You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Професійні чинники та їхній вплив на здоров'я працівників взуттєвих виробництв

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.01.074

Кузьмінов Б. П., Лотоцька-Дудик У. Б.

Професійні чинники та їхній вплив на здоров'я працівників взуттєвих виробництв

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю оцінки умов праці у взуттєвій галузі з урахуванням тех­нологій, обладнання, матеріалів у сучасних умовах виробництва та виявлення причинно-наслідкових зв’язків між чинниками виробничого середовища та здоров’ям працюючих.

Мета дослідження — аналіз основних професійних чинників та визначення їхнього впливу на здоров’я працюючих взуттєвої галузі.

Матеріали та методи дослідження. На основі результатів власних досліджень, наукових публікацій, статистичних даних проведено аналіз умов та характеру праці у взуттєвому виробництві, визначено їхній вплив на формування донозологічних та патологічних станів у робітників.

Результати. Трудова діяльність працівників взуттєвих підприємств виконується за наявності комплексної дії виробничих чинників. Монотонність праці, вимушена робоча поза поєднуються з забрудненням повітря робочої зони хімічними речовинами різних ступенів токсичності та наднормовими рівнями шуму та вібрації на окремих етапах технологічного процесу. У структурі захворюваності працівників взуттєвої галузі переважають хвороби нер­вової, дихальної та серцево-судинної систем, кістково-суглобового апарату. Серед професійних захворювань зустрічаються дерматози, бронхіальна астма, гінекологічні захворювання. Використання у технологічних процесах канцерогенних речовин призводить до розвитку раку порожнини носа, сечового міхура та лейкозів. Необхідним є розробка нормативно-методичної бази, яка б регламентувала умови праці у взуттєвій галузі на сучасному етапі виробництва. Це сприятиме зниженню негативного впливу виробничих чинників на здоров’я працівників, обгрун­туванню фактичних рівнів професійного ризику у взуттєвій промисловості та розробці заходів щодо зміцнення та збереження здоров’я працюючих.

Ключові слова: взуттєва промисловість, умови праці, професійні чинники, здоров’я працюючих, професійно обумовлена патологія

Література

 1. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагор- на.- Київ : ВД «Авіцена», 2006.- 316 с.
 2. Черняк Л. П. Тенденції розвитку ринку взуття в Україні / Л. П. Черняк, К. М. Пірковіч // Товари і ринки. - 2011. - № 1. - С. 77-78.
 3. Стріжик У. Р. Аналітичне забезпечення зміни витрат на виробництво продукції легкої промисловості України в умовах глобалізації / Стріжик У. Р. // Вісник національного університету «Львівська політехніка». - 2014. - № 797. - С. 410-416.
 4. Дементьев А. Л. Особенности условий труда и заболеваемости рабочих на современном предприятии по производству обуви / А. Л. Дементьев, А. А. Ляпкало // Гигиена и санитария. - 2001. - № 1. - С. 44-47.
 5. Распространенность заболеваний у работников обувной промышленности / Камилов Р. Ф., Шакиров Р. Д., Сидорчева О. В., Абзалов Р. Р. // Гигиена и санита­рия.- 2008. - № 3. - С. 21-24.
 6. Условия труда и здоровье работников обувного производства. / В. И. Моргачева, Л. Г. Кондакова, Н. А. Дзыгал [и др.] // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2007. - № 2 (10). - С. 31-40.
 7. Торосян Ю. В. Разработка технологии производ­ства обуви с использованием клеевых композиций повышенной экологичности: автореф. дисс. на соиска­ние научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.19.06 «Технология обувных и кожевенно-галантерейных изде­лий» / Ю. В. Торосян. - Санкт-Петербург, 2011. - 20 с.
 8. Богданов О. И. Оценка и моделирование состоя­ния воздуха рабочей зоны в производственных цехах рабочей зоны обувных предприятий: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.19.5 «Технология кожи, меха, обувных и кожевен­но-галантерейных изделий» / О. И. Богданов. - Моск­ва, 2012. - 21 с.
 9. Пикалев А. В. Совершенствование методов рас­чета теплового комфорта работников цехов обувных предприятий: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.19.06 «Технология обувных и кожевенно-галантерейных изделий» / А. В. Пикалев. - Москва, 2012. - 32 с.
 10. Касаткин Б. П. Организационно-экономические аспекты управления диверсификацией обувного предприятия: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. эконом. наук : спец. 08.00.05 «Экономи­ка и управление народным хозяйством» / Б. П. Касат­кин. - Санкт-Петербург, 2006. - 20 с.
 11. Мірко Н. В. Оцінка стану та тенденцій розвитку внутрішнього ринку продукції легкої промисловості // Ефективна економіка. - 2010. - № 10. - С. 14-119.
 12. Клименко Т В. Методология управления конку­рентоспособностью продукции российских предприя­тий обувной промышленности: автореф. дисс. на соискание научн. степени док. эконом. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй­ством» / Т В. Клименко. - Москва, 2010. - 40 с.
 13. Туркина Н. Р. Разработка методов оценки физи­ко-механических свойств обувных материалов: авто- реф. дисс. на соискание научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.19.01 «Материаловедение (текстильное, кожевенно-меховое, обувное, швейное)» / Н. Р. Турки­на. - Санкт-Петербург, 1999. - 20 с.
 14. Дмитриева Т А. Анализ, разработка и обоснова­ние технологических систем производства обуви на базе существующих и совершенствуемых технологий и оборудования: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. техн. наук: спец. 05.19.06 «Технология обувньгх и кожевенно-галантерейньгх изделий» / Т А. Дмитриева. - Санкт-Петербург, 2000. - 16 с.
 15. Вишнес Э. Комплексный анализ современных клеевых соединений для обувной промышленности: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.19.06 «Технология обувных и кожевенно-галантерейных изделий» / Э. Вишнес. - Радом, 2003. - 18 с.
 16. Іванішена Т В. Розробка технології виготовлення та використання клеїв-розплавів на основі відходів поліетилентерефталату у взуттєвому виробництві : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів та хутра» / Т В. Іванішена. - Хмельницький, 2008. - 23 с.
 17. Высоцкая А. В. Информационное обеспече­ние автоматизированного проектирования техно­логического процесса сборки обуви ниточных мето­дов крепления: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.19.05 «Технология кожи, меха, обувньгх и кожевенно-галантерейньгх изделий» / А. В. Высоцкая. - Санкт-Петербург 2011. - 16 с.
 18. Технология изготовления обуви с использова­нием клеев-расплавов повышенной экологичности / Прохоров В. Т [и др.]; под общ. ред. В. Прохорова. - Шахты : ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2012. - 169 с.
 19. О преимуществах инновационных технологи­ческих процессов производства изделий из кожи с использованием нанотехнологий: Монография / В. Т. Прохоров, Т. В. Тернавская, А. В. Высоцкая [и др.]; под общ. ред. проф. В. Т. Прохорова; ГОУВПО «ЮРГУЭС». - Шахты, 2010. - 188 с.
 20. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщаються через митний кордон України» від 5 жов­тня 2011 р. № 1031 [Електронний ресурс]. - Режим досту­пу: http: //zakon2.гada.gov.ua/laws/show/1031-2011-п.
 21. Frank J. Preventing iMjury illness and disability at work / J. Frank, K. Cullen // Journal of Environmental Health. - 2006. - V. 62, № 2. - Р. 160-167. https://doi.org/10.5271/sjweh.992
 22. Ильинская А. В. Система автоматизированного мониторинга качества воздуха рабочей зоны пред­приятий лёгкой промышленности: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.13.6 «Автоматизация и управление технологиче­скими процессами и производствами» / А. В. Ильин­ская. - Москва, 2013. - 21 с.
 23. Варивончик Д. В. Оцінка виробничої канцеро­генної небезпеки в переробній галузі / Д. В. Варивон­чик // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2013. - № 2 (35). - С. 22-27.
 24. Добровольский Л. А. Профессиональный рак: история, эпидемиология, канцерогены, регистры (обзор иностранной литературы) / Л. А. Доброволь­ский, И. Г. Белашова, E. Л. Радванская // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2007. - № 1 (9). - С. 53-59.
 25. Siew S. S. Occupational exposure to wood dust and formaldehyde and risk of nasal, nasopharyngeal, and lung cancer among Finnish men / S. S. Siew, T Kauppinene, P. Kyyronen // Cancer Manag Res.- 2012.- № 4.- Р. 223-232. https://doi.org/10.2147/CMAR.S30684
 26. Hematotoxicity in Workers Exposed to Low Levels of Benzene / Q. Lan, L. Zhang, G. Li [et al.] // Science. - - V. 306, № 5702. - pp. 1774-1776. https://doi.org/10.1126/science.1102443
 27. Discovery of novel biomarkers by microarray analysis of peripheral blood m ononuclear cell gene expression in benzene-exposed workers / M. S. Forrest, Q. Lan, A. E. Hubbard [et al.] // Environ. Health Persp. - - V. 113, № 6.- pp. 801-807. https://doi.org/10.1289/ehp.7635
 28. Tunca B. T Cytogenetic findings on shoe workers exposed long-term to benzene / B. T Tunca, U. Egeli // Environ Health Perspect. - 2006. - № 104 (Suppl 6). - Р. 1313-1317. https://doi.org/10.1289/ehp.961041313
 29. Шаньгина О. В. Эпидемиология злокачественных новообразований у рабочих обувных производств, имев­ших контакт с хлоропреном: автореф. дисс. на соис­кание научн. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.14 «Онкология» / О. В. Шаньгина. - Москва, 1996. - 20 с.
 30. Заридзе Д. Г Эпидемиология, механизмы канце­рогенеза и профилактика рака / Д. Г. Заридзе // Проб­лемы клинической медицины. - 2005. - № 2. - С. 10-16.
 31. Професійна діяльність матерів дітей із гострою лімфобластною лейкемією, які проживають у Львів­ській області / Н. І. Кіцера, Г. Р Акопян, Р. С. Поліщук, І. Назаренко // Здоровье ребенка. - 2008. - № 5 (14). - С. 102-107.
 32. Heidi R. R. Workplace Hazards to Women's Reproductive Health / R. R. Heidi, B. A. Baker // Minne­sota Medicine. - 2007. - № 23. - Р. 3-39.
 33. SaПmеn M. Reduced fertility among shoe manu­facturing workers / M. SaПmеn, M. Neto, O. N. Mayan // Journal of Occupational and Environmental Medicine. - 2008. - № 65 (8). - Р 518-524. https://doi.org/10.1136/oem.2007.032839
 34. Хакимова Р. Ф. Аллергическая заболеваемость детей работниц производств / Р Ф. Хакимова, Н. Х. Ами­
  ров, Ф. Ф. Даутов. - Казань : Слово, 2009. - С. 309-323.
 35. Алиева Л. А. Исследование образа жизни и здо­ровья работников промышленных предприятий: авто­реф. дисс. на соискание научн. степени канд. техн. наук : спец. 14.02.03 «Общественное здоровье и здра­воохранение» / Л. А. Алиева. - Москва, 2011. - 21 с.
 36. Mir Masih Moslemi Aghili. Evaluation of Muscu­loskeletal Disorders in Sewing Machine Operators of a Shoe Manufacturing Factory in Iran / Mir Masih Moslemi Aghili, Hasan Asilian, Parinaz Poursafa // Journal Pak. Med. Assoc. - 2012. - V. 62, № 3. - R 20-25.
 37. J. C. Rosecrance. Upper Extremity Musculoskeletal Disorders: Occupational Ass ociation and a Model for Prevention / J. C. Rosecrance, T. M. Cook // Central Euro­pean Journal of Occupational and Environmental Medi­cine. - 2008. - № 4 (Suppl. 3). - Р 214-231.
 38. Musculoskeletal risks in different departments of a footwear manufacturing company / M. Lourinho, G. Rocha Negreiros, L. Brentini de Almeida [et al.] // J. Fisiot. e Pesquisa [online]. - 2011. - V. 18, № 3. - Р 252-257. https://doi.org/10.1590/S1809-29502011000300009
 39. Szadkowska-Stanczyk I. Skutki zdrowotne ekspo- zycji na czynniki szkodliwe pracownikow produkcji i naprawy obuwia / I. Szadkowska-Stanczyk, H. Wozniak, G. Stroszejn-Mrowca // Medycyna pracy. - 2003. - V. 54 (1), № 67. - Р 67-71.