You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Сучасні підходи до гігієнічного нормування пестицидів у повітрі робочої зони

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.16, № 4, 2020

Сучасні підходи до гігієнічного нормування пестицидів у повітрі робочої зони

Яструб Т. О., Кірсенко В. В., Григор’єва К. В., Донцова Д. О.

https://doi.org/10.33573/ujoh2020.04.275

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Full article (PDF), UKR

Вступ. Гранично допустима концентрація в повітрі робочої зони (ГДКп.р.з.) є основним стандартом комплексного гігієнічного нормування пестицидів, який застосовується для контролю за повітрям виробничого середовища, та дотримання якого гарантує безпечні умови праці при їхньому застосуванні. Традиційний підхід до експериментально встановленого гігієнічного нормативу, попри його безперечну перевагу за показниками наукової обґрунтованості та високої надійності, є вкрай трудомісткою й довготривалою процедурою, а при великому асортименті пестицидів, – ще й практично нездійсненною та невиправдано затратною. Це створює величезний дефіцит у традиційно сформованій нормативній базі пестицидів одного з найвагоміших показників безпечності виробничого середовища – вмісту пестицидів у повітрі робочої зони, та передбачає підходи до пошуку альтернативних рішень.

Мета дослідження – розробити підхід до встановлення гігієнічних нормативів пестидиців у повітрі робочої зони – інгаляційних еквівалентів допустимих рівнів впливу (ІЕ ДРВ).

Матеріали та методи дослідження. Проаналізовані наукові звіти Європейської організації з безпечності харчових продуктів з обґрунтування допустимих рівнів впливу пестицидів (ДРВП), а також законодавчі та нормативні документи в Україні щодо гігієнічного нормування пестицидів у повітрі робочої зони. Проведений аналіз намітив шляхи гармонізації методичних підходів до гігієнічного нормування пестицидів у повітрі робочої зони, мета яких – збереження бази вітчизняних даних з гігієнічного нормування пестицидів у об’єктах виробничого та навколишнього середовища з ретельним аналізом токсикологічних властивостей діючих речовин пестицидів, який лежить в основі визначення ДРВП.

Результати. У результаті дослідження запропонований спосіб визначення ІЕ ДРВ, технічний результат якого досягався використанням формули Флюрі, згідно з якою кількість речовини в повітрі поєднується з поглиненою ефективною інгаляційною дозою. При цьому внутрішня допустима доза трансформується в допустиму концентрацію в повітрі робочої зони з урахуванням фізіологічних параметрів людини (маса тіла, об’єм дихання), тривалості робочої зміни та положення про те, що поглинена доза речовини в разі надходження до організму інгаляційним шляхом приймається за 100 % експозиційної дози. Проведений порівняльний аналіз величин ІЕ ДРВП із експериментально встановленими ГДКп.р.з. підтвердив придатність використання запропонованого алгоритму при гігієнічній регламентації безпечних умов застосування пестицидів.

Висновки. Запропонований спосіб визначення ІЕ ДРВП на підставі аналізу всієї глибини та обсягу токсикологічних даних підвищує надійність нормативів з позицій безпечності для здоров’я працюючих. Його використання дозволить знизити матеріальні затрати та зменшити кількість досліджень із використанням лабораторних тварин згідно з біоетичною концепцією трьох «R» (Réduction – Скорочення, Replacement – Заміна та Refinement – Удосконалення); у короткі строки переглянути норматив при появі нових токсикологічних чи епідеміологічних даних по пестициду; удосконалити практику використання пестицидів в Україні, у тому числі в питаннях забезпечення високого рівня захисту здоров’я працюючих.

Ключові слова: пестициди, інгаляційний еквівалент допустимого рівня впливу, гігієнічне нормування, повітря робочої зони

Література

 1. Методические указания по установлению ориен­тировочных безопасных уровней воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны:, утв. МЗ СССР 04.11.85 № 4000­85. Москва, 1985. 34 с.
 2. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов: утв. МЗ СССР 13.03.87 № 426387. Киев : Минздрав СССР, 1988. 210 с.
 3. EFSA (European Food Safety Authority), 2014. EFSA Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant protection products. EFSA Journal. 2014. V. 12 (10), 3874. 55 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2014.3874
 4. Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті. Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 8.8.1.2.3.4­0002001: затв. постановою № 137 Головного державного санітарного лікаря України від 20 вересня 2001.
 5. Пестициди: довідник; за ред. С. Т. Омельчука. Київ : Інтерсервіс, 2019. 904 с.
 6. ECHA (European Chemicals Agency), 2017, Recommendation no. 14 of the BPC Ad hoc Working Group on Human Exposure. Default human factor values for use in exposure assessments for biocidal products (revision of HEEG opinion 17 agreed at the Human Health Working Group III on 12 June 2017). 8 p.
 7. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві: ДСанПіН 8.8.1.2.001­98: затв. постановою № 1 Головного державного санітарного лікаря України від 03.08.1998.
 8. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності: ДСанПіН 8.8.1.002­98: затв. МОЗ України від 28.09.1998 № 2. Київ, 1998. 20 с.
 9. Regulation (EC) № 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directive 79/117/EEC and 91/414/EEC. URL: http://eur­lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R1107.
 10. Аналіз реєстраційних вимог до охорони професійного та громадського здоров’я при застосуванні засобів захисту рослин в ЄС і Україні. М. Г. Проданчук, С. Г. Сергеєв, І. В. Лепьошкін та ін. Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2015. № 3. С. 5–13.
 11. Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides. Official Journal of the European Communities. 2009. L 309. P. 71–86.
 12. Чмиль В. Д. К проблеме соответствия отечественных нормативов, регулирующих проведение государственных испытаний средств защиты растений, их регистрацию и использование в сельском хозяйстве, требованиям Европейского Союза. Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2014. №1, 2. С. 10–26.
 13. EFSA (European Food Safety Authority), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diquat. EFSA Journal. 2015. V. 13 (11), 4308. 127 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4308
 14. EFSA (European Food Safety Authority), 2005. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pirimiphos­methyl. EFSA Scientific Report. 2005. V. 44. P. 1–53. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2005.44r