You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Сучасний стан та шляхи покращання організації та контролю за медичними оглядами працюючих у шкідливих і небезпечних умовах

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.03.010

Нагорна А. М.1, Кононова І. Г.1, Гречківська Н. В.2

Сучасний стан та шляхи покращання організації та контролю за медичними оглядами працюючих у шкідливих і небезпечних умовах

1 ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR


Вступ. Медичні огляди працюючих, особливо для категорії тих, що працюють у шкідливих та небезпечних умовах, це вагома частина системи профпатологічної допомоги, яка направлена на виявлення та профілактику професійних та виробничо-обумовлених захворювань. Реформування системи охорони здоров’я в цілому та Державної санітарно-епідеміологічної служби України (ДСЕС України) негативно позначилося на якості надання медичної допомоги працюючим, практично усунуло ДСЕС України від контролю за організацією та якістю проведення медичних оглядів, призвело до порушень налагоджених взаємовідносин з профпатологами.

Мета дослідження. Визначення ролі та місця ДСЕС України в організації та контролі за медичними оглядами працюючих у шкідливих і небезпечних умовах та шляхів удосконалення системи проведення медичних оглядів працюючих певних категорій у сучасний період.

Матеріали та методи дослідження. Проаналізовано стан проведення профілактичних медичних оглядів працюючих певних категорій в Україні за даними «Оперативної інформації за результатами періодичних медичних оглядів», регламентованою наказом МОЗ України № 246-07, та інформацій територіальних управлінь ДСЕС України, пропозицій для змін та доповнень до діючого порядку, надісланих до ДСЕС України. Представлені матеріали є результатом аналізу законодавчих, нормативних актів про реформування ДСЕС України, звітних, інформаційно-аналітичних матеріалів щодо організації нагляду, який був спрямований на виявлення особливостей та проблем в організації та проведенні медичних оглядів на об’єктах нагляду в сучасний період порівняно з попередніми 2009—2013 роками.

Результати. Сьогодні, коли «промислову» медицину в країні майже зруйновано, при реформуванні системи охорони здоров’я не чітко проглядається порядок надання медичної допомоги працюючим в умовах шкідливих і небезпечних факторів. Категорії працюючих у шкідливих умовах є не тільки на промислових і сільськогосподарських підприємствах, а і на харчових, комунальних об’єктах, у закладах охорони здоров’я тощо. У 2013 році медичні огляди проведено 1091 медичною комісією, з яких майже 90 % працює на базі державних закладів охорони здоров’я, здійснено 253 (23,2 %) перевірки щодо оцінки їхньої діяльності на виконання наказу МОЗ України № 246-07 (із них ДСЕС України з профпатологами — 52).

Висновки. Роль та місце ДСЕС України на сучасному етапі змінилися, що призвело до скорочення працюючих у ДСЕС України, зміни організації її роботи, неузгодженості взаємодії з профпатологами й роботодавцями. За результатами аналізу періодичних медоглядів працюючих у шкідливих умовах за 2013 рік визначено порушення системи контролю з боку ДСЕС України як за медичними комісіями, так і за організацією медоглядів, виконання медичних рекомендацій на об’єктах.

Ключові слова: медичні огляди працюючих у шкідливих умовах, медичні комісії, профілактика, профпатологи

Література

  1. Kundiyev, Y. I., Nahorna, A. M. 2006, Occupational health in Ukraine. An epidemiological analysis. Kyiv: Aviccena, 316 p. (in Ukrainian).
  2. Basanets, A. V., Lubyanova, I. P, Timoshina, D. P. 2011, «Occupational morbidity - an actual problem of nowadays», Okhorona pratsi, no. 2, pp. 42-45 (in Ukrainian).
  3. Kononova, I. G. 2013. «Medical examinations of individuals, working in harmful and dangerous conditions: problems and ways of their improving», Actual problems of diagnostics, treatment and prevention of occupational diseases in Ukraine. Materials of sci.-practical conference with international participation, Kryvyj Rih, pp. 34 -40 (in Ukrainian).
  4. Kononova, I. G. 2013, «Preventive preliminary and periodic medical examinations of individuals, exposed to harmful and dangerous factors at work», Supplement to the journal «Okhorona pratsi ta pozhezhna bezpeka», no. 6, 46 p. (in Ukrainian).
  5. Kovalchuk, A.Y. 2014, «Characteristics of sociodemographic situation and socially-significant diseases in Ukraine», Ukrainian medical chronicle, Actual problems of clinical practice, no. 1, pp. 29-33 (in Ukrainian).
  6. Kundiiev Y.I., Nagornaya A.M., Sokolova M.P., Kononova I.G. 2013, «Dynamics of occupational morbidity in Ukraine and experience of the Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 4, pp. 11-22 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2013.04.011
  7. Statistical Digest «Work in Ukraine in 2012». 2013, Derzhstat Ukrainy, 321 p. (in Ukrainian).
  8. Kolodyazhnaya O.I., Nahorna A.M. 2013, «Determination of lost years of healthy life from occupational diseases using DALY method», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 2, pp. 11-15 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02.011
  9. Decree of the President of Ukraine of 09.12.2010 No 1085, 2010, «On improvement of the system of central bodies of executive authorities».
  10. Decree of the President of Ukraine of 06.04.2011 No 400, 2011, «Statute of the State sanitary-epidemiological service of Ukraine».