You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Монотонна діяльність і стан монотонії. Повідомлення 1. Визначення та фактори формування

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.01.018

Кальниш В. В.

Монотонна діяльність і стан монотонії. Повідомлення 1. Визначення та фактори формування

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Вступ. Активна автоматизація та комп’ютеризація виробництва, транспорту та інших галузей господарства країни приводить до корінної зміни умов, організації та, особливо, змісту праці. Інтенсивно зароджується все більше видів праці з одноманітним навантаженням на людину. Зокрема, багато різновидів операторської праці характеризують­ся великою монотонністю. У зв’язку з широким розповсюдженням монотонних видів праці її аналіз не тільки не втрачає свого значення, але й стає все більш потрібним.

Мета дослідження — на основі аналізу літературних джерел запропонувати класифікацію факторів, що впливають на розвиток стану монотонії та сформулювати сучасне визначення цього поняття.

Результати. Проведено аналіз сучасної літератури з питань розвитку стану монотонії в умовах виконання одно­манітної діяльності. Вказано про наявність великої кількості факторів, що сприяють розвитку стану монотонії. Зазначено характеристики умов праці, що впливають на формування стану монотонії.

Висновки. Класифіковані системоутворюючі фактори, що сприяють розвитку стану монотонії при виконанні одно­манітної роботи. Встановлено, що дія компонентів трудового середовища та умов праці (деривація подразників) обумовлена не тільки змістом трудового процесу, але й фундаментальною потребою організму людини в потрібному різноманітті діючих на нього факторів середовища. Запропоновано визначення стану монотонії, що враховує про­ведену класифікацію системоутворюючих факторів, які сприяють розвитку стану монотонії. Вказано на недоліки діючої «Гігієнічної класифікації праці...» (2014 р.) при проведенні оцінювання монотонності навантажень і накрес­лено шляхи їх усунення.

Ключові слова: одноманітна діяльність, стан монотонії, сенсорна деривація, рухова деривація, умови праці, фактори формування монотонії

Література

 1. Аверьянов В. С. Вопросы работоспособности чело­века при монотонных формах труда / Аверьянов В. С., Уткина Н. С., Капустин К. Г. // Физиологические основы повышения эффективности труда.- Ленин­град : Наука, 1978. - С. 8-21.
 2. Алексеенкова Е. Г. Личность в условиях психиче­ской депривации / Е. Г. Алексеенкова. - Санкт- Петербург : Питер, 2009. - 96 с.
 3. Бюхер К. Работа и ритм / К. Бюхер. - Москва : Новая Москва, 1923. -С. 29.
 4. Виноградов М. И. Физиология трудовых процессов / М. И. Виноградов. - Москва : Медицина, 1966. - 367 с.
 5. Биоматематическая модель процесса засыпания человека-оператора / Дементиенко В. В., Дорохов В. Б., Герус С. В. [и др.] // Физиология человека. - 2008. - Т 34, № 4. - С. 1-10.
 6. Жилов Ю. Д. Эффекты воздействия видимого излучения / Жилов Ю. Д., Назарова Е. Н. // Воздействие на организм человека опасных и вред­ных факторов. Медико-биологические и метрологи­ческие аспекты. - Т. 1. - Москва : ИПК Издательство стандартов, 2004. - С. 129-150.
 7. Золина З. М. Физиология монотонного труда / Золина З. М. // Руководство по физиологии труда / Под ред. З. М. Золиной, Н. Ф. Измерова. - Москва : Медицина, 1983. - С. 280-326.
 8. Ильин Е. П. Психофизиология состояний челове­ка / Е. П. Ильин. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 412 с.
 9. Информация как гигиенический фактор и прин­ципы профилактики для инновационного труда (мето­дические рекомендации). - Серия: «Оценка профессио­нального риска», Вып. 10. - Москва, 2013. - 43 с.
 10. Лангмейер Й. Психическая депривация в дет­ском возрасте / Й. Лангмейер, З. Матейчик. - Прага : Авиценум, Медицинское издательство, 1984. - 334 с.
 11. Лебедев Ю. И. Психология и психопатология одиночества и групповой изоляции / Ю. И. Лебедев. - Москва : Юнити, 2002.- 407 с.
 12. Леонтьев А. Н. Автоматизация и человек / Леонтьев А. Н. // Хрестоматия по инженерной психо­логии / Под ред. Б. А. Душкова. - Москва : Высшая школа, 1991. - С. 46-53.
 13. Мюнстерберг Г. Психология и экономическая жизнь / Г. Мюнстерберг. - Москва, 1924. - 260 с.
 14. Наказ МОЗ України від 8 квітня 2014 р. № 248 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показника­ми шкідливості та небезпечності факторів виробни­чого середовища, важкості та напруженості трудово­го процесу».
 15. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зин­ченко, Б. Г Мещерякова. - Москва : Педагогика- Пресс, 2001.- 440 с.
 16. Рождественская В. И. Индивидуальные разли­чия работоспособности / В. И. Рождественская. - Москва : Педагогика, 1980. - 152 с.
 17. Сеченов И. М. Очерк рабочих движений / И. М. Сеченов. - Москва : Издание Императорского московского университета, 1906. - 142 с.
 18. Сеченов И. М. Рефлексы головного мозга. Попытка свести способ происхождения психических явлений на физиологические основы / И. М. Сеченов. - Москва : Книга, 2007. - 243 с.
 19. Смирнов К. М. Гипокинезия. Эргономические аспекты проблемы / Смирнов К. М. // Физиологи­ческие основы повышения эффективности труда.- Ленинград : Наука. - 1978. - С. 22-28.
 20. Степанова Л. П. Особенности работоспособности в условиях монотонной деятельности / Степанова Л. П., Рождественская В. И.// Вопросы психологии. - 1986. - № 3. - С. 121-127.
 21. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивно­сти / Э. Фромм. - Москва : АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. - 635 с.
 22. Фукин А. И. Психологические особенности монотонии в конвейерном труде / Фукин А. И. // Актуальные проблемы психологии труда, инженер­ной психологии и эргономики. - Москва : Изд-во «Ин-т психологии РАН», 2012. - Вып. 4. - С. 459-477.
 23. Эшби Р. У. Введение в кибернетику / Р. У. Эшби. - Москва : Изд-во иностранной литературы, 1959. - 432 с.
 24. Эшби У. Р. Конструкция мозга. Происхождение адаптивного поведения / У. Р. Эшби. - Москва : Изд-во иностранной литературы, 1963. - 398 с.
 25. Patterns of performance degradation and restoration during sleep restriction and subsequent recovery: a sleep dose-response study / Belenky G., Wesensten N. J., Thorne D. R. [et al.] // J. Sleep Res. - 2003. - V. 12. - Р. 1-12. https://doi.org/10.1046/j.1365-2869.2003.00337.x
 26. Human vigilance in railway and long-haul flight operation / Cabon P., Coblentz A., Mollard R., Fouillot J. P. // Ergonomics. - 1993. - V. 36. - Р. 1019-1033. https://doi.org/10.1080/00140139308967974
 27. Hakkanen H. Fatal traffic accidents among trailer truck drivers and accident causes as viewed by other truck drivers / Hakkanen H., Summala H. // Accid Anal Prev. - 2001. - V. 33. - Р. 187-196. https://doi.org/10.1016/S0001-4575(00)00030-0
 28. Association of Sleep Habits With Accidents and Near Misses in United States Transportation Operators / Johnson K., Patel S., Baur D. [et al.] // J. Occup. Environ Med. - 2014. - V. 56, № 5. - Р. 510-515. https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000000132
 29. Insufficient sleep impairs driving performance and cognitive function / Miyata S., Noda A., Ozaki N. [et al.] // Neurosci Lett.- 2010. - V. 469. - Р. 229-233. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2009.12.001
 30. Hypersomnolence and accidents in truck drivers: a cross-sectional study / de Pinho R. S., da Silva-Junior F P., Bastos J. P. [et al.] // Chronobiol Int. - 2006. - V. 23. - Р. 963-971. https://doi.org/10.1080/07420520600920759
 31. Vennelle M. Sleepiness and sleep-related accidents in commercial bus drivers / Vennelle M., Engleman H. M., Douglas N. J. // Sleep Breath. - 2010. - V. 14. - Р. 39-42. https://doi.org/10.1007/s11325-009-0277-z