You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієна праці при проведенні об'ємного пневмопресингу

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.03.072

Зайцев Д. В.1, Єшенко О. І.2, Василюк-Зайцева С. В.3

Гігієна праці при проведенні об'ємного пневмопресингу

1 Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

2 Українська військово-медична академія, м. Київ

3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Об’ємний пневмопресинг (ОП) є інноваційним і перспективним методом медичної реабілітації. В останні роки його вивченню присвячений ряд досліджень, які координуються ТОВ «ІТО “Нове в медицині”». За даними координаційного центру, за останні п’ять років обґрунтована методика патогенетичного застосування ОП при запальних процесах; виконаний огляд закордонних рекомендацій щодо застосування ОП при лімфедемі кінцівок, вироблені тимчасові консенсусні рекомендації; уперше проведена оцінка впливу ОП на ефективність фармакоте­рапії при гіпертонічній хворобі; уперше виявлена здатність ОП впливати на якість нічного сну. При цьому вимоги до проведення процедур ОП не є чіткими, оскільки ОП не розглядається в діючих нормативних документах.

Мета дослідження — визначити раціональні санітарні норми, гігієнічні заходи та вимоги з охорони праці при про­веденні процедур ОП. Актуальність — вимоги до проведення процедур ОП не є чіткими, оскільки ОП не розгляда­ється в чинних нормативних документах.

Матеріали та методи дослідження. Виконано аналіз вимог чинного законодавства України з урахуванням відомого досвіду організації та проведення процедур ОП.

Результати. Вимоги до приміщення наведені за ДБН В.2.2-10-2001. Приміщення не передбачає постійного пере­бування осіб, може проектуватися без природного освітлення, за повітрообміном відноситься до категорії «чис­тих». Вологість повітря — 40—60 %. У теплу пору року максимальна швидкість руху повітря — 0,3 м/с, допустима температура — 20—27 °С; у холодну — 0,2 м/с та 20—23 °С відповідно. Площа на одну кушетку така сама, як для електролікування чи рефлексотерапії. Розміри кушетки наведені в ДНАОП 9.1.50-2.08-86, бажано корегувати їх за зростом медичної сестри. За ДБН В.2.5-28-2006 роботу відносять до підрозряду В2; за ДСН 3.3.6.042-99 роботу від­носять до категорій ІІа, ІІб. Проведення процедури ОП не відноситься до робіт з підвищеною небезпекою, дії небезпечних і шкідливих фізичних факторів немає. При проведенні процедур необхідно мінімізувати контакт шкіри пацієнта з поверхнею пневмоманжети. Дезінфекція та технічне обслуговування апаратури виконуються згідно з рекомендаціями виробника.

Висновки. Сформульовані вимоги, виконання яких сприятиме підвищенню ефективності процедур ОП, збережен­ню здоров’я медичного персоналу та отриманню співставних результатів клінічних досліджень.

Ключові слова: об’ємний пневмопресинг, охорона праці

Література

 1. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показни­ками шкідливості та небезпечності факторів вироб­ничого середовища, важкості та напруженості трудо­вого процесу»: наказ МОЗ України від 08.04.2014 р. № 248 [Електронний документ]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14. Назва з екрана.
 2. ДНАОП 9.1.50-2.08-86 (ОСТ 42-21-16-86) «Відділення, кабінети фізіотерапії. Загальні вимоги безпеки» [Електронний документ]. Режим доступу: https: / /dnaop.com/html/43400/doc- ДНАОП_9.1.50-2.08-86. Назва з екрана.
 3. Министерство здравоохранения СССР. Типовая инструкция по охране труда для персонала отделе­ний, кабинетов физиотерапии от 08.09.1987 г. [Електронний документ]. Режим доступу : http:// www.physiotherapy.ru/specialist/normativnie-dokumenty/instrukciya-po-ohrane-truda.html. Назва з екрана.
 4. Таршинов І. В., Таршинова Л. О. Медичний ком­плекс «Біорегулятор» для об'ємного пневмопресингу. Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. Вип. 14-15. 2001. № 109/15/01. С. 55-56.
 5. Таршинова Л. А., Ельчиц Т В., Зайцев Д. В. Теория и практика объемного пневмопрессинга; под науч. ред. Лободы М. В. Saarbrcken : LAP Lambert Academic Publishing, 2015. 250 с.
 6. Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я: наказ МОЗ України від 05.06.1998 № 153 [Електронний документ]. Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19980605_153.html. Назва з екрана.
 7. Про затвердження Примірного табелю оснащен­ня медичним обладнанням та виробами медичного призначення обласної лікарні: наказ МОЗ України від 03.11.2008 № 631 [Електронний документ]. Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja- primirnogo-tabelja-osnashennja-medichnim--doc12100.html. Назва з екрана.
 8. Про затвердження Тимчасових галузевих уніфі­кованих стандартів медичних технологій діагностич­но-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критеріїв якості лікування дітей: наказ МОЗ України від 27.07.1998 № 226 [Електронний документ]. Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19980727_226.html. Назва з екрана.
 9. ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я» [Електронний доку­мент]. Режим доступу: https://dnaop.com/html/3534/doc-ДБН_В.2.2-10-2001. Назва з екрана.
 10. ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення» [Електронний документ]. Режим доступу: https:// dnaop.com/html/29536/doc-ДБН_В.2.5-28-2006. Назва з екрана.
 11. Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных зданий, утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 12.02.1980 № 2152-80 [Електронний документ]. Режим доступу: https://dnaop.com/html/2296/doc-ГН_2152-80. Назва з екрана.
 12. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 42 [Електронний документ]. Режим доступу: http://www.uazakon. com/ documents / date_42 / pg_ikcfxj.htm. Назва з екрана.
 13. Межгосударственный стандарт «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме­щениях» от 01.01.2013. Москва : Стандартинформ, 2013. 15 с.
 14. СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Госстрой СССР [Електронний документ]. Режим доступу: https://dnaop.com/html/1671/doc-СНиП_2.04.05-91_У. Назва з екрана.
 15. Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою: наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 [Електронний документ]. Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05. Назва з екрана.
 16. Санітарні норми виробничого шуму, ультразву­ку та інфразвуку, затв. постановою Головного держав­ного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 37 [Електронний документ]. Режим доступу: https:// dnaop.com/html/1642/doc-ДСН_3.3.6.037-99. Назва з екрана.
 17. Про затвердження Інструкції зі збору, сортуван­ня, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров'я Міністерство охорони здоров'я України: наказ МОЗ України від 30.04.2014 № 293 [Електронний доку­мент]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0556-14. Назва з екрана.

ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Зайцев Д. В. (ORCID ГО 0000-0002-0841-1504) — літературний пошук, участь в аналізі медичних літературних даних, надання оригінальних даних щодо проведення процедури об’ємного пневмопресингу, оформлення тексту; Єщенко О. І. — розробка мети та задач дослідження, обґрунтування теми, наукове керівництво, участь у літературному пошуку, участь в аналізі медичних літературних даних;

Василюк-Зайцева С. В. (ORCID ГО 0000-0002-0875-462Х) — участь у літературному пошуку, аналіз технічних літературних даних.