You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Спосіб прогнозування порушень слуху в працівників гірничо-металургійної галузі

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.15, № 3, 2019

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.03.247

Ковальчук Т. А., Дедунов С. В.

Спосіб прогнозування порушень слуху в працівників гірничо-металургійної галузі

Державна установа «Український науково-дослідний інститут промислової медицини», м. Кривий Ріг

Full article (PDF), RUS

Вступ. Натепер для виявлення ранніх ознак професійної шумової сенсоневральної туговухості та прогнозу неспри­ятливого перебігу захворювання в працівників застосовують різні за точністю та об’єктивністю методи. Але ще до початку змін в органі слуху проявляється неспецифічний вплив шуму: невротичний і астенічний синдроми в поєд­нанні з вегетативною дисфункцією, порушення секреторної та моторної функції шлунково-кишкового тракту. Внаслідок впливу шуму високої інтенсивності зміни виникають одночасно в серцево-судинній, нейроендокринній та імунній системах. Розвитку клінічних форм захворювань передують цілком визначені порушення функціональ­ного стану організму, що мають межовий характер. Для профілактики професійних захворювань важливе своєчас­не виявлення донозологічних станів, встановлення та усунення факторів ризику їхнього виникнення. Ці своєчасні заходи здатні попередити розвиток патологічного процесу.

Мета дослідження – визначити та оцінити індивідуальний ризик виникнення порушень слуху та спрогнозувати можливі (імовірні) порушення слуху в працівників гірничо-металургійної галузі на підставі змін тонусу голосових зв'язок.

Матеріали та методи дослідження. При проведенні періодичних медичних оглядів було досліджено 90 чоловіків, які мають стаж роботи в умовах дії підвищеного рівня виробничого шуму. Спосіб здійснювали наступним чином. Для числової характеристики функціональних голосових порушень використовували коефіцієнт гармонійності голосу працівника (Кгар), визначали максимальний час фонації (МЧФ) звуків «З» і «С» (t3 і tс) у секундах. Ці показ­ники доповнили показниками функціонального стану серцево-судинної системи, антропометричними вимірами та показниками загального аналізу крові.

Результати. Для числової характеристики функціональних голосових порушень було розраховано Кгар працівника. При здоровому гармонійному голосі він має значення 1,309. Відхилення від цього значення більше ніж на 2 % вказує на патологію. Аналіз аудіограм працівників, проведених при періодичних медичних оглядах, показав, що в працівни­ків, які мали зниження слухової чутливості у високочастотній ділянці наступні показники мали такі статистично достовірні (Р > 95 %) значення: Кгар – < 1,282, діастолічний артеріальний тиск (ДАТ) – > 85 мм рт. ст., нормована ентропія лейкоцитарної формули (hн) – > 60 %, індекс адаптації за Л. Х. Гаркаві (ІГ) – > 0,49 ум. од., лейкоцитарний індекс (ЛІ) – > 0,46 ум. од., порівняльна довжина четвертого пальця (L4) > порівняльної довжини другого пальця (L2). Як показав статистичний аналіз, якщо значення Кгар < 1,282 і якщо або ДАТ > 85 мм рт. ст., або hн > 60 %, або ІГ > 0,49 ум. од., або ЛІ > 0,46 ум. од., або L4 > L2, то можна прогнозувати зміни порога слухової чутливості відповідно до рівня діючого виробничого шуму на робочому місці працівника в наступні 5 років. Таких працівників відносять до групи «несприятливого прогнозу». Якщо значення Кгар > 1,335 і якщо tз < 9 с або tз / tc ≤ 0,74, то у працівника над­мірний ризик порушення слухової чутливості на високих частотах – його відносять до групи «преморбіду». Якщо Кгар > 1,282 і < 1,335, то ризик змін слуху є середньопопуляційним, строк настання змін слухової чутливості розтягу­ється в часі відповідно до рівня діючого виробничого шуму на робочому місці працівника.

Висновки. Визначено залежність імовірних порушень слуху в працівників гірничо-металургійної галузі зі станом тонусу голосових зв'язок (Кгар). За даними періодичних медичних оглядів можна провести розрахунки показників адаптації організму, за якими визначити ризик порушення та прогнозувати настання імовірних змін порога слухо­вої чутливості в працівника та віднести його до однієї з груп ризику.

Ключові слова: працівники гірничо-металургійної галузі, коефіцієнт гармонійності голосу працівника, прогноз імовірних змін порога слухової чутливості, індивідуальний ризик виникнення порушень слуху, донозологічні стани, виробничий шум

Література

  1. Остапкович В. Є., Суворов Г. А. Профілактика професійної приглухуватості. Вісник отоларингології. 1983. № 5. С. 5–8
  2. Васильев А. В. Проблемы оценки сочетанного влияния шума и других физических факторов на здоро­вье человека. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, № 6. С. 158–165.
  3. Панкова В. Б. Влияние импульсного шума на слуховую функцию. Современные методы диагности­ки, лечения и реабилитации больных с патологией внутреннего уха: тез. докл. науч.-практ. конф. Москва. 1997. С. 106–107.
  4. Измеров Н. Ф. Руководство по профессиональ­ным заболеваниям. Т. 2. Москва, 1996. 336 с.
  5. Картапольцева Н. В. Дифференциальная диа­гностика нейросенсорной тугоухости профессио­нального и непрофессионального генеза. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2011. № 3. С. 16–20.
  6. Количественная оценка вредного воздействия про­изводственного шума и вибрации на здоровье человека. А. Г. Хрупачев, А. А. Хадарцев, Л. А. Седова, Л. В. Кашинцева. Угрозы и безопасность. 2013. № 28. С. 44–52. https://doi.org/10.1260/0957-4565.44.3.28.
  7. Шилдловская Т. А. Електрофізіологічні показни­ки стану різних відділів слухового аналізатора в осіб з нормальним голосом та з функціональними його порушеннями. Фізіологічний журнал. 1997. Т. 43, № 5–6. С. 50–52.
  8. Стан церебральної гемодинаміки у хворих з функціональними порушеннями голосу в залежності від ступеня розладів у голосовому апараті. Т. А. Шидловська, Т. В. Шидловська, М. С. Козак, К. В. Овсяник. Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2013. № 3. С. 36–40.
  9. Лесовой В. Н., Капустник В. А., Коробчанский В. А. Медицина пограничных состояний: теория и практика донозологической диагностики. Науковий журнал МОЗ України. 2013. № 2 (3). С. 49–60.

ORCID ID of authors and their contribution to the preparation and writing of the article:

Kovalchuk TA (ORCID ID 0000-0002-2580-3032) - writing an introduction covering the problem in its general form, analyzing recent research and publications, forming the goals of the article, drawing conclusions from the results of the research;
Dedunov SV (ORCID ID 0000-0001-9828-8900) - choice of research methods, research, statistical processing of research materials, writing of the section "Research results".