. М. Карамова // Мед. труда и пром. экология. - - № 12. - С. 16-21.
 42. Шаяхметов С. Ф. Оценка профессионального риска нарушений здоровья работников предприятий химической промышленности / С. Ф. Шаяхметов, М. П. Дьякович, Н. М. Мещакова // Мед. труда и пром. экология. - 2008. - № 8. - С. 27-33.
 43. Соціально-гігієнічний аналіз механізмів фор­мування професійної захворюваності гірників вугільних шахт, заходи її профілактики / В. В. Мухін, Г. С. Передерій, А. В. Басанець, Н. М. Харковенко // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2006. - № 2. - С. 63-73.
 44. Устьянцев С. Л. К оценке индивидуального профес­сионального риска / С. Л. Устьянцев // Медицина труда и промышленная экология. - 2006. - № 5. - С. 22-28.
 45. Совершенствование подходов к оценке риска и социальной защите работников на основе докумен­тов МОТ по медицине труда / Э. И. Денисов, Н. Н. Мо- лодкина, Г. К. Радионова [и др.] // Медицина труда и промышленная экология. - 2003. - № 6. - С. 14-19.
 46. Recording and notification of occupational acci-dents and diseases. An ILO code of practice. - Geneva : ILO, 1996.
 47. Reducing risks, protecting people. Discussion document. - Health and safety executive. - DDE 11-C 150-5/99. - Sudbury, Suffolk, UK : HSE books, 1999.
 48. The Presidential / Congressional Commission on Risk Assessment and Risk Management. Risk Assessment and Risk Management in Regulatory Decision-Making. - V. 1 and 2. - Washington, DC, 1997.
 49. Koradecka D. Principles for shaping working conditions according to 11.0 conventions and EC directives / Koradecka D. // Int. J. OMEH. - 2001. - V. 14, № 1. - P. 71-78.
 50. Cunningham A. R. Estimating the extent of the health hazard posed by high-production volume chemicals / A. R. Cunningham, H. S. Rosenkranz // Env. HIth Perspect. - 2001. - V. 109, № 9. - Р. 953-956.
 51. Могиленкова Л. А. Оценка здоровья работников химического производства / Л. А. Могиленкова // Медицина труда и промышленная экология. - 2010. - № 3. - С. 43 - 48.
 52. Пенкнович А. А. Дозо-стажевая оценка риска развития хронического бронхита у работающих с раз­дражающими химическими веществами / А. А. Пенк- нович // Медицина труда и промышленная эколо­гия. - 2002. - № 2. - С. 40-42.
 53. Колычева И. В. Оценка риска профессиональ­ных и производственно обусловленных заболеваний у пожарных / И. В. Колычева, В. С. Рукавишникова // Медицина труда и промышленная экология. - 2005. - № 12. - С. 11-17.
 54. Количественная оценка неканцерогенного риска для здоровья населения / Н. В. Зайцева, П. З. Шур, Д. А. Кирьянова [и др.] // Гигиена и сани­тария. - 2008. - № 6. - С. 64-67.
 55. Факторы риска в нарушении репродуктивной функции организма в условиях влияния территори­ально-промышленного комплекса / З. И. Намазбаева, Н. К. Дюсембаева, М. А. Мукашева, К. И. Садыкова // Гигиена и санитария. - 2010. - № 1. - С. 51-54.
 56. Сергеева М. В. Оценка риска влияния загрязне­ния окружающей среды на здоровье населения на му­ниципальном уровне / М. В. Сергеева, М. Ю. Якушева // Гигиена и санитария. - 2010. - № 1. - С. 21-22.
 57. Панкова В. Б. Медико-социальные аспекты снижения риска развития профессиональных забо­леваний и производственного травматизма на желез­нодорожном транспорте / В. Б. Панкова, В. К. Ива­нова, В. С. Кутовой // Гигиена и санитария. - 2008. - № 2. - С. 12-15.
 58. Егорова А. М. Оценка профессионального риска патологии мочевыделительной, гепатобилиарной систем и репродуктивного здоровья у металлургов / А. М. Егорова // Гигиена и санитария. - 2009. - № 2. - С. 94-96.
 59. Методика визначення ризиків та їх прийнят­них рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. - Київ : Основа, 2003. - 192 с.
 60. Денисов Э. И. Доказательность в медицине труда: принципы и оценка связи нарушений здоровья с ра­ботой / Э. И. Денисов, П. В. Чекалин // Медицина труда и промышленная экология. - 2006. - № 11. - С. 6-13.
 61. Horst А. Integrative efforts in occupational safety and health in the European Union / А. Horst // Int. J. Occup. Safety & Ergonomics. - 2001. - V. 7, № 4. - P. 449-461.
 62. Труд и здоровье / Н. Ф. Измеров, И. В. Бухтияров, Л. В. Прокопенко [и др.]. - Москва : Литтерра, 2014. - 416 с.
 63. Электронный интерактивный директорий- справочник «Оценка профессионального риска». - URL:http: // neurocomp.ru / (дата обращения: 10.10.2014.
 64. Зайцева Н. В., Трусов П. В., Шур П.З. [и др.] // Анализ риска здоровью. - 2013. - № 1. - С. 15-23.
 65. Зайцева Н. В., Шур П.З., Карьянов Д. А. // Здо­ровье населения и среды обитания. - 2013. - № 1. - С. 4-6.
 66. Перспективы оценки профессионального риска с применением методов моделирования / П. З. Шур, Д. М. Шляпников, В. Б. Алексеев, В.М.Чигвинцев // Медицина труда и промышленная экология. - 2014. - № 12. - С. 4-8.