Методика проведення психофізіологічної експертизи водіїв спеціального автотранспорту

DOI xxxxxxxx

Вежновець Т.А.

Методика проведення психофізіологічної експертизи водіїв спеціального автотранспорту

Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору МВС України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

На підставі вивчення зв'язку успішності з функціональним станом центральної нервової та серцево-судинної систем у водіїв спеціального автотранспорту різних вікових груп (20-29 років, 30-39 років, 40-49 років) визначено певний набір психофізіологічних показників, що дозволяє прогнозувати успішність професійної діяльності. Розроблено методику професійного психофізіологічного відбору кандидатів на службу в органи внутрішніх справ на посаду водія спеціального автотранспорту та психофізіологічної експертизи водіїв під час проходження ними періодичних профілактичних оглядів на основі математичних моделей з урахуванням вікових особливостей психофізіологічного статусу.

Ключові слова: психофізіологічна експертиза, професійний психофізіологічний відбір, психофізіологічний статус, водій, вік, безпека руху, успішність водіїв

Література

 1. Григор'єв В.І.. Репік І.А. Стан аварійності на вулично-дорожній мережі України у 1995-2004 ро- ках//Безпека дорожнього руху України,- 2005.- №3-4,-С. 101-103.
 2. Коробкін В.Ф., Смаглій О.М. Щодо системності у попередженні порушень транспортної дисципліни серед працівників органів внутрішніх справ//Безпека дорожнього руху України,- 2005.- №1-2.- С. 20-25.
 3. Ji Q., Zhu Z., Lan Р. Real-time nonintruisivc monitoring and prediction of driver fatigue//JEEE TTans. Veh. Tfechnol.- 2004,- V.53. №4.- P. 1052-1068.
 4. Репік І.А. Рівень аварійності і стаж роботи//Безпека дорожнього руху в Україні: Науково- технічний вісник,- 2001.-№2(10).-С. 93-96.
 5. Вайсман А.И. Гигиена труда водителей автомобилей,- М.: Медицина. 1988,- 192 с.
 6. Вежновець Т.А. Про вплив деяких факторів на успішність професійної діяльності водіїв спеціального автотранспорту//Гигиена труда,- Вып. 35.
 7. Святснко А.А. Психологічні аспекти поведінки водія в екстремальних умовах//Безпека дорожнього руху України,-2005,-№1-2,-С. 16-19.
 8. Кожуховська Н.І. Методичні аспекти підготовки водіїв для роботи у складних дорожньо-транспортних ситуаціях//Безпека дорожнього руху України.- 2002.-№2.-С. 62-69.
 9. Международный симпозиум «Автодорожная медицина»: ТЪз. докл./Под ред. А.Й.Вайсмана.- Нижний Новгород. 1991.
 10. Псядло Э.М. Использование компьютеризированного профотбора операторов на транспорте//Актуальные проблемы транспортной медицины,- 2005.- № 1С. 71-76.
 11. Купер Д.. Робертсон А. Психология в отборе персонала,- СПб.: Питер. 2003.-240 с.
 12. Богданова Т.С. Прогнозирование возникновения психосоматических заболеваний у водителей оперативного транспорта//Медицина труда и пром. экол,- 1995,-№4.-С. 29-30.
 13. Макаренко Н.В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов.- К.: НИИ проблем военной медицины УВМА, 1996.-336 с.
 14. Баевский Р.М.. Кириллов О.И.. Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе.- М.: Наука. 1984.- 221 с.
 15. Автоматизована установка «Прогноз» для психофізіологічних обстежень людини//Матеріали 24-го зТзду фізіологів України.- 1992.-С. 181-182.
 16. Лапач С.Н.. Чубенко А.В.. Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel.- К.: Морион. 2000.314 с.
 17. Лакин Г. Ф. Биометрия: Учебное пособие для биол. спец, вузов.- 4-е изд., перераб. и допол.- М.: Высш. шк.. 1990.-352 с.
 18. Коробейніков Г.В. Функціональний стан організму та розумова працездатність людей різного ві- ку//Фізіол. журн,- 2001.-Т.47. №2.-С. 87-92.
 19. Вежновець Т.А.. Майдиков Ю.Л. Особливості стану психофізіологічних функцій і апарату кровообігу у водіІв//Сб. »Гигиена труда».- Вып.33.- К., 2002.-С. 90-95.
 20. Фролькис В.В. Долголетие: действительное и возможное.- К.: Наук, думка. 1989,- 245 с.
 21. Фролькис В.В. Онтогенез и этагенез//Биохи- мия и физиология возрастного развития организма: Сб. науч. тр. ХГУ.- К.: Наук, думка. 1992.- С. 62-67.