You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Сучасні питання гігієни праці в офісних приміщеннях

4(28) 2011

DOI xxxxxxxx

Терещенко П. С.

Сучасні питання гігієни праці в офісних приміщеннях

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

В статті викладено огляд даних літератури з питань гігієни праці в офісних приміщеннях. Встановлено, що в Україні на даний момент відсутні нормативні документи з класифікації або нормування роботи в офісних приміщеннях. Наведено перелік нормативних документів, за якими здійснюється санітарний нагляд. Розглянуто основні шкідливі фактори офісних приміщень. У результаті проведеної роботи запропоновано напрями досліджень щодо вдосконалення нормативної бази з даного питання та поліпшення умов праці офісних працівників.

Ключові слова: офісні приміщення, офіси, фактори виробничого середовища, гігієна праці

Література

 1. Магнітне поле 50 Гц як потенційний фактор ризику житлового середовища багатофункціональних житлових комплексів / В. Я. Акименко, А. В. Яригін, П. В. Семашко [та ін.] // Гігієна населених місць.— 2007.— Вип. 50.— С. 178—186.
 2. Гігієна праці: Підручник / За ред. проф. А. М. Шевченка.— К.: Інфотекс, 2000.— 608 с.
 3. Магнітні поля невиробничого походження і засоби зменшення їх впливу на людей при експлуатації автоматизованих систем / Глива В. А., Вільсон О. Г, Азнаурян І. О., Левченко Л. О. // Гігієна населених місць.— Київ, 2007.— Випуск 50.— С. 186—189.
 4. Глива В. А. Методологія оцінки та прогнозування електромагнітного та шумового навантаження у приміщеннях.— С. 184—189.— Режим доступу: www. nbuv.gov.ua/Portal/Chem_Biol/gnm/008_52/ 184_189.pdf.
 5. Глива В. А. Основні напрями інформаційного супроводу моніторингу фізичних параметрів довкілля // Гігієна населених місць.— 2009.— № 54.— С. 216—220.
 6. Гогіташвілі Г. Основи охорони праці: навч. посібник / Гогіташвілі Г, Лапін В.— К.: Знання, 2008.- 302 с.
 7. Губернский Ю. Д. Некоторые гигиенические критерии воздушного комфорта для закрытых помещений / Губернский Ю. Д., Дмитриев М. Т., Исмаилова Д. И. // Гиг. и сан.- 1976.- № 5.- С. 36.
 8. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ: Наказ Держнаглядохо- ронпраці від 10.02.1999 р. № 21.
 9. ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин: Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 р. № 7.
 10. Думанський Ю. Д. Гігієнічна характеристика електромагнітного випромінювання радіотелефонів та базових станцій рухомого зв’язку. Думанський Ю. Д., Павлик В. М., Галак С. С. // Гігієна населених місць.— 2009.— № 53.— С. 223—227.
 11. Електромагнітна безпека та електромагнітна сумісність технічних засобів / Думанський Ю. Д., Запорожець О. І., Лук’янчиков А. В. [та ін.] // ***** С. 210—215.— Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ рог4аі/па^гаі/УКР^Іг/2008_16/150-154^!
 12. Жебеленко М. Г Гигиеническая оценка эффективности применения аэроионизации для повышения умственной работоспособности / М. Г Жебеленко // Гігієна населених місць.— 2009.— № 54 — С. 206-208.
 13. Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів / В. Ц. Жидецький.- Львів: Афіша, 2000.- 176 с.
 14. Гигиенические закономерности физикохимических характеристик кондиционирования воздуха / Минх А. А. [и др.] // Вестн. АМН СССР- 1973.- № 10.- С. 3-10.
 15. Назаренко В. І. Гігієнічна оцінка шумового навантаження на орган слуху телефоністів сучасного цифрового зв’язку / В. І. Назаренко // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2007.- № 1 (9).- С. 9-14.
 16. Фізіолого-гігієнічна оцінка умов праці телефоністів сучасного цифрового зв’язку / Назаренко В. І., Чабанова О. В., Мартиросова В. Г [та ін.] // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2007.- № 3.- С. 49-56.
 17. Инфразвук как фактор риска здоровью человека / Н. Ф. Измеров, Г. А. Суворов, Н. А. Куралесин, В. Г Овакимов.- Воронеж, 1998.
 18. Паустовський Ю. О. Охорона праці офісних працівників / Ю. О. Паустовський, В. І. Зенкіна // СЕС профілактична медицина.- № 4 липень- серпень 2011.- С. 52.
 19. Ослабление геомагнитного поля в многоквартирных домах различных проектов / Резин- кина М. М., Пелерин Д. Е., Думанский Ю. Д., Биткин С. В. // Гігієна населених місць.— 2009.— № 54.- С. 209-216.
 20. Анализ техногенных искажений геомагнитного поля в помещениях и нормирование их допустимых уровней / Розов В. Ю., Резинкина М. М., Думан- ський Ю. Д., Биткин С. В. // ***** С. 215-221.
 21. Розов В. Ю. Пути нормализации техногенных искажений геомагнитного поля в среде длительного пребывания людей / В. Ю. Розов, М. М. Резинкина, Д. Е. Пелевин // Гігієна населених місць.- 2007.- Вип. 50.- С. 232-242.
 22. Руководство Р 2.2.755-99. «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» // Издание официальное. Минздрав России.- Москва, 1999.
 23. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» // Минздрав России.— Москва, 2003.
 24. Сравнительная оценка методов гигиенической характеристики воздушной среды в помещении / Туровец Г. Л., Губернский Ю. Д. [и др.] // Гиг. и сан.- 1977.- № 2.- С. 67-71.
 25. Український кардіологічний журнал.- 1999.- С. 7.
 26. Яремчук А. Чи може вплив магнітного поля на людину призвести до аварії? // Арсенал ХХІ століття.- 2002.- № 1.- С. 82-85.
 27. C120 Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 The General Conference of the International Labor Organization.- Режим доступу: www.dsal.gov. mo/law/E120.htm
 28. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (Scenihr) Preliminary Option on Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF) on Human Health. 19 July 2006.- Р 58.- Режим доступу: hpp: // ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/.
 29. Smith A. Combined effects of occupational health hazards. A. Smith, R. McNamara, B. Wellens. Prepared by Cardiff University for the Health and Safety Executive 2004. Research report 287.