You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Монотонна діяльність і стан монотонії. Повідомлення 2. Механізми розвитку стану монотонії

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.02.033

Кальниш В. В.

Монотонна діяльність і стан монотонії. Повідомлення 2. Механізми розвитку стану монотонії

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Вступ. Повсюдне використання сучасних комп’ютерних технологій призвело до широкого розповсюдження різно­манітних операторських професій, що характеризуються наявністю однорідних поведінкових реакцій виконавців, яке відображено у великій кількості досліджень. Проте в існуючих роботах частіше за все не враховується той факт, що об’єктивно існує хоча б дві групи людей, що мають якості схильності чи стійкості до розвитку стану монотонії. Поєднання цих груп в одну, що практикується рядом дослідників, робить отримані результати суттєво розмитими, недостовірними та, частіше за все, тими, що мають протиріччя. Зокрема, дотепер не вироблено єдину думку щодо механізмів формування цього стану. У зв’язку з цим особливу актуальність набуває питання щодо систематизації запропонованих механізмів формування стану монотонії для наступної розробки методів контролю та корекції функціонального стану людини-оператора.

Мета досдідження — огляд існуючих даних щодо особливостей та механізмів розвитку стану монотонії в осіб, що виконують одноманітну роботу.

Результати. Проведено аналіз сучасної літератури з питань виявлення механізмів розвитку стану монотонії в умо­вах здійснення одноманітної діяльності. Показано, що існуючі гіпотези щодо механізмів розвитку стану монотонії ґрунтуються на припущенні про перевантаження чи недовантаження певних структур головного мозку, а також на наявності періодичних переключень від високої до низької активації.

Висновки. Чисельність існуючих гіпотез і пояснень про розвиток стану монотонії при виконанні одноманітної роботи свідчить про те, що питання про походження та розвиток цього стану ще знаходиться в процесі інтен­сивної розробки. Наявність широких компенсаторних можливостей організму людини розмиває картину фор­мування стану монотонії та перешкоджає формулюванню єдиної гіпотези про походження та механізм розвит­ку цього стану. Аналіз даних літератури дозволяє припустити, що якість стійкості-схильності до розвитку стану монотонії при виконанні одноманітної роботи є фундаментальною якістю функціонування організму людини, що опосередковано підтверджується першим в історії людства розподілом праці в період становлення «неолі­тичної» революції.

Ключові слова: одноманітна діяльність, стан монотонії, сенсорна деривація, рухова деривація, умови праці, механізми формування монотонії

Література

 1. Андрианов Б. В. Земледелие наших предков / Б. В. Андрианов. - Москва : Наука, 1978. - 167 с.
 2. Асеев В. Г. Преодоление монотонности труда в промышленности / В. Г. Асеев. - Москва : Эргономи­ка, 1974. - 159 с.
 3. Асланян Е. В. Об индивидуальных особенностях реагирования на действие факторов монотонии / Асланян Е. В., Кирой В. Н. // Психол. журн. - 2002. - Т 23, № 4. - С. 89-96.
 4. Варшавская Л. В. Биоэлектрическая активность мозга человека в динамике непрерывной, длительной и напряженной умственной деятельности: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. биол. наук / Л. В. Варшавская. - Ростов-на-Дону : РГУ, 1996. - 24 с.
 5. Виноградов М. И. Физиология трудовых процес­сов / М. И. Виноградов. - Москва : Медицина, 1966. - 367 с.
 6. Гринин Л. Е. Производственные революции и периодизация истории / Гринин Л. Е. // Вестник рос­сийской академии наук. - 2007. - Т. 77, № 4. - С. 309­322. https://doi.org/10.1134/S1019331607020062
 7. Донская Л. В. Некоторые физиологические осо­бенности трудовой деятельности человека в условиях современного производства / Донская Л. В. // Физио­
  логические исследования по рационализации труда в условиях современного производства. - Москва : Наука, 1972. - 134 с.
 8. Єна Т А. Професійно важливі якості диспетчерів енергосистем / Єна Т А., Кальниш В. В. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2010. - № 4( 24). - С. 11-20.
 9. Золина З. М. Физиология монотонного труда / Золина З. М. // Руководство по физиологии труда; под ред. З. М.Золиной, Н. Ф.Измерова. - Москва : Медицина, 1983. - С. 280-326.
 10. Ильин Е. П. Успешность деятельности, компен­сации и компенсаторные отношения / Ильин Е. П. // Вопросы психологии. - 1983. - № 5. - С. 95-98.
 11. Кальниш В. В. К анализу особенностей обеспе­чения работоспособности при монотонной деятель­ности операторов / Кальниш В. В., Красотин Е. В., Пышнов Г. Ю. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2014. - № 2 (39). - С. 29-40.
 12. Характеристика динамики реакций лиц, склон­ных и устойчивых к развитию состояния монотонии при операторской деятельности / Кальниш В. В., Пышнов Г. Ю., Мальцев А. В., Красотин Е. В. // Актуальные проблемы транспортной медицины. - 2014. - № 4, Т 1 (38-І). - С. 104-114.
 13. Кирой В. Н. Общие закономерности формирова­ния состояния монотонии / Кирой В. Н., Асланян Е. В. // Журнал высшей нервной деятельности. - 2005. - Т 55, № 6. - С. 768-776.
 14. Леднова М. И. Психофизиологические и элек­трофизиологические показатели активности мозга в динамике умственного утомления при монотонной деятельности: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. биол. наук / М. И. Леднова. - Ростов-на- Дону : РГУ, 1994. - 23 с.
 15. О выборе состояния спокойного бодрствования как референтного при психологических пробах / Медведев С. В., Пахомов С. В., Рудас М. С. [и др.] // Физиология человека. - 1996. - Т 22, № 1. - С. 5-10.
 16. Подолинский С. А. Труд человека и его отноше­ние к распределению энергии/ С. А. Подолинский. - Москва : Белые Альвы, 2005. - 160 с.
 17. Рождественская В. И. Индивидуальные разли­чия работоспособности / В. И. Рождественская. - Москва : Педагогика, 1980. - 152 с.
 18. Русинов В. С. Пространственно-временная орга­низация ЭЭГ и межцентральные отношения в мозге человека / Русинов В. С., Гриндель О. М. // Проблемы нейрофизиологии и нейрокибернетики. - Ростов-на- Дону : Изд-во РГУ, 1985. - С. 35-44.
 19. Стрюков Г. А. Психофизиологическая характери­стика состояния утомления на основе показателей акти­вации / Стрюков Г. А., Долголенко Т Н., Конопкин О. А. // Вопр. психологии. - 1981. - № 3. - С. 38-48.
 20. Влияние монотонной мышечной деятельно­сти на функциональное состояние организма / Тхоревский В. И., Калашникова З. С., Герасева Т С. [и др.] // Физиология человека. - 1985. - Т 11, № 2. - С. 280-285.
 21. Ухтомский А. А. Доминанта / А. А. Ухтомский. - Санкт-Петербург: Питер, 2002. - 448 с.
 22. Фетискин Н. П. Монотония в спортивной и произ­водственной деятельности: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. мед. наук / Фетискин Н. П. - Тарту, 1972. -16 с.
 23. Фришман Е. З. Динамика сенсорно-перцептив­ной деятельности человека при монотонии и утомле­нии: психофизиологический подход / Фришман Е. З. // Психол. журн. - 1990. - Т 11, № 5. - С. 32-41.
 24. Чирков В. И. Изучение факторной структуры субъективного компонента функциональных состоя­ний / Чирков В. И. // Проблемы инженерной психо­логии. - Ленинград : Наука, 1984. - С. 237-238.
 25. Kiroy V. N. EEG after prolonged mental activity / Kiroy V. N., Warsawskaya L. V., Volnov V. B. // Inter. J. Neurosci. - 1996. - V. 85. - P. 31-43. https://doi.org/10.3109/00207459608986349
 26. Naatanen R. Stimulus deviance and evoked poten­tials / Naatanen R., Simson M., Loveless N. E. // Biol. Psichol. - 1982. - V. 4, № 1. - P. 53-98. https://doi.org/10.1016/0301-0511(82)90017-5
 27. Nielsen F. The Ecological Evolutionary Typology of Human Societies and the Evolution of Social Inequality / Nielsen F. // Sociological Theory. - 2004. - V. 22 (2). - Р. 292-314. https://doi.org/10.1111/j.0735-2751.2004.00219.x