You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Професійна захворюваність медичних працівників в україні як медико-соціальна проблема

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.02.003

Нагорна А. М., Соколова М. П., Кононова І. Г.

Професійна захворюваність медичних працівників в україні як медико-соціальна проблема

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Особлива роль у підтримці працездатності трудового потенціалу країни належить медичним працівникам, які опікуються здоров’ям громадян, зайнятих у виробництві товарів і послуг. Втім ефективність роботи медичної галузі щодо збереження та відновлення здоров’я працюючих залежить, зокрема, від здоров’я самих медичних працівників. Мета дослідження. Вивчення особливості формування професійної захворюваності в медичних працівників України в динаміці 2001—2015 років.

Матеріали та методи дослідження. В основу методики вивчення професійної захворюваності покладено принцип суцільної статистичної обробки первинних документів — усіх «Карт обліку профзахворювань (профотруєнь)», складених на всі випадки вперше виявлених зареєстрованих в Україні за вказані роки в працівників галузі охорони здоров’я України з урахуванням розподілення випадків захворювань за регіонами, формами патології, віком, ста­жем роботи тощо.

Результати. У 2001—2015 роках в Україні виявлено 1092 випадки професійних захворювань у галузі охорони здоров’я — 35—103 випадки щорічно, що відповідає рівню 0,31—0,76 на 10 тис. З 2006 року в Україні спостерігаєть­ся стійка тенденція до зменшення кількості випадків та зниження рівня профзахворюваності, що не корелюється з умовами праці в галузі охорони здоров’я. У структурі професійних захворювань у медичних працівників перше місце стабільно займає туберкульоз (80—100 %, у середньому за 15 років — 87,7 %), друге — захворювання опорно- рухового апарату (від 1,3 до 6,7 %, у середньому — 3,1 %), на третьому місці знаходяться алергічні захворювання — від 1,0 до 5,1 % (у середньому 2,3 %).

Висновки. Професійна захворюваність медичного персоналу обумовлена багатьма причинами, а саме: впливом комплексу різних за своєю природою факторів; формальним проведенням попередніх медичних оглядів та допуску до роботи осіб, що мають медичні протипоказання; розповсюдженістю самолікування серед медиків без звернення до фахівців; відсутністю стандартизованих вимог до безпеки умов праці та охорони здоров’я медичних працівників; застосуванням застарілих технологій у щоденній практиці; недостатнім рівнем професійної підготовки, інформо- ваності та усвідомлення проблеми власної безпеки медичними працівниками під час виконання службових обов’язків, а також низький пріоритет цієї проблеми для адміністрації медичних установ; недостатнім матеріально- технічним забезпеченням медичних установ пристроями, лікувально-діагностичним обладнанням, матеріалами та інструментарієм.

Ключові слова: професійна захворюваність, медичні працівники, заклади охорони здоров’я, форми патології, шкідливі та небезпечні умови праці

Література

 1. Тимошина Д. П. Проблеми здоров‘я працівників медичної галузі в Україні / Тимошина Д. П., Лубяно- ва І. П. // Управління закладами охорони здоров'я. - 2015.- № 8. - С. 54-58.
 2. Минаков В. Ф. Некоторые особенности труда врачей / Минаков В. Ф., Сошников Е. И., Сидамон- Эристави В. Г // Труд и здоровье медицинских работ­ников. - Москва, 1985. - С. 7-18.
 3. Куценко Г. И. Психофизиологические аспекты трудовой деятельности врачей / Куценко Г И., Мин- чин Б. Н., Сошников Е. И. // Труд и здоровье меди­цинских работников. - Москва, 1985. - С. 55-69.
 4. Горблянский Ю. Ю. Актуальные вопросы про­фессиональной заболеваемости медицинских работ­ников / Ю. Ю. Горблянский // Медицина труда и промышленная экология. - 2003. - № 1. - С. 8-12.
 5. Иванов. А. В. Влияние социально-гигиенических условий на здоровье врачей / А. В. Иванов, О. Е. Пет- ручук // Бюлл. Нац. науч.-исслед. инст. общественно­го здоровья. Вып. 2. - Москва, 2005. - С. 14-17.
 6. Авота М. А. Объективные и субъективные дан­ные о профессиональных заболеваниях медицинских работников / М. А. Авота, М. Э. Эглите, Л. В. Матисане // Медицина труда и промышленная экология. - 2002. - № 3. - С. 33-37.
 7. Покровский В. И. Современные проблемы эколо­гически и профессионально обусловленных заболева­ний / В. И. Покровский // Медицина труда и про­мышленная экология. - 2003. - № 1. - С. 2-6.
 8. Факторы безопасности медработников и лабо­рантов [Електронний ресурс] http://sente-lab.com/novmki-iz-laboratomogo-mira/svetya-dmgim-sgorayu- sam-etot-starmnyij-vrachebnyij-lozung-v-nashi-dш- obretaet-osobyij-smyisl.-spas.html
 9. Горачук В. В. Про оптимізацію системи охорони здоров'я працівників медичної галузі // Український медичний часопис. - 2008. - № 6 (68) [Електронний ресурс] http://www.umj.com.ua/article/2303/pro- optimizaciyu-sistemi-oxoroш-zdorov-ya-pracivшkiv- medichnoi-galuzi.
 10. Кравчук В. В. Синдром «професійного вигоран­ня» як індикатор порушення здоров'я працівників окре­мих спеціальностей / Кравчук В. В., Кальниш В. В., Єна А. І. // Охорона здоров'я України. - 2005. - № 1-2. - С. 28-32.
 11. Михайлов Б. В. Синдром «выгорания», его при­чины и способы коррекции / Михайлов Б. В., Гаврилен­ко М. А. // Архів психіатрії. - 2001. - № 4. - С. 32-37.
 12. Гавриленко М. А. К вопросу о развитии синдро­ма «выгорания» у врачей психиатров-психотерапев- тов / Гавриленко М. А. // Архів психіатрії. -2002. - № 4. - С. 192-195.
 13. Охорона праці в медицині і фармації /[Мороз В. М., Сергета І. В., Фещук Н. М., Олійник М. П.]. - Вінниця: Нова книга, 2005. - 544 с.
 14. Ронгинская Т. И. Синдром выгорания в соци­альных профессиях / Ронгинская Т И. // Психо­логический журнал. - 2002. - № 23 (3). - С. 85-95.
 15. Юрьева Л. Н. Профессиональное выгорание у медицинских работников: формирование, профилактика, коррекция / Л. Н. Юрьева. - Киев : Сфера, 2002. - 272 с.
 16. Ларенцова Л. И. Синдром «эмоционального выгорания» (burnout) у врачей-стоматологов / Ларенцова Л. И., Максимовский Ю. М., Соколова Е. Д. // Новое в стоматологии. - 2002. - № 2 (102). - С. 97-99.
 17. Материалы VI Российской онкологической кон­ференции 26-28 ноября 2002 г., Москва [Електронний ресурс] http://www.rosoncoweb.ru/library/congress/ru/06/.
 18. Богучарова О. І. Здоров'я особистості у психо­логічній перспективі: КНУ ім. Т Г. Шевченка / О. І. Богу­чарова. - Київ, 2002. - 283 с.
 19. Синдром выгорания врачей лучше всего лечит­ся с помощью повышения зарплаты. Материалы засе­дания Экспертного совета Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению на тему «Условия и безопасность работы медицинского персо­нала» // Менеджер здравоохранения. - 2011. - № 7. - С. 64-69.
 20. Факторы риска здоровья медицинских работ­ников / М. Я. Бакс, И. Ю. Лусс, Д. Р. Спруджа [и др.] // Медицина труда и промышленная экология. - 2002. - № 3. - С. 28-33.
 21. Referrer satisfaction as a quality criterion: developing a questionnaire for measuring the quality of services provided by a radiology department / R. A. Kubik- Huch, M. Rexroth, R. Porst [et al.] // Rofo.- 2005. - V. 177, № 3. - P. 429-434. https://doi.org/10.1055/s-2005-858022
 22. ZtyЦопу М. Ехрозиге оf nuгsеs to еlесtгоmagnetic fields / М. Ztуlіопy Р Матгсй, Р РоШнмЫ // Меd Рг. - 2004. - V. 55, № 2. - Р. 183-187.
 23. Кирилова Е. Н. Эффективность миелопида в минимизации отдаленных последствий профессио­нального облучения / Е. Н. Кириллова, К. Н. Мукси- нова, Е. Д. Другова // Иммунология. - 2001. - № 1. - С. 30-36.
 24. Максимов И. Л. Состояние здоровья врачей многопрофильной больницы / И. Л. Максимов // Здравоохранение РФ. - 2003. - № 3. - С. 38-39.
 25. Кундиев Ю. И. Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ / Кундиев Ю. И., Нагорная А. М. - Киев : Авиценна, 2007. - 396 с.
 26. Захворюваність медичних працівників на професійний туберкульоз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагор- на, Д. В. Варивончик, М. П. Соколова // СЕС профі­лактична медицина. - № 2 (22). - 2010. - С. 3-8.
 27. Соколова М. П. Професійні захворювання медичних працівників України // Гигиена труда. - 2004 - Вып. 35. - С. 375-382.
 28. Професійні інфекційні хвороби / Ю. І. Кундієв, A. М. Нагорна, Д. В. Варивончик. - Київ : ВД «Авіцена», 2014. - 528 с.
 29. Косарев В. В. Профессиональные заболевания медицинских работников / В. В. Косарев, С. А. Баба­нов. - Самара : Офорт, 2009. - 232 с.
 30. Профилактика профессиональных контактных дерматитов рук у медицинских работников / В. Васенова [и др.] // Врач: ежемесячный научно­практический и публицистический журнал. - 2014. - № 6. - С. 71-72.