You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Методика визначення відповідності психофізіологічних можливостей людини операторській діяльності

DOI xxxxxxxx

Волянський О.М.

Методика визначення відповідності психофізіологічних можливостей людини операторській діяльності

Клінічна база Української військово-медичної академії, м. Ірпінь

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Обстежено 20 практично здорових чоловіків-добровольців віком від 26 до 43 років. Дослідження включали шість експриментів з інтервалом 1 тиждень. Випробувачам пропонувалося при роботі за відеомонітором комп’ютера в режимі моделювання операторської діяльності виконати перцептивний та когнітивний тести. Оцінювали надійність розумової роботи. Одночасно реєстрували динаміку значень показників церебрального кровообігу, варіабельності ритму серця і артеріального тиску. Визначали шкали гомеостатичних діапазонів реакцій мозкової гемодина- міки і варіабельності ритму серця. Порівнювали значення показників даних функціональних систем, отриманих під час розумового тестування з шкалами відповідних гомеостатичних діапазонів реакцій. Даний методологічний підхід дозволяв визначати ступінь відповідності психофізіологічних можливостей людини операторській праці з урахуванням індивідуальних механізмів адаптації до діяльності когнітивного типу.

Ключові слова: професійна придатність людини-оператора, розумова праця, адаптація індивідуума

Література

 1. Баевский Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма в космической медицине // Физиология человека.- 2002.- Т 28, № 2.- С. 70-82.
 2. Буров А.Ю. Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-опера- тора на основі психофізіологічних моделей діяльності: Автореф. дис. .,. д-ра техн. наук: 05.01.04/ Харк. нац. академ. міськ. госп-ва.- Харків, 2007.- 40 с.
 3. Волянський О.М. Визначення індивідуальної норми церебральної гемодинаміки у людини // Фізіологічний журнал.- 2004.- Т.50, № 6.- С. 101-106.
 4. Волянський О.М., Левіт Й.Р Визначення індивідуальної норми варіабельності серцевого ритму // Лікарська справа. Врачебное дело.- 2005.- № 8.- С. 17-21.
 5. Дорошев В.Г. Системный подход к здоровью летного состава в ХХІ веке.- М.: «Паритет Граф», 2000.- 368 с.
 6. Жданов О.И., Павлов В.Л. Особенности оценки утомления по субъективному отчету и данным проектных методик // Вопросы кибернетики.- 1983.- № 10.- С. 136-142.
 7. Измеров Н.Ф. Улучшение условий труда - резерв повышения эффективности труда // Современные проблемы гигиены.- Вильнюс: Б.и., 1984.- С.78-91.
 8. Методики исследований в целях врачебно-летной экспертизы (пособие для врачебно-летных комиссий).- М.: Воен. изд-во., 1972.- 360 с.
 9. Москаленко Ю.Е. Реактивность мозговых сосудов: физиологические основы, информационная значимость, критерии оценки // Физиол. журн. СССР.- 1986.- № 8.- С.1027-1038.
 10. Навакатикян А.О., Крыжановская В.В., Каль- ниш В.В. Физиология и гигиена умственного труда.- К.: Здоров'я, 1987.- 152 с.
 11. Спосіб визначення індивідуальної норми церебральної гемодинаміки в людини: Деклараційний патент на корисну модель № 12533. Україна. Держ. департ. інтелект, власності.,. /О.М.Волянський.Заявлено 29.07.2005; Опубл. 15.02.2006, Бюл. № 2.- 2 с.
 12. Спосіб визначення індивідуальної норми варіабельності ритму серця в людини: Деклараційний патент на корисну модель № 15128. Україна. Держ.департ.інтелект.власності.,  /О.М.Волянський. Заявлено 19.12.2005; Опубл. 15.06.2006, Бюл. № 6.- 2 с.
 13. Физиология человека: В 3-х томах. Т.3. Пер. с англ./ Под. ред. Р.Шмидта и Г. Тевса.- 3-е изд.- М.: Мир, 2004.- 228 с.
 14. Aaslid R.N., Markwalder T.M., Nornes H.S. Noninvasive transcranial Doppler ultrasound recording of flow velocity in cerebral arteries // J.Neurosurg.- 1982.- V. 57., № 2 - P. 769-774.
 15. Garde A.H., Laursen B., Jorgensen A.H. et al. Effect of mental and physical demands on heart rate variability during computer work // Eur. J. Appl. Physiol.- 2002.- V.87, № 4- 5.- P. 456 - 469.
 16. Hjortskov N., Rissen D., Blangsted A.K. et al. The effect of mental stress on heart rate variability and blood pressure during computer work // Eur. J. Appl. Physiol.- 2004 - V.92, № 1-2.- P. 84- 93.