You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Моделювання індивідуальних розбіжностей у завданнях на диференціацію зорових сигналів у режимі «нав'язаного ритму»

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.01.039

Чумаєва Ю. В., Голікова В. В., Огуленко А. П., Шафран Л. М.

Моделювання індивідуальних розбіжностей у завданнях на диференціацію зорових сигналів у режимі «нав'язаного ритму»

Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України, м. Одеса

Повна стаття (PDF), RUS

Вступ. У психофізіологічних дослідженнях при вирішенні широкого кола завдань зі змінною складністю часоза- лежних взаємозв’язків, таких як визначення швидкості переробки інформації, рухливості нервових процесів, сту­пеня втоми, часто виявляються проблеми методологічного характеру. Це пов’язано з неможливістю надійно оціни­ти індивідуальні відмінності в параметрах, що характеризують зростання часу відповіді та кількість помилок в міру ускладнення завдання, а також з нестабільністю одержуваних кореляцій цих параметрів з зовнішніми показниками. Дослідження індивідуальних відмінностей є перспективними, як з точки зору розуміння процесів переробки інформації, так і пошуку їхніх психофізіологічних корелятів. Одним з перспективних методів структурного моде­лювання є моделі латентних змін, зокрема, аналіз часу реакції вибору, це метод У. Хіка, що дозволяє аналізувати часозалежні процеси при наявності малої кількості зрізів. Однак, незважаючи на позитивні властивості та простоту, його практично не застосовують в психофізіології. Труднощі представляє психофізіологічна інтерпретація одержу­ваних моделей латентних змін на основі теоретичних положень і експериментальних даних.

Мета дослідження — розробити динамічну модель ефективності диференційованої сенсомоторної реакції в умовах зростаючого навантаження в режимі «нав’язаного ритму» і вивчити її зв’язок з індивідуально-типологічними особ­ливостями й механізмами регуляції психомоторної діяльності.

Результати. Виявлено ряд відносно незалежних параметрів, що характеризують початковий стан готовності до складної перцептивно-моторної діяльності, інтенсивність приросту кількості помилок і часу виконання тесту з ускладненням завдання. На основі оцінки числа і часу приросту кількості помилок виділено два провідних механіз­ми регуляції перцептивно-моторної діяльності. Один з них заснований на переважно емоційній оцінці ступеня успішності реалізації заданого поведінкового акту, а інший — на аттенційно-когнітивній функції прийому та пере­робки інформації як центральній ланці, що об’єднує показники, пов’язані з точною координацією перцептивних і рухових актів. Встановлено корелятивні взаємозв’язки між досліджуваними за комплексною програмою (батареї тестів) психофізіологічними функціями.

Висновок. Досліджені параметри об’єднані в єдину трифакторну експоненційну модель, що дозволяє більш чітко диференціювати характер індивідуальних відмінностей у вирішенні складних завдань, що відтворюють елементи операторської діяльності.

Ключові слова: диференційована сенсомоторна реакція, рухливість нервових процесів, механізми регуляції, індивідуально-типологічні особливості, математичне моделювання, критерії оцінки

 

Література

 1. Ушаков И. Б. Паттерны функциональных состоя­ний оператора / И. Б. Ушаков, А. В. Богомолов, Ю. А. Кукушкин; Отделение биологических наук РАН. - Москва : Наука, 2010. - 390 с.
 2. Характеристика динамики реакций лиц, склон­ных и устойчивых к развитию состояния монотонии при операторской деятельности / В. В, Кальниш, Г. Ю. Пышнов, А. В. Мальцев, Е. В. Красотин // Актуальные проблемы транспортной медицины. - 2014. - № 4 (38-1). - С. 104-114. 
 3. Митина О. В. Моделирование латентных изме­нений с помощью структурных уравнений / О. В. Ми­тина // Экспериментальная психология. - 2008. - Т 1, № 1. - С. 131-148.
 4. Остапенко Р. И. Структурное моделирование в психологии и педагогике: проблемы науки и образо­вания / Р. И. Остапенко // Перспективы науки и обра­зования. - 2013. - № 2. - С. 49-60.
 5. Додонова Ю. А. К вопросу о выборе модели при оценивании индивидуальных различий в траектори­ях латентного роста / Ю. А. Додонова, Ю. С. Додонов // Психологические исследования. - 2013 - Т. 6, № 27. - С. 3 [URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 04.02.2015)].
 6. King A. J. Multisensory integration: strategies for synchronization / A. J. King // Curr. Biol., 2005. - V. 15, № 9. - P. R 339-341.
 7. Ikumi N. Selective attention modulates the direction of audio-visual temporal recalibration / N. Ikumi, S. Soto- Faraco // PLoS One, 2014. - V. 9, Iss. 7. - P. 1-8. e99311 [doi: 10.1371/journal.pone.0099311].
 8. Hick W. E. On the rate of gain of information / W. E. Hick // Quarterly Journal of Experimental Psycho­logy, 1952. - V. 4, № 1. - P. 11-26. [doi:10.1080/174702 15208416600].
 9. Jensen A. R. Individual differences in the Hick paradigm. Speed of information processing and intelli­gence / Ed. by P.A. Vernon. - Norwood, NJ : Ablex, 1987. - P. 101-175.
 10. Психофізіологічний професійний відбір плав­складу водного транспорту. Методичні вказівки (МВ 7.7.4.-093-02). - Київ : МОЗ України, 2002. - 27 с.
 11. Проведення психофізіологічного професійного відбору кандидатів на навчання до вищих навчаль­них закладів Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України: МВ 3.3.8.-129­2006. - [Чинний від 2006-11-07]. - Київ : Видання офіційне, 2006. - 36 с.
 12. Макаренко Н. В. Психофизиологические функ­ции человека и операторский труд / Н. В. Макаренко. - Киев : Наукова думка, 1991. - 216 с.
 13. Методики диагностики и измерения психиче­ских состояний личности / автор и составитель А. О. Прохоров. - Москва : ПЕР СЕ., 2004. - 172 с.
 14. Собчик Л. Н. Введение в психологию индиви­дуальности / Л. Н. Собчик. - Москва : ИПП-ИСП, 2000. - 512 с.
 15. Нетудыхатка О. Ю. Роль критической частоты слияния мельканий в оценке напряженности труда моряков / О. Ю. Нетудыхатка // Офтальмологический журнал. - 1987. - № 5. - С. 300-303.
 16. Небылицын В. Д. Избранные психологические труды / В. Д. Небылицын. - Москва : Педагогика, 1990. - 408 с.
 17. Лапач С. Н. Статистические методы в медико­биологических исследованиях с использованием Ехе1 / С. Н. Лапач, А. В. Губенко, П. Н. Бабич - Киев : МОРИОН, 2000. - 320 с.
 18. Наглядная статистика. Используем R! / А. Б. Ши­пунов, Е. М. Балдин, П. А. Волкова [и др.] - Элект­ронный учебник. 2016. - 293 с. [https://cran.r-project.org/doc/contrib/SЫpunov-rbook.pdf].
 19. Чумаева Ю. В. Методические подходы к диагно­стике утомления при решении задач психологиче­ской реабилитации / Ю. В. Чумаева, А. П. Огуленко, Л. М. Шафран // Науковий вісник Південноукраїн­ського національного університету ім. К. Д. Ушин- ського. - 2013. - № 9-10. - С. 220-30.
 20. Макаренко М. В. Онтогенез психофізіологічних функцій людини / М. В. Макаренко, В. С. Лізогуб. - Черкаси : Вертикаль, 2011. - 256 с.
 21. Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность ; под ред. О. Г. Газенко. - Москва : Наука, 1990. - 495 с.
 22. Кокун О. М. Оптимізація адаптаційних можли­востей людини: психофізіологічний аспект забезпе­чення діяльності : Монографія. - Київ : Міленіум, 2004. - 265 с.
 23. Анохин П. К. Принципы системной организа­ции функций / П. К. Анохин. - Москва : Наука, 1973. - С. 5-61.