You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Професійна діяльність в екстремальних умовах середовища: визначення, класифікація

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.03.023

Кальниш В. В.

Професійна діяльність в екстремальних умовах середовища: визначення, класифікація

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Вступ. Дослідження впливу екстремальних умов діяльності на здоров’я та успішність праці людини нині отримало новий імпульс, поява якого пов’язана з ускладненням техніки, виникненням нових небезпечних видів професійної діяльності, повсюдним використанням застарілого устаткування, а також багатьох інших чинників, що формують сучасні проблеми в медицині праці.

Мета дослідження — структурувати відомості про вплив на організм працівника чинників екстремальних умов середовища й встановити вірогідні підходи, що дозволяють організму компенсувати їхню шкідливу дію.

Матеріали та методи дослідження. Проведений аналіз і узагальнення даних літератури з питань впливу екстремаль­них умов праці на організм людини.

Результати. У результаті аналізу даних літератури запропонована класифікація умов і ситуацій, що формують стрес у людини, працюючої в умовах з підвищеною небезпекою. Запропонований підхід, у якому на основі механізму стихійного відбору здійснюється селекція осіб, здатних працювати в цих умовах шляхом формування спеціальної функціональної системи, яку можна назвати психофізіологічним «панциром».

Висновки. Проведено структуризацію екстремальних чинників трудового середовища, що дозволяє виділити най- значущіші з них і визначити їхнє місце в системі діючих на людину подразників. Сформульовано гіпотезу можли­вого механізму «природний відбір» під дією комплексу екстремальних чинників, що дозволяє залишити на роботі тих осіб, у яких можливе формування захисного психофізіологічного «панцира», сприяючого їхній стійкості до подолання наявних викликів.

Ключові слова: екстремальні умови діяльності, небезпечні умови праці, класифікація чинників середовища, психоемоційна напруга

 

Література

 1. Агаджанян Н. А. Этнос, здоровье и проблемы адап­тации / Н. А. Агаджанян, Г. М. Коновалова, Р. Ш. Ожева // Новые технологии. - 2010. - № 3. - С. 88-92.
 2. Алещенко В. І. Психологічна реабілітація військовослужбовців з постстресовими психічними розладами / В. І. Алещенко, О. Ф. Хміляр. - Харків : ХУПС, 2005. - 84 с.
 3. Ахметзянова А. И. Теоретический анализ пред­ставлений о развитии антиципирующей функции психического отражения / А. И. Ахметзянова //  Гуманитарные и социальные науки. - 2015. - № 3. - С. 233-249.
 4. Белевитин А. Б. Современные взгляды на меди­цинскую реабилитацию лиц опасных профессий / А.  Б. Белевитин // Медицина катастроф. - 2011. - № 2. - С. 14-17.
 5. Беленки Г. Стресс на поле боя: опыт Израиля / Г. Беленки, Ш. Ной, З. Соломон // Милитариревью. - 1985. - № 7. - С. 28-37.
 6. Биккинина Г. М. Обоснование подходов к реализа­ции превентивных мероприятий профессионально обусловленной патологии у сотрудников силовых структур / Г М. Биккинина, Л. Р. Мингазова // Си­бирский медицинский журнал. - 2011. - Т. 26, Вып. 1. - С. 166-170.
 7. Бодров В. А. Информационный стресс / В. А. Бод­ров. - Москва : ПЕР СЭ, 2000. - 352 с.
 8. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление / В. А. Бодров.- Москва : Речь, 2006. - 523 с.
 9. Военная инженерная психология; под ред. Ф. Рубахина. - Москва : Воениздат, 1970. - 138 с.
 10. Голоков В. А. О состоянии здоровья сотрудни­ков органов внутренних дел, выполнявших служеб­ные задачи в особых условиях Северо-Кавказского региона / В. А. Голоков, Т Я. Николаева, С. А. Сергеев // Якутский медицинский журнал. - 2010. - № 1. - 29-30. 
 11. Григорьев П. Е. Индивидуально-психологи­ческие корреляты особенностей интуитивного пред­сказания опасных ситуаций сотрудниками органов внутренних дел / П. Е. Григорьев, И. В. Васильева, А. Н. Игнатов // Вестник Краснодарского универси­тета МВД России. - 2016. - № 1(31). - С. 196-201.
 12. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / Т. Н. Гуренкова, И. Н. Ели­сеева, Т. Ю. Кузнецова [и др.]. - Москва : Смысл, 2007. - 319 с.
 13. Дикая Л. Г. Отношение человека к неблаго­приятным жизненным событиям и факторы его фор­мирования / Л. Г. Дикая, А. В. Махнач // Психологи­ческий журнал. - 1996. - № 3. - С. 137-148.
 14. Дьяченко М. И. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях / М. И. Дьяченко, Л. А. Кан- дыбович, В. А. Пономаренко. - Минск : Изд-во «Уни­верситетское», 1985. - 206 с.
 15. Єна Т А. Професійно важливі якості диспетчерів енергосистем / Т А. Єна, В. В. Кальниш // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2010. - № 4 (24). - С. 11-20.
 16. Зайцев Г. С. Экстремальные условия деятель­ности: понятие, содержание, классификации / Г С. Зайцев // Вестник КРСУ - 2014. - Т 14, № 10. - С. 25-29.
 17. Инженерная психология в военном деле; под ред. Б. Ф. Ломова. - Москва : Воениздат, 1983.- 224 с.
 18. Кальниш В. В. Монотонная деятельность и состояние монотонии. Сообщение 1. Определение и факторы формирования / В. В. Кальниш // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2016. - № 1 (46). - С. 18-30.
 19. Кальниш В. В. Монотонная деятельность и состояние монотонии. Сообщение 2. Механизмы раз­вития состояния монотони / В. В. Кальниш // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2016. - № 2 (47). - С. 33-44.
 20. Китаев-Смык Л. А. Психология стресса / Л. А. Китаев-Смык. - Москва : Наука, 1984. - 386 с.
 21. Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. Пси­хологическая антропология стресса / Л. А. Китаев- Смык. - Москва : Академический проект, 2009. - 943 с.
 22. Ковальзон В. М. Цикл бодрствование-сон и био­ритмы человека при различных режимах чередова­ния светлого и темного периода суток / В. М. Коваль- зон, В. Б. Дорохов // Здоровье и образование в ХХІ веке. - 2013. - Т 15, № 1-4. - С. 151-162.
 23. Патоэндосаногенез системной патологической реакции у пострадавших с легкой механической травмой / А. Е. Коровин, Ю. Н. Шанин, С. М. Бодань, А. В. Шулепов // Бюллетень северного государствен­ного медицинского Университета. - 2013. - № 2. - С. 40-42.
 24. Кошкаров В. С. Влияние места несения службы и стажа работы на индивидуально-личностные осо­бенности сотрудников пожарной охраны / В. С. Кош- каров, Н. Н. Щаблов // Проблемы управления риска­ми в техносфере. - 2010. - № 4 (16). - С. 97-103.
 25. Кузнецов А. Г. К физиологии экстремальных воздействий на организм / А. Г. Кузнецов // Эколо­гическая физиология человека: адаптация человека к экстремальным условиям среды. - Москва : Наука, 1979. - С. 5-20.
 26. Ластовченко В. Б. Особенности десинхрониза­ции суточных биоритмов операторов при сменном графике работы / В. Б. Ластовченко // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2011. - № 2. - С. 3-10.
 27. Лебедев В. И. Личность в экстремальных усло­виях / В. И. Лебедев. - Москва : Политиздат, 1989. - 228 с.
 28. Ломов Б. Ф. Антиципация в структуре деятель­ности / Б. Ф. Ломов, Е. Н. Сурков // Психологический журнал. - 1980. - Т 1, № 6. - С. 162-165.
 29. Марищук В. Л. Поведение и саморегуляция чело­века в условиях стресса / В. Л. Марищук, В. И. Евдо­кимов. - Санкт-Петербург : Сентябрь, 2001. - 260 с.
 30. Марищук В. Л. Перераспределение функцио­нальных резервов в организме спортсмена как показа­тель стресса / В. Л. Марищук // Стресс и тревога в спорте. - Москва : Физкультура и спорт, 1983. - С. 72-87.
 31. Меерсон Ф. З. Адаптация, стресс и профилак­тика / Ф. З. Меерсон. - Москва : Наука, 1981. - 279 с.
 32. Меницкий Н. В. Информация и проблемы выс­шей нервной деятельности / Н. В. Меницкий, В. В. Тру- бачев. - Ленинград : Медицина, 1974. - 232 с.
 33. Мисюра В. Ф. Психологическая реабилитация военнослужащих / В. Ф. Мисюра. -Москва : Академия им. Фрунзе, 1995. - 25 с.
 34. Михайлов Б. А. Психологические операции ВС США в конфлитах малой интенсивности / Б. А. Михай­лов // Зарубежн. воен. обзор. - 1996. - № 8. - С. 2-7.
 35. Михайлова Л. А. Гигиенические и физиологиче­ские аспекты деятельности специалистов экстре­мальных профессий / Л. А. Михайлов // Фундамен­тальные исследования. - 2014. - № 2. - С. 1626-1631.
 36. Наенко Н. И. Психическая напряженность / Н. И. Наенко // Психическая напряженность. Фруст­рация: Хрестоматия; сост. И. В. Герасимова.- Влади­восток : МГУ, 2001.- С. 6-50.
 37. Небылицын В. Д. Основные свойства нервной системы человека / В. Д. Небылицын // Избранные психологические труды. - Москва : Просвещение, 1990. - С. 25-343.
 38. Носов Н. А. Виртуальная психология / Н. А. Но­сов. - Москва : Аграф, 2000. - 432 с.
 39. Осьодло В. Діагностика, формування і розвиток психологічної готовності до професійної діяльності: методичні аспекти / В. Осьодло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. - 2015. - № 1 (32). - С. 30-32.
 40. Пронина Г. А. Оценка изменений личностных характеристик и качества жизни, ассоциированных с метаболическим синдромом, у спасателей МЧС России / Г. А. Пронина, Е. Д. Пятибрат, С. С. Бацков // Вестник психотерапии. - 2013. - № 48 (53). - С. 52-56.
 41. Психологічна енциклопедія; Автор-упорядник О.  М. Степанов. - Київ : Академвидав, 2006. - 424 с.
 42. Смирнов Б. А. Психология деятельности в экс­тремальных ситуациях / Б. А. Смирнов, Е. В. Долго­полова. - Харьков : Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. - 292 с.
 43. Тімченко О. В. Синдром посттравматичних стресових порушень: концептуалізація, діагностика, корекція та прогнозування / О. В. Тімченко. - Харків : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. - 268 с.
 44. Хайрулін О. Професійне вигорання військово­службовців як предмет психологічного аналізу / O.  Хайрулін // Психологія і суспільство. - 2014. - № 2. - С. 98-128.
 45. Шевченко Т И. Сравнительное исследование нервно-психической устойчивости у пожарных, гор­носпасателей и курсантов пожарно-спасательного колледжа / Т И. Шевченко, Н. В. Макарова // Медико­биологические и социально-психологические пробле­мы безопасности в чрезвычайных ситуациях. - 2013. - № 1. - С. 74-77.
 46. Bleise P. D. Age and individual variability in performance during sleep restriction / P. D. Bleise, N. J. Wesensten, T J. Balkin // J. Sleep. Res. - 2006. - № 15 (4). - P. 376-385.
 47. Juda M. Chronotype Modulates Sleep Duration, Sleep Quality, and Social Jet Lag in Shift-Workers / M.  Juda, C. Vetter, T Roenneberg // Journal of biological rhythms. - 2013. - V. 28. - № 2. - Р. 141-151. 
 48. Kirkcaldy B. Occupational stress, work satisfaction and health among the helping processions / B. Kirkcaldy, R. J. Shephard // Eur Rev. Appl. Psihol. - 2004. - V. 51. - P.   243-253.
 49. Ogdinska-Bulik N. Negative and positive effects of traumatic experiences in a group of emergency service workers - the role of personal and social resources / N.   Ogdinska-Bulik // Med Pr. - 2013. - № 64 (4). - P. 463-472.
 50. Pek E. Health survey of ambulance workers with a generic questionnaire (SF-36) / E. Pek, I. Martai, J. Mar- ton // Orv. Hetil. - 2013. - № 154 (47). - P. 1865-1872.