You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Професійне здоров'я в Україні і його роль у збереженні трудового потенціалу

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.04.010

Кундіев Ю.І., Нагорна А.М., Чернюк В.І.

Професійне здоров'я в Україні і його роль у збереженні трудового потенціалу

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Представлено результати поглибленого аналізу показників професійної і загальної захворюваності, травматизму та смертності серед працюючого населення. Показано, що в цілому захворюваність працюючого населення складає від 75 до 90 % від захворюваності всього населення України, що зумовлює руйнівний вплив на стан трудового потенціалу. Наведено результати порівняльного аналізу професійної захворюваності в Україні та в країнах Європейського регіону. Надано дані щодо професійної захворюваності серед працюючих різних галузей виробництва за основними видами патології. Обґрунтовано необхідність визнання проблеми профілактики професійної захворюваності і виробничого травматизму пріоритетним завданням держави.

Ключові слова: працююче населення, захворюваність, травматизм, смертність, трудовий потенціал, профілактика

Література

  1. Кундієв Ю.І., НагорнаА.М. // Професійне здоров'я в Україні: епідеміологічний аналіз - К.: Авіцена. 2006.- С. 13-47.
  2. Здоровье работающих: проект глобального пла­на действий. ВОЗ.-ЕВ 120/28.-02.01.2006.-п. 4.10.- С. 1-9
  3. Подборка документов ВОЗ для Сектора здраво­охранения. Всемирная Организация Здравоохране­ния,- 2006,- www.who.int/ceh
  4. Статистичний щорічник України за 2005 рік.- Консультант. 2006.- 591 с.
  5. Кундієв ЮЛ.. Лисюк М.О.. Нагорна А.М., Дсгтяренко Є.Г. Стан виробничого травматизму в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення // Охорона здоров'я України.- 2003.- №2.- С. 25-29
  6. Кундієв Ю.І., Лисюк М.О., Нагорна А.М., Рома­ненко Н.В. Виробничий травматизм в Україні: гігі­єнічні, соціально-економічні аспекти // Україн­ський журнал з проблем медицини праці.- 2006.- МН.-С. 3-8 https://doi.org/10.33573/ujoh2006.01.003
  7. Кундієв ЮЛ.. Нагорна А.М. Професійна захво­рюваність в Україні в динаміці довгострокового спостереження // Український журнал з проблем медицини праці.- 2005.-№1.-С. 3-11 https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.003