You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Основні фактори ризику технологічного процесу та захворювання верхніх дихальних шляхів у працівників на виробництві азотовмісних сполук

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Vol.15, No 4, 2019

Основні фактори ризику технологічного процесу та захворювання верхніх дихальних шляхів у працівників на виробництві азотовмісних сполук

Шидловська Т.А., Ковальчук П.М.

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.04.289

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Хімічне виробництво є однією з провідних галузей промисловості України. Особливе місце в структурі хімічної промисловості посідає виробництво хімічних засобів для сільського господарства, зважаючи на зростаючу потребу у них економіки України та значну кількість працівників. Серед різних типів підприємств, задіяних у синтезі мінеральних добрив або сировини для подальшого їх виробництва, найбільший інтерес з гігієнічних позицій становлять підприємства-виробники азотовмісних та комплексних добрив, що, передусім, зумовлено досить високою небезпекою початкових продуктів, а також складним комплексом технологічних процесів з утворенням токсичних інгредієнтів у процесі виробництва, зокрема аміаку, оксидів азоту, монооксиду вуглецю, метанолу, формальдегіду.

Існує певна залежність між розвитком хронічного ларингіту та професійною діяльністю пацієнта. Уразливими контингентами щодо розвитку цього захворювання є, зокрема, представники голосомовних професій та працівники хімічних виробництв. Водночас актуальною є проблема діагностики ЛОР-патологій, пов’язаних з дією шкідливих виробничих (ШВФ), на ранніх стадіях, коли проведення лікування і своєчасної профілактики дає змогу виключити розвиток більш виражених форм професійних патологій голосового апарату гортані.

Мета дослідження – аналіз хімічного складу повітря робочої зони та гігієнічних умов праці на виробництві сполук азотної групи, а також вивчення структури первинної захворюваності патологіями ВДШ у працівників

Матеріали і методи дослідження. Об’єктами дослідження були параметри чинників виробничого середовища (повітря робочої зони, рівень шуму, мікроклімат). Гігієнічна оцінка умов праці (повітря робочої зони - 1246 визначень, рівень шуму – 45 вимірів, параметри мікроклімату – 60 вимірів) на ПАТ «АЗОТ» була проведена для таких технологічних процесів: отримання аміаку, карбаміду, аміачної селітри, капролактаму. Всього було відібрано 1246 проб повітря на вміст токсичних речовин. В кожній точці здійснювали забір щонайменше трьох проб.

Також проводили аналіз первинної захворюваності працівників ПАТ «АЗОТ» за І-IV квартали 2018 року; здійснювали аналіз патологій верхніх дихальних шляхів та лор-органів.

Результати. Під час вивчення умов праці на виробництві ПАТ «АЗОТ» за 2018 рік ми з’ясували, що основними шкідливими речовинами є аміак, діоксид і оксид азоту, монооксид вуглецю, карбамід, формальдегід та ін. Виходячи з отриманих даних встановили, що концентрації аміаку, діоксиду азоту, монооксиду вуглецю перевищували ГДК, причому іноді в декілька разів. Зокрема, вміст аміаку в цеху з виробництва карбаміду становив 60.0 мг/м3 (макс. показник) та 23.8-34.6 мг/м3 (середній показник) протягом усього технологічного процесу, при нормі 20.0 мг/м3. Максимальне перевищення концентрації діоксиду азоту в повітрі робочої зони – 4.5 мг/м3, при середніх показниках – 1.7-2.8 мг/м3 (ГДК<2.0 мг/м3). Концентрація монооксиду вуглецю у ІІ-ІІІ кварталах 2018 року перевищувала ГДК<20.0 мг/м3 на 10-15%. Що стосується інших шкідливих речовин, таких як метанол, акролеїн, моноетаноламін, формальдегід, пил карбаміду, то їхні концентрації у повітряному середовищі підприємства деколи не значно перевищували ГДК або були на межі норми.

За даними первинної захворюваності на підприємстві хімічного виробництва азотовмісних сполук, помітними є досить високі показники уражень гортані, які становлять 10.2-12.48% від всіх первинних патологій ВДШ. При цьому середня захворюваність на ларингіти по м. Черкаси за 2013-2017 роки становить 4.1%.

Під час аналізу структури захворюваності патологіями ВДШ за 2018 рік виявили високий рівень захворюваності тонзилітами і фарингітами в холодний період року та аномально високий рівень захворюваності на ларингіти та трахеобронхіти в ІІ-ІІІ кварталах. В результаті вивчення даних хімічного складу повітря робочої зони за І-IV квартали 2018 року, найбільші перевищення ГДК по аміаку, діоксиду азоту, монооксиду вуглецю, пилу аміачної селітри реєстрували саме в ІІ-ІІІ кварталах. Існує ймовірність того, що зростання захворюваності на ларингіти та трахеобронхіти в теплий період року пов’язане зі збільшенням концентрації токсичних речовин у повітрі робочої зони та температурним мікрокліматом у виробничих приміщеннях у зазначений період.

Висновки. Умови праці на виробництві сполук азотної групи характеризуються дією комплексу несприятливих чинників: високим рівнем забруднення повітря робочої зони аерополютантами в поєднанні із флюктуючим мікрокліматом, шумом, вібрацією і інтенсивними фізичними навантаженнями. Пріоритетними несприятливими виробничими чинниками на виробництві азотовмісних сполук є випари аміаку, оксидів азоту, монооксиду вуглецю з перевищенням ГДК, часом у декілька разів. Середні показники концентрацій аерополютантів, які перевищували ГДК у повітрі робочої зони: аміак- 23.8-34.6 мг/м3, діоксид азоту - 1.7-2.8 мг/м3. У працівників хімічного виробництва азотовмісних сполук ПАТ “АЗОТ” встановлений високий рівень поширеності захворювань органів дихання, особливо ларингітів і трахеобронхітів (10.2-12.5%), порівняно з показниками захворюваності по м. Черкаси (4.1%). Помітною є висока причинна ймовірність ролі хімічного фактору (аміак, оксиди азоту, монооксид вуглецю, пил аміачної селітри) у виникненні захворювань на ларингіти, трахеїти, бронхіти серед працівників хімічного виробництва азотовмісних сполук.

Ключові слова: хімічна промисловість, захворювання верхніх дихальних шляхів, ларингіт, фактори виробничого середовища, аміак, монооксид вуглецю, оксиди азоту.

Література

 1. Ашурова М. Дж., Юличева С. Т. Условия труда работающих на производствах азотных минеральных удобрений. Биология и интегративная медицина. 2016. №2. С. 13–19.
 2. Валеева Е. Т., Бакиров А. Б., Каримова Л. К. Профессиональный риск для здоровья работников химической промышленности. Вестник российского государственного медицинского университета. 2013. №5-6. С. 124–128.
 3. Дзержинская Н. А. Эффекты комбинированного действия атмосферных поллютантов на здоровье населения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию образования ФБУН "Саратовский научно-исследовательский институт сельской гигиены" Роспотребнадзора. 2017. С. 89–97.
 4. Кирсанов В. В. Проведение специальной оценки условий труда на химических предприятиях. Вестник Казанского технологического университета. 2014. №17. С. 113–115.
 5. Климов П. В., Суржиков Д. В., Большаков В. В. Оценка риска для здоровья населения в связи с техногенным загрязнением атмосферного воздуха и питьевой воды в крупном центре металлургии и энергетики. Acta Biomedica Scientifica. 2010. №4. С. 179–181.
 6. Кундиев Ю.И., Нагорная А.М.. Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический аналіз. К.:Авиценна, 2007. 396 с.
 7. Кундієв Ю.І. Нагорна А.М. Професійна захворюваність в Україні в динаміці довгострокового спостереження. Укр. журн. з проблем медицини праці. 2005. №1. С. 3-11https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.003
 8. Лопатин Д. Г. Хирургическая тактика лечения хронического ларингита у шахтеров. Политравма. 2014. №2. С. 26–29.
 9. Панкова В. Б. Современные проблемы диагностики и экспертизы профессиональных заболеваний верхних дыхательных путей. Вестник оториноларингологии. 2015. №5. С. 14–18.. https://doi.org/10.17116/otorino201580514-18
 10. Петров С. Б., Пономарева О. В., Чагаева Н. В., Петров Б. А. Оценка риска развития органов дыхания у детей в зоне влияния атмосферных выбросов многотопливного предприятия теплоэнергетики. Современные проблемы науки и образования. 2017. №6. С. 95.
 11. Першин А. Н., Вострикова Е. А., Михайлуц А. П. Гигиена труда и состояние здоровья работающих на химических производствах в климатических условиях западной Сибири. Acta Biomedica Scientifica. 2005. №2. С. 45–50.
 12. Помыткина Т. Е. Состояние здоровья работников при производстве соединений азотной группы (обзор). Гигиена и санитария. 2014. №3. с. 39-45
 13. Преображенский Н. П., Захарова М. В., Сумина Г. Н., Волкова Т. А. Санитарно-гигиенический контроль за условиями труда, воздухом в рабочих зонах производственных помещений, атмосферным воздухом селитебной зоны, почвой при осуществлении производственной деятельности ОАО “Алтайхимпром”. Медицина экстремальных ситуаций. 2012. С. 38–45.
 14. Рябова М. А., Немых О. В. Диагностика патогенетических механизмов развития хронического ларингита. Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2008. №3. С. 110–111.
 15. Тараненко Н. А., Мещакова Н. М., Шаяхметов С. Ф. Оценка санитарно-гигиенического состояния воздуха рабочей зоны химических производств предприятия нефтехимической отрасли Восточной Сибири. Acta Biomedica Scientifica. 2014. №3. С. 66–71.
 16. Черняк, Ю. И., Грассман Д. А., Колесников С. И..Влияние стойких органических загрязнителей на биотранстформацию ксенобиотиков. Новосибирск : Наука, 2007. 134 с .
 17. Шидловська Т. А. Функціональні порушення голосу: монографія. Київ: «Логос», 2011. – 520 с.
 18. Шидловська Т. А., Ковальчук П. М. Хронічний ларингіт: поширеність за даними звернення до оториноларинголога, супутня патологія та фактори ризику. Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2018. №4. С 55-63.
 19. Boas, М., Feldt-Rasmussen, U., Main, (2012), “Thyroid effects of endocrine disrupting chemicals”, Molec. Cel. Endocr. 355. Р. 240–248. https://doi.org/10.1016/j.mce.2011.09.005
 20. Neghab M. et al. (2018), “Ventilatory disorders associated with occupational inhalation exposure to nitrogen trihydride”, Ind. Health, 56(5), 427–435. https://doi.org/10.2486/indhealth.2018-0014
 21. Shusterman Dennis (2011), “The Effects of Air Pollutants and Irritants on the Upper Airway”, Proceedings of American thoracic society 8, 101–105. https://doi.org/10.1513/pats.201003-027RN
 22. Zoeller, T. R. (2010), “Environmental chemicals targeting thyroid”, Horm. 9(1). 28–40. https://doi.org/10.14310/horm.2002.1250