You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Методичні підходи до оцінки ризику впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників на професійне здоров'я

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.02.072

Вертеленко М.В.

Методичні підходи до оцінки ризику впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників на професійне здоров'я

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Розглянуто методичні підходи до оцінки ризиків для здоров’я працюючих як інструмента отримання надійних та найбільш доказових даних щодо існуючих шкідливих і небезпечних виробничих чинників. Використання методології оцінки професійного ризику відкриває нові можливості прогнозування порушень здоров’я працюючого населення і дає необхідне обгрунтування для прийняття ефективних управлінських рішень щодо попередження професійних, професійно зумовлених захворювань та виробничого травматизму.

Ключові слова: професійні ризики, небезпечні і шкідливі виробничі фактори, профілактичні заходи

Література

 1. Global strategy on occupational health for all. The way to health at work.- WHO/OCH/95.1. Geneva. 1995.- 68 p.
 2. Guidance on risk assessment at work. Advisory committee for safety, hygiene and health protection at work. Draft Opinion Doc. 5196/94 PA. 1994.-61 p.
 3. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу. ГН 3.3.5-8-6.6.1 2002 р.
 4. Измалков А.В., Бодриков О-В. Методологические основы управления риском и безопасностью населения и ситуациях,-Вьіп.І.-М., 1997.-С. 48-62.
 5. Измеров 11.Ф., Капцов В.А., Денисов Э.И., Оваки- мов В.Г. Социально-гигиенические аспекты профессионального риска для здоровья и резервы защиты временем //Медицина труда и пром. экол,- 1994.-№2.-С. 1-4.
 6. Измеров Н.Ф., Денисов Э.И. Профессиональный риск. Справочник.- М.: Социздат. 2001.-С. 5-63.
 7. Измеров Н.Ф., Капцов В.А., Денисов Э.И. Концепция профессионального риска как базисная категория профилактики//Науч.-практ. конф. с междунар. участием •Актуальные вопросы профилаїстики неинфекционных заболеваний*: ТЬз. докл. (14-16 декабря 1993 года. Москва).-М., 1993.-Т. 1,- С. 9.
 8. Измеров Н.Ф., Капцов В.А., Денисов Э.И., Ова- кимов В.Г. Проблема оценки профессионального риска в медицине труда//Медицина труда и пром. экол.- 1993.- №3-4,-С. 1-4.
 9. Измеров Н.Ф., Капцов В.А., Овакимов В.Г., Денисов Э.И. Концепция оценки профзаболеваний по категориям их риска и тяжести//Медицина труда и пром. экол,- 1993.-№9-10.-С. 1-3.
 10. Калышс В., Кристиньш И., Роя Ж. Основные направления оценки рисков рабочей среды.- Рига. 2005.- 74 с.
 11. Кацнельсон Б.А., Привалова Л.И. «Оценка риска» и гигиеническая регламентация - альтернативы или взаимодополняющие подходы//Токсикол. Вести.- 1996.- №4,-С. 5-10.
 12. Кузьмин И.И., Шапошников Д.А. Концепция безопасности: от риска «нулевого» - к «приемлемому»//Вести. РАН - 1994,-Т.64. №5,-С. 402-408.
 13. Кундиев Ю.И., Чернюк В.И., Витте П.Н. Изучение профессионального риска на Украине//Медицина труда и пром. экол.- 1999.- №4.-С. 6-8.
 14. Кундиев Ю.И., Чернюк В.И., Внтте П.Н. и др. Изучение профессионального риска здоровью - актуальная проблема медицины труда//Журн. АМН Украины- 2001.-Т.7. №3.- С. 550-559.
 15. Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.-К.: Основа. 2003.- 192 с.
 16. Молодкина Н.И. Обоснование критериев профессионального риска//Профессиональный риск. Справочник.- М.: Социздат. 2001.- С. 48-56.
 17. Онищенко Г.Г. Актуальные проблемы методологии оценки риска и ее роль в совершенствовании системы социально-гигиенического мониторинга//Гйг. и сан- 2005.- №2.- С. 3-6.
 18. Онищенко Г.Г. Оценка риска влияния факторов окружающей среды на здоровье в системе социальногигиенического мониторинга//Гїіг. и сан.- 2002.- №6.- С. 3-5.
 19. Профессиональный риск для здоровья работников. Руководство/Под ред. Н.Ф.Иэмерова. Э.И.Денисо- ва.- М.: Тровамт. 2003,- 448 с.
 20. Рабенда А. Оцінка відносного та абсолютного професійного ризику здоров'ю на робочих місцях електро- зварювальників//Пігиена труда,- Вып.31.- К., 2000,- С. 83-89.
 21. Роик В. Профессиональный риск: проблемы анализа и управления//Человек и труд.- 2003.- №4.
 22. Роик В. Профессиональный риск: проблемы анализа и управления //Человек и труд.- 2003.- №3.
 23. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки. Р 2.2.1766-03,- М.: М3 России. 2003.- 23 с.
 24. Чернюк В.1., Вітте П.М. Оцінка ризиків здоров'ю та управління ними як проблема медицини праці//Укр. журн. з пробл. медищіни праці.-2005.-№1.-С. 47-53. https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.047
 25. Широков Ю.Г. К созданию критериев риска профессиональных заболеваний//Медицина труда и пром. экол.- 1993-№3.-С. 18-22.