You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Сучасні гігієнічні вимоги при використанні свинцю в акумуляторному виробництві та його рекуперації

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.02.064

Трахтенберг І.М.1, Луговський С.П.2, Короленко Т.К.1

Сучасні гігієнічні вимоги при використанні свинцю в акумуляторному виробництві та його рекуперації

1 ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

2 Український НДІ промислової медицини МОЗ України, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR

На підставі власних та літературних даних про сучасний стан виробництва свинцевих акумуляторів і виплавки вторинного свинцю в Україні, а також даних аналізу гігієнічних досліджень, що були проведені впродовж різних років, сформульовані основні концептуальні положення сучасних гігієнічних вимог при використанні свинцю в аку- муляторному виробництві і його рекуперації.

Ключові слова: виробництво свинцевих акумуляторів, рекуперація свинцю, умови праці, гігієнічні вимоги

Література

 1. Клиника, диагностика,. лечение, вопросы эк­спертизы трудоспособности и профилактики свин­цовой интоксикации /А.М. Монаенкова, О.Г. Архи­пова, И.С. Соркина - Метод, рекомендации.- М., 1986,-25 с.
 2. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (утв. М3 СССР 26.05.88. №4617-88). М., 1988.-91 с.
 3. Шгиенические критерии состояния окружающей среды: Свинец-Женева: ВОЗ, 1980.-Вып.З- 192с.
 4. Обзор мирового рынка свинца (http://www.infogeo.ru/metalls/press/?act=show&rev=1413, доступ 12.03.08)
 5. Document ЕСЕ/МР.PP/АС. 1/2005/9 (http: // daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN /G05/304/41/PDF/G053044l.pdf POpenElement, доступ 08.04.2008).
 6. Шестидесятая сессия Всемирной Ассамблеи Здравоохранения. Здоровье работающих: глобаль­ный план действий /Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2007.- № 3.- С.З - 8.
 7. Санитарные правила для производств по вып­лавке и прокатке свинецсодержащих сталей. Утвер­ждены Минздравом СССР, 04.04.1980 г., N 2162-80.
 8. СанПиН: 20.03.1972, N 952-72. Санитарные правила организации процессов пайки мелких изде­лий сплавами, содержащими свинец.
 9. Трахтенберг И.М., Колесников В.С., Луковенко В.В. Тяжелые металлы во внешней среде: Современ­ные гигиенические и токсикологические аспекты.- Ми.: Павука і тзхніка.- 1994 - 285с.
 10. Луговський С.П., Послєдніченко І.П. Умови праці робітників основних професій на підприємстві з рекуперації свинцю та оцінка професійного ризику // Укр.. жури, з пробл. медицини праці- 2007- № 2.- С.21 - ЗО. https://doi.org/10.33573/ujoh2007.02.021
 11. Янин Е.П. Гигиенические последствия воздей­ствия аккумуляторного производства на среду оби­тания. Электротехническая промышленность и ок­ружающая среда, Москва.- 1998.- С.45 - 50.
 12. ГДР(ПДУ) 4618-88 (ДНАОП 0.03-3.19-88) Гра­нично допустимі рівні (ПДУ) забруднення шкіри рук працюючих з шкідливими речовинами.
 13. Трахтенберг И.М. Проблема токсических воз­действий малой интенсивности - дань творческому романтизму прошлого или необходимость, диктуе­мая реалиями настоящего? // Токсикологический вестник,- 1997,- № 1.- С.6 - 11.
 14. Трахтенберг И.М., Коршун М.Н. К дискуссии о допустимом содержании свинца в воздухе рабочей зоны // Токсикологический вестник.- 1998.- № 5.- С.15-18.
 15. Кундиев Ю.И., Трахтенберг И. М.. Краснюк Е.П. и др. К продолжению дискуссии о предельно до­пустимой концентрации свинца в воздухе рабочей зоны // Токсикологический вестник.- 1999.- № 2.~ С.25 - 29. *
 16. Штабский Б.М. О ПДК свинца и проблеме ма­лых доз в токсикологии ксенобиотиков (к полемике «романтиков» и «рационалистов») // Токсикологи­ческий вестник.- 1998 - № 2 - С.23 -31.
 17. Про затвердження Порядку проведення ме­дичних оглядів працівників певних категорій / На­каз МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246.
 18. Про затвердження Порядку проведення дер­жавного соціально-гігієнічного моніторингу / Пос­танова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. № 182.