You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічні основи комплексної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації та формування високої професійної придатності студентів, що здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Панчук О. Ю., Сергета І. В.

Гігієнічні основи комплексної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації та формування високої професійної придатності студентів, що здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Невід’ємними компонентами сучасних стратегій, спрямованих на визначення рівня професійної придат­ності осіб, які здобувають певний фах, є проведення професіографічної оцінки, наукове обґрунтування професіо- грам, психофізіограм та психограм, розроблення методик оцінки перебігу професійної адаптації.

Мета дослідження — наукове обґрунтування методики комплексної бальної оцінки особливостей перебігу профе­сійної адаптації та формування високої професійної придатності студентів, що здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводено на базі Вінницького національного медичного уні­верситету імені М. І. Пирогова з залученням спеціалістів, що мають досвід діяльності в галузі гігієнічної оцінки професіографічних проблем, та фахівців-практиків стоматологічної сфери зі стажем професійної діяльності не менше ніж 7—10 років. В основі розроблення методичних підходів до створення шкал комплексної бальної оцін­ки особливостей формування високої професійної придатності є метод експертних оцінок із застосуванням методик групової експертизи з наступним ранжуванням та попарного порівняння. Використано комплекс сучас­них психофізіологічних і психодіагностичних досліджень. Статистичний аналіз отриманих результатів проведе­но на підставі застосування пакета прикладних програм багатовимірного статистичного аналізу «Statistica 6.1 for Windows».

Результати. У ході проведеного дослідження науково обґрунтована методика комплексної бальної оцінки особли­востей перебігу професійної адаптації та формування високої професійної придатності студентів, що здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти, яка передбачає наступні етапи: 1 — визначення ступеня вираження провідних професійно-значущих психофізіологічних функцій і особливостей особистості для основних спеціальностей стоматологічного профілю; 2 — оцінку отриманих результатів у балах згідно з даними спеціально створених шкал рівня їх вираження; 3 — визначення величин показників психофізіологічної та особистісної детер­мінант професійної придатності студентів; 4 — оцінку та змістовне трактування їхніх значень на підставі застосу­вання критеріїв кількісної та якісної оцінки; 5 — визначення індивідуалізованих стратегій застосування профілак­тичних заходів.

Висновки. Розроблена методика комплексної бальної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації та фор­мування високої професійної придатності студентів, що здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медич­ної освіти, дозволяє розрахувати значення показників психофізіологічної та особистісної професійно-значущих детермінант професійної придатності, обґрунтувати індивідуалізовані стратегії застосування засобів профілактич­ного змісту, встановити провідні напрями засобів психофізіологічного впливу та психогігієнічної корекції зру­шень, які мають місце.

Ключові слова: студенти, стоматологічний фах, професійна придатність, комплексна оцінка

 

Література

 1. Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / М. Ю. Анто­монов. - Киев, 2006. - 558 с.
 2. Баранов А. А. Медицинские и социальные аспек­ты адаптации современных подростков к условиям воспитания, обучения и трудовой деятельности / А. А. Баранов, В. Р. Кучма, Л. М. Сухарева. - Москва : ГОЭТАР-Медиа, 2008. - 352 с.
 3. Бардов В. Г. Гігієнічні основи прогнозування здо­ров'я дітей та підлітків / В. Г. Бардов, І. В. Сергета // Проблемы медицины. - 2000. - № 1-2. - С. 41-46.
 4. Бодров В. А. Психология профессиональной дея­тельности. Теоретические и прикладные проблемы / В. А. Бодров. - Москва : Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. - 623 с.
 5. Кальниш В. В. Современные направления совер­шенствования профессионального психофизиологи­ческого отбора / В. В. Кальниш, А. И. Ена // Журнал АМН України. - 2004. - Т 10, № 2. - С. 368-384.
 6. Кальниш В. В. Психофизиологические аспекты изучения надежности операторской деятельности / В. В. Кальниш // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2008. - № 3. - С. 81-88.
 7. Кальниш В. В. Удосконалення методології визна­чення психофізіологічних характеристик операторів / В. В. Кальниш, А. В. Швець // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2008. - № 4. - С. 49-54. 
 8. Кулагин Б. В. Основы профессиональной психо­диагностики / Б. В. Кулагин. - Ленинград: Медицина, 1984. - 216 с.
 9. Кундієв Ю. І. Порівняльна характеристика стану професійної захворюваності в Україні і світі / Ю. І. Кун­дієв, А. М. Нагорна, Л. О. Добровольський // Журн. АМН України. - 2009. - № 2. - С. 3-11.
 10. Кундиев Ю. И. Медицина труда - пятидесяти­летний опыт / Ю. И. Кундиев. - Киев : Авиценна, 2002. - 672 с.
 11. Кундиев Ю. И. Изучение профессионального риска на Украине / Ю. И. Кундиев, В. И. Чернюк, П. Н. Витте // Медицина труда и промышленная эко­логия. - 1999. - № 4. - С. 6-9.
 12. Навакатикян А. О. Физиология и гигиена умст­венного труда / А. О. Навакатикян, В. В. Крыжанов- ская, В. В. Кальниш. - Киев : Здоров'я, 1987.- 152 с.
 13. Реброва О. Ю. Статистический анализ меди­цинских данных. Применение пакета прикладных программ Statistica / О. Ю. Реброва. - Москва : МедиаСфера, 2006. - 312 с.
 14. Полька Н. С. Актуальні проблеми психогігієни дітей і підлітків: шляхи та перспективи їх вирішення (огляд літератури і власних досліджень) / Н. С. Полька, І. В. Сергета // Журн. НАМН України. - 2012. - Т 18, № 2. - С. 223-236.
 15. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагно­стика. Методики и тесты: учебное пособие / Д. Я. Рай­городский. - Самара : Издательский дом «БАХРАХ-М», 2000. - 672 с.
 16. Сергета И. В. Офтальмо-гигиенические аспек­ты современного визуального окружения детей, под­ростков и молодежи / И. В. Сергета, Л. В. Подригало, Н. В. Малачкова. - Вінниця : Діло, 2009. - 176 с.
 17. Сергета І. В. Організація вільного часу та здоров'я школярів / І. В. Сергета, В. Г. Бардов. - Вінниця: РВВ ВАТ «Віноблдрукарня», 1997. - 292 с.
 18. Сердюк А. М. Психогигиена детей и подростков, страдающих хроническими соматическими заболе­ваниями / А. М. Сердюк, Н. С. Полька, И. В. Сергета. - Вінниця : Нова книга, 2012. - 336 с.
 19. Kokoszka A. Mental organization according to the metabolism of information model and its mathematical description / A. Kokoszka // International Journal of Neuroscience. - 2001. - V. 107, № 3/4. - Р. 173-184.
 20. Leung W. C. Official career guidance for specialist registrars / W. C. Leung. // Biomedical Journal. - 2000. - № 320 (7251). - P S2-S7251.
 21. Political Attitudes Vary with Physiological Traits / D. R. Oxley, K. B. Smith, J. R. Alford [et. al.] // Science. - 2008. - V. 321. - P 1667-1670.