You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка професійного ризику порушення здоров'я працівників провідного металургійного підприємства

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.04.062

Севальнєв А. І., Шаравара Л. П.

Оцінка професійного ризику порушення здоров'я працівників провідного металургійного підприємства

Запорізький державний медичний університет

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Оцінка ризику розвитку виробничо-обумовлених та професійних захворювань є основою для прийняття рішень з керування професійними ризиками та має бути направлена на створення безпечних умов праці та профілактику захворювань [3—5].

Мета дослідження — провести оцінку професійного ризику порушення здоров’я працівників провідного металургійного підприємства.

Матеріали та методи дослідження. Для встановлення причинно-наслідкового зв’язку між розвитком захворюваності працівників та шкідливими чинниками виробничого середовища були розраховані наступні показники: рівень захворюваності на 1000 працюючих (R), відносний ризик (RR), відносний ризик для осіб, які підлягали шкідливому впливу в абсолютних числах (ARe) та відсотках (ARe %), відносний ризик для населення в цілому в абсолютних числах (PAR) та відсотках (PAR %) серед працівників доменного, мартенівського та агломераційного цеху. Результати. При розрахунку відносного ризику встановлено, що найбільшому ризику виникнення захворюваності серед досліджуваних цехів підлягають працівники мартенівського цеху — RR 3,04 при CI 95 % (2,83—3,26), у працівників доменного та агломераційного цехів рівень відносного ризику був також значним та склав RR 2,27 при CI 95 % (2,07-2,48) та RR 2,0 при CI 95 % (1,77-2,09) відповідно. У результаті оцінки ризику порушення здоров’я працівників агломераційного цеху встановлено, що найбільші рівні ризиків та статистично достовірно вище частота, ніж у контрольній групі, серед захворювань: хвороби ока та придаткового апарату, хвороби кістково- м’язової системи, інфекційні та паразитарні хвороби, хвороби сечостатевої системи та системи дихання, що відносить їх до виробничо-обумовлених захворювань. При оцінці ризику порушення здоров’я для працівників доменного цеху встановлено, що найбільші рівні ризиків реєструвалися серед наступних нозологічних форм: хвороби ока та придаткового апарату, хвороби шкіри та підшкірної клітковини, інфекційні та паразитарні хвороби, хвороби кістково-м’язової та сечостатевої систем. При оцінці ризику порушення здоров’я для працівників мартенівського цеху встановлено, що найбільші рівні ризиків реєструвалися серед хвороб вуха, хвороб шкіри, хвороб ока, інфекційних та паразитарних хвороб, хвороб сечостатевої та кістково-м’язової систем, хвороб органів травлення та органів дихання. Доля захворювань, викликаних впливом шкідливих умов праці, за всіма захворюваннями в працівників досліджуваних цехів (ARe, %) перевищувала такі показники серед населення в цілому (PAR, %), що підтверджує вплив шкідливих умов праці на здоров’я працюючих.

Висновок. Рівень професійного ризику в працівників провідного підприємства чорної металургії за показниками захворюваності з тимчасовою втратою працездатності в усіх обстежених цехах відноситься до категорії «високий» професійний ризик. Оцінка професійних ризиків за даними захворюваності з тимчасовою втратою працездатності в досліджених цехах свідчить про високий ступінь її професійної обумовленості, що потребує проведення цілеспрямованих профілактичних заходів.

Ключові слова: професійний ризик, вплив виробничих чинників, захворюваність працівників

Література

  1. Соколова Л. А. Медико-экологические аспекты оценки профессионального риска и диагностики профес­сиональных заболеваний / Л. А. Соколова, Ю. Р. Теддер // Экология человека. - 2008. - № 9. - С. 8-13.
  2. Оценка и управление профессиональным риском у работников крупного промышленного предприятия / Е. В. Самыкина, Л. Н. Самыкина, И. М. Ибрагимов, И. Ф. Мифтанов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2011. - Т 13. - № 1 (7). - С. 1801-1804.
  3. Измеров Н. Ф. Оценка профессионального риска в медицине труда / Н. Ф. Измеров, Э. И. Денисов // Вестник РАМН. - 2004. - № 2. - С. 17-21.
  4. Измеров Н. Ф. Профессиональный риск в меди­цине труда / Н. Ф. Измеров, Э. И. Денисов. - Москва, 2000. - С. 5-39.
  5. Измеров Н. Ф. Профессиональный риск для здо­ровья работников : (руководство) / Н. Ф. Измеров, Э. И. Денисов. - Москва, 2003. - 448 с.
  6. Профессиональный риск. Теория и практика расчета : Монография / Под. ред. А. Г. Хрупачева, А. А. Хадарцева. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2011. - 330 с.
  7. Методическая концепция профессионального риска и его количественная оценка / А.А . Хадарцев [и др.] // Национальные интересы: приоритеты и без- опастность. - 2010. - № 35 (92). - С. 69-80.