You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Сучасні підходи щодо вдосконалення профілактики, скринінгу та ранньої діагностики пухлин голови та шиї професійного ґенезу

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.16, № 3, 2020

Сучасні підходи щодо вдосконалення профілактики, скринінгу та ранньої діагностики пухлин голови та шиї професійного ґенезу

Варивончик Д. В. 1, 2), Еджибія О. М. 1, 2), Копач К. Д. 2)

https://doi.org/10.33573/ujoh2020.03.187

1) ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України»

2) Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (м. Київ, Україна)

Full article (PDF), UKR

Вступ. Однією з маловивчених груп злоякісних новоутворень (ЗН) професійного ґенезу є пухлини голови та шиї (ПГШ). В теперішній час до ПГШ відносять первинні ЗН губи, ротової порожнини, слинних залоз, глотки, шийного відділу стравоходу; носової порожнини та придаткових пазух, гортані, трахеї. Враховуючи анатомічну єдність, спільність етіології і факторів канцерогенного ризику, актуальним є розробка і впровадження у практику заходів профілактики, скринінгу, ранньої діагностики ПГШ серед працюючих в канцерогеннонебезпечних умовах.

Мета – розробити сучасні заходи профілактики, скринінгу та ранньої діагностики ПГШ у працюючих в канцерогенно-небезпечних умовах.

Матеріали та методи. З використанням статистичної бази IARC «CANCER TODAY» (2018 р.) та даних Національного канцер-реєстру України (1999, 2009, 2019 рр.) проводився епідеміологічний аналіз захворюваності на ПГШ. За даними «List of classifications by cancer sites with sufficient or limited evidence in humans» [IARC, 2020] та «Diet, nutrition, physical activity and cancer: a

Global perspective» [AICR, 2018] визначались фактори ризику виникнення ПГШ. На основі дослідницької бази даних «Професійний рак в Україні» (1992 – 2019 рр.), досліджувались клініко-епідеміологічні характеристики ПГШ професійного ґенезу. На основі отриманих у досліджені даних та сучасних клінічних рекомендацій, що ґрунтуються на доказах, розроблялись заходи з профілактики, скринінгу та ранньої діагностики ПГШ серед працюючих в канцерогенно-небезпечних умовах.

Результати. В загальній структурі онкологічної захворюваності населення

України ПГШ займають V місце, в країнах європейського регіону ВООЗ та у світі

– VI місце. ПГШ займають ІІ місце в структурі професійного раку (ПР) в Україні (10,6 %).

Для ПГШ професійного ґенезу характерним є висока захворюваність осіб чоловічної статі (96,9 %), середній вік першого встановлення захворювання – 57,2±9,1 років, середня тривалість виробничої експозиції канцерогенними факторами – 21,3±9,7 років. Переважно хворі на ПГШ професійного ґенезу працювали у добувній промисловості (54,7 %), переважно – добування і переробка уранових руд (91,4 %); та в обробній промисловості (31,2 %), переважно – машинобудування (50,0 %). Основними етіологічними чинниками ПГШ професійного ґенезу в Україні є: гама-випромінювання (56,2 %), радон-222 та дочірні продукти розпаду радону (ДПРР) (46,9 %), орган-специфічні хімічні канцерогени (37,5 %), в т.ч.: сполуки хрому (VI) та зварювальні аерозолі (54,2 %), формальдегід (20,8 %), азбест (12,5 %), нікель (12,5 %).

Для хворих з ПГШ професійного ґенезу характерним є переважне виявлення патології на пізніх (ІІІ – IV) стадіях (61,2 – 87,1 % хворих), що визначає високі показники 1-річної летальності цих хворих (26,9 – 64,4 %). В теперішній час єдиним методом скринінгу та ранньої діагностики (на І–ІІ стадіях) ПГШ професійного ґенезу є систематичний клінічний огляд працівників канцерогенно-небезпечних виробництв лікарями стоматологом і оториноляринголом, під час проведення попереднього і періодичних медичних оглядів (МО). Під час проведення МО рекомендована тактика підвищеної «онкологічної настороженості», шляхом незалежного подвійного і розширеного лікарського огляду осіб груп високого ризику виникнення ПГШ. Розроблено клінічний протокол скринінгу та ранньої діагностики ПГШ під час проведення МО. Запропоновано комплекс заходів з профілактики виникнення ПГШ серед осіб груп високого ризику.

Висновки. Запропоновані заходи дозволять покращити профілактику і раннє виявлення ПГШ професійного ґенезу, знизити первинну захворюваність і 1-річну летальність серед працюючих в канцерогенно-небезпечних умовах.

Ключові слова: канцерогенно-небезпечне виробництво, працівники, професійний рак, пухлини голови і шиї, скринінг, діагностика, профілактика.

Література

 1. Варивончик Д. В. Професійний рак в Україні: 1992 – 2019 рр. Український журнал з проблем медицини праці. 2020. № 2. С. 104–114.
 2. Варивончик Д. В. Розвиток національної системи профілактики професійного раку в Україні. Український журнал з проблем медицини праці. 2013. № 4. С. 35–46. ВОЗ.
 3. Руководство по ранней диагностике рака. 2018. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272264/9789244511947rus.pdf?ua=1. (Дата обращения: 14.07.2020).
 4. Конвенція МОП № 139 «Про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики». 1974. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_162#Text. (Дата обращения: 14.07.2020).
 5. Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Варивончик Д. В. Професійний рак: епідеміологія та профілактика : Монографія. К.: Наукова думка, 2008. 336 с.
 6. Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 11.05.2007 р. № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07#Text. (Дата звернення: 14.07.2020).
 7. Онкология: Национальное руководство. Краткое издание / Под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 576 с.
 8. Профилактика рака и борьба с ним: Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (WHA58.22). 25 мая 2005 г. URL: https://www.who.int/cancer/media/news/WHA58_22-ru.pdf?ua=1. (Дата обращения: 14.07.2020).
 9. Рак в України, 1998 – 2020. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. Бюлетень Національного канцер-реєстру України. К., 2001. 116 с.
 10. Рак в України, 2009 – 2010. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. Бюлетень Національного канцер-реєстру України. № 12. К., 2011. 115 с.
 11. Рак в України, 2018 – 2019. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. Бюлетень Національного канцер-реєстру України. № 21. К., 2020. 115 с.
 12. Рак гортани : Клинические рекомендации. Ассоциация онкологов России; Российское общество клинической онкологии. М., 2018. URL: http://www.oncology.ru/association/clinicalguidelines/2018/rak_gortani_pr2018.p.df. (Дата обращения: 14.07.2020).
 13. Рак гортаноглотки : Клинические рекомендации. Ассоциация онкологов России; Российское общество клинической онкологии. М., 2018. URL: http://www.oncology.ru/association/clinicalguidelines/2018/rak_gortanoglotki_pr2018.pdf. (Дата обращения: 14.07.2020).
 14. Рак носоглотки : Клинические рекомендации. Ассоциация онкологов России; Российское общество клинической онкологии. М., 2018. URL: http://www.oncology.ru/association/clinicalguidelines/2018/rak_nosoglotki_pr2018.pdf. (Дата обращения: 14.07.2020).
 15. Рак полости носа и придаточных пазух : Клинические рекомендации. Ассоциация онкологов России; Российское общество клинической онкологии. М., 2018. URL: http://www.oncology.ru/association/clinical-guidelines/2018/rak_polosti_nosa_i_pridatochnykh_pazukh_pr2018.pdf. (Дата обращения: 14.07.2020).
 16. Рак ротоглотки : Клинические рекомендации. Ассоциация онкологов России; Российское общество клинической онкологии. М., 2018. URL: http://www.oncology.ru/association/clinicalguidelines/2018/rak_rotoglotki_pr2018.pdf. (Дата обращения: 14.07.2020).
 17. Рак слизистой оболочки полости рта : Клинические рекомендации. Ассоциация онкологов России; Российское общество клинической онкологии. М., 2018. URL: http://www.oncology.ru/association/clinicalguidelines/2018/rak_polosti_rta_pr2018.pdf. (Дата обращения: 14.07.2020).
 18. Diet, nutrition, physical activity and cancers of the mouth, pharynx, larynx: a Global Perspective: 3rd Expert report. World Cancer Research Fund International; American Institute for Cancer Research. 2016. Revised 2018. URL: https://www.wcrf.org/sites/default/files/Mouth-Pharynx-Larynx-cancer-report.pdf. (Accessed 14.07.2020).
 19. Diet, nutrition, physical activity and nasopharyngeal cancer: a Global Perspective: 3rd Expert report. World Cancer Research Fund International; American Institute for Cancer Research. 2013. Protocol vers. 2. URL: ttps://www.wcrf.org/sites/default/files/nasopharyngeal-cancer-protocol.pdf. (Accessed 14.07.2020).
 20. Diet, nutrition, physical activity and oesophageal cancer: a Global Perspective: 3rd Expert report. World Cancer Research Fund International; American Institute for Cancer Research. 2016. Revised 2018. URL: https://www.wcrf.org/sites/default/files/Oesophageal-cancer-report.pdf. (Accessed 14.07.2020).
 21. Early detection. WHO Cancer control: Guide for effective programmes. 2007. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43743/9241547338_eng.pdf?sequenc e=1. (Accessed 14.07.2020).
 22. Head and neck cancer. 2020. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Head_and_neck_cancer. (Accessed 14.07.2020).
 23. IARC List of Classifications by cancer sites with sufficient or limited evidence in humans, Vol. 1 – 127. Last update: 26 June 2020. URL: https://monographs.iarc.fr/wpcontent/uploads/2019/07/Classifications_by_cancer_site_127.pdf. (Accessed 14.07.2020).
 24. IARC. CANCER TODAY : Data visualization tools for exploring the global cancer burden in 2018. URL: https://gco.iarc.fr/today. (Accessed 14.07.2020).
 25. Prevention. WHO Cancer control: Guide for effective programmes. 2007. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43575/9241547111_eng.pdf?sequenc e=1. (Accessed 14.07.2020).
 26. WHO. Cancer: Key facts. 12 September 2018. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer. (Accessed 14.07.2020).