You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Морфологічна характеристика гепатотоксичних ефектів хлориду стабільного стронцію при хронічному впливі на щурів

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.02.026

Луговський С. П.1, [Шлопов В. Г.] 2, Суддя Д. О.3

Морфологічна характеристика гепатотоксичних ефектів хлориду стабільного стронцію при хронічному впливі на щурів

1 ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

2 Донецький національний медичний університет

3 Одеський національний медичний університет

Повна стаття (PDF), ENG

Вступ. Останніми роками стабільний хлорид стронцію та його сполуки знайшли своє широке використання в різних галузях промисловості, сільському господарстві, медицині та побуті. Проте аспекти токсичної дії металу та його сполук на організм залишаються в повній мірі не вивченими.

Мета дослідження. Вивчити за даними морфо-функціонального дослідження печінки щурів ефекти гепатотоксич- ної дії хлориду стабільного стронцію при хронічному впливі на організм.

Матеріали та методи дослідження. Експериментальну модель хронічної інтоксикації стронцієм відтворювали на щурах-самцях (n = 36) шляхом щоденного (5 днів на 1 тиждень впродовж 4 місяців) внутрішньошлункового введення через зонд водного розчину хлориду стабільного стронцію в дозі 1/30 ЛД50. Оцінку гепатотоксичних ефектів хлориду стабільного стронцію проводили за даними гістологічних і гістохімічних досліджень печінки щурів через 1, 2, 3 і 4 місяців. Для цього гістологічні препарати забарвлювали гематоксиліном і еозином, сумішшю судану III і IV, а також проводили гістохімічні реакції ШИК-йодна кислота (метод Шабадаша) для виявлення глікогену та азосполучення з нафтолом AS- BS- фосфатом (метод Goldberg і Barka) для виявлення активності ферменту кислої фосфатази (КФ). Результати. Проведені дослідження показали, що хронічний вплив малих доз хлориду стабільного стронцію супро­воджується розвитком гепатотоксичних ефектів, які характеризуються порушенням кровообігу (повнокров’я печінкових вен і синусоїдальних капілярів, переважно ІІІ зони печінкових ацинусів), набряком строми органа й гіалінозом колагенових волокон, дрібнокапельною жировою та білковою гіаліново-крапельною дистрофією гепа- тоцитів, що розвивається на фоні зниження кількості глікогену в гепатоцитах, гіпертрофією та гіперплазією клітин Купфера, а також збільшенням в гепатоцитах і клітинах Купфера гістохімічної активності КФ.

Висновки. Хронічний вплив стабільного хлориду стронцію в малих дозах на рівні 1/30 ЛДМ спричинює розвиток виражених ефектів гепатотоксичної дії металу, що завжди необхідно враховувати при проведенні оцінки ризику впливу металу в умовах виробництва та побуті.

Ключові слова: стабільний стронцій, інтоксикація, експеримент, гепатотоксична дія

Література

 1. http://www.inchem.org/documents/cicads/ cicads/cicad77.pdf., 2010, IPCS. Strontium and strontium compounds: Concise International Chemical Assessment Document 77. WHO, Geneva.
 2. Нохрина О.И., Рожихина И.Д., Дмитрийенко В.И., Платонов М.А. 2012. «Легирование и модификация стали природными материалами», Томский политехнический университет: Томск, 320 с..
 3. Петренко Д. В. 2014. «Влияние фосфорных удобрений на содержание стронция в ландшафтах» (Диссертация). Москва, 159 с.
 4. Reginster, J. Y. 2002, "Strontium ranelate in osteoporosis", Curr. Pharm. Des., no. 8, pp. 1907–1916.https://doi.org/10.2174/1381612023393639
 5. Судя, Д. А. 2013, «Проблемы токсического воздействия стабильных солей стронция на организм (обзор)», Современные проблемы токсикологии, пищевой и химической безопасности, № 3, с. 3, с. 55–60.
 6. European Convention for the protection of vertebrate animals, used for experimental and other scientific purposes, 1986, Strasbourg: Council of Europe, 53 p.
 7. Микроскопическая техника (Учебное пособие). 1996 (ред. Д. С. Саркисов и Ю. Перов). М .: Медицина, 544 с.
 8. Lloyda, H., Gossrau, R., Shibler, T. 1982, "Ферменты гистохимии. Лабораторные методы" (перевод с английского И.Б. Бухвалова и др.), Под ред. Н. Т. Райхлин. М .: Мир, 270 с.
 9. Гублер Э. В. 1978 г. Вычислительные методы анализа и выявления патологических процессов. Ленинград: Медицина, 296 с.
 10. Рязанцева, Н. В., Новицкий, В. В., Степовая, Е. А., Ткаченко, С. Б. 2004, "Эритроциты в патологии: отражения от электронного микроскопа", Архив патологии, № 4, с. 3, с. 53–61
 11. Аруин Л. И., Бабаев Б., Гельфанд В. Б. и соавт. 1987, Базовая структура адаптации и компенсации нарушенных функций (Под ред. Д.С. Саркисова). М .: Медицина, 448 с.
 12. Зюзюкин, Ю. 1976, "К вопросу о токсических свойствах стронция при вдыхании", Гигиена и санитария, № 3, с. 8, с. 99–100.
 13. Шафран Л. М., Большой, Д. В., Пыхтеева, Е. Г. и др. 2004, «Роль лизосом в механизме защиты и повреждения клеток под воздействием тяжелых металлов», Современные проблемы токсикологии, № 3, с. 3, с. 17–24.