You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Медико-соціальні та демографічні детермінанти формування трудового потенціалу в Україні

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.02.003 

Нагорна А. М.

Медико-соціальні та демографічні детермінанти формування трудового потенціалу в Україні

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Завданням соціальної політики держави є створення безпечних умов праці, добробуту працюючим. В основу реалізації цього завдання закладені підходи та принципи низки міжнародних і вітчизняних нормативно- правових актів (конвенції, рекомендації, закони, накази тощо), що регламентують механізми співпраці урядів, роботодавців і працівників щодо створення гідних умов праці та збереження здоров’я працюючих. Формування трудового потенціалу залежить від соціально-економічних, демографічних, екологічних факторів, способу життя тощо.

Мета дослідження — надати оцінку медико-соціальним, демографічним детермінантам формування трудового потенціалу України в період соціально-економічних і політичних реформацій у країні та визначити шляхи й спо­соби розв'язання проблем.

Матеріали та методи дослідження. Проведена оцінка трудового потенціалу за даними Держкомстату України, Центру медичної статистики МОЗ України, матеріалів Інституту демографії НАН України, особистих багаторічних спостережень за станом професійної захворюваності в Україні. У цілому були зібрані й оброблені всі основні дані, приведені в «Картах обліку профзахворювань (профотруєнь)» за 2007—2017 рр. Також проведено аналіз наукових публікацій з використанням електронних ресурсів та баз даних WHO, ILO, PubMed. Проводено вивчення зайня­тості населення в трудовому процесі, демографічні показники, стан загальної та професійної захворюваності насе­лення працездатного віку.

Результати. Виявлені закономірності формування трудового потенціалу в Україні залежно від стану законодавчої бази з проблем медицини праці, зайнятості населення, його медико-демографічних характеристик, стану медич­ного забезпечення працюючих. Визначені шляхі розв'язання проблем.

Висновки. Працездатне населення є першочерговою основою формування трудового потенціалу. Кількість насе­лення за роки незалежності країни зменшилась майже на 10,0 млн осіб (18,0 %). У віковій структурі населення з загальної чисельності населення особи молодше 14 років складають близько 14,0 %, що свідчить про зниження резерву трудового потенціалу в майбутньому. Динаміка зайнятого населення свідчить, що воно зменшилось від 1995 року на 35,0 %, коли його кількість складала 23,72 млн осіб, у 2017 році — 15,44 млн. Таке зменшення пов’язане зі «згортанням» деяких видів виробництва, закриттям підприємств, «переміщенням» робочого потен­ціалу до тіньової економіки, а також на роботу за кордоном, до когорти безробітних, до непродуктивної сфери та ін. Спостерігається тенденція до переходу від великих підприємств до малих і середніх. З 1,97 млн підприємств за видами економічної діяльності питома вага великих, середніх і малих складає 0,6 %, 5,7 %, 93,7 % відповідно, що ускладнює контроль за умовами праці. Смертність населення в Україні знаходиться на другому місці в світі після ПАР і найбільша в Європі й країна займає перше місце в світі за рівнем природного скорочення населення (- 6,3 %о). Смертність населення працездатного віку має розбіжності між чоловіками та жінками в 3,66 разу. Відмічається значний розрив у рівнях чоловічої (65,2) і жіночої (75,5) середньої тривалості життя: у 2017 році він дорівнював 10,3. З передчасної смерті чоловіків щорічно країна втрачає мільйони років потенційного життя, відповідно недовиробляє національний продукт. Серед населення працездатного віку поширеність захворювань за 15 років зросла на 11,4 %. У структурі — перше місце належить хворобам системи кровообігу, друге — органів дихання, третє — травлення, четверте — сечостатевої системи та сполучної тканини. Наявність соматичних захворювань (1357,1 випадку на 1000 працюючих) має тяжкі наслідки щодо працездатності та життя людини. Показники професійної захворюваності за останні 10 років коливаються залежно від змін у соціальної доступ­ності до реєстрації постраждалого. У структурі перше місце належить хворобам пилової етіології, друге — кістково-м'язової системи та сполучної тканини, третє — вібраційній хворобі, найчастіше серед працюючих у гірничодобувній промисловості. З різних причин профпатологію в останні роки не реєструють, значну її частину перевели у сферу загальної захворюваності. Навіть при такому недовиявленому рівні профзахворюваності сус­пільство на ліквідацію наслідків втрачає щорічно близько 1,14 % ВВП.

Ключові слова: захворюваність, смертність, медичне забезпечення, професійні захворювання, працездатний вік, профілактика

Література

 1. Международная Организация Труда. Охрана труда в цифрах и фактах. Направления совершен­ствования глобальной культуры охраны труда. ИПС «Кодекс». URL: http://base.safework.ru/safework?print&nd=444400036&spack
 2. Европейская база данных ЗДВ (НБЛ^В)ЕРБ ВОЗ. URL: http://data.euro.who.int/hfadb/shen_ru.html
 3. WHO | Commission on Social Determinants of Health - final report. URL: http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en/
 4. Сайт Держкомстату. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 5. Нагорна А. М. Трудовий потенціал в Україні: Медико-соціальні і демографічні характеристики. Журнал НАМН України. 2016. № 1. С. 70-79.
 6. Статистичний щорічник України за 2014 р. Київ : Август-Трейд, 2015. 285 с.
 7. Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України зі змін. і доп. від 7 грудня 2017 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161728.html
 8. Максимов М. С. Информационный профиль мало­го и среднего бизнеса в Украине. Вісник ХНУ ім. В. Н. Ка- разіна. Сер. Економічна. 2016. Вип. 90. С. 116-130.
 9. Малый и средний бизнес в Украине: основные препятствия и вызовы. 24.канал. Новости. 03.11.2017. URL: https://24tv.ua/ru/malyj_i_srednij_biznes_v_ukraine_osnovnye_prepjatstvija_i_vyzovy_ n884659
 10. Специфіка фінансування економічної діяльності держави. URL: http://pidruchniki.com/1098120546084/ekonomika/spetsifika_ finansuvannya_ekonomichnoyi_diyalnosti_derzhavi 
 11. Надання матеріального забезпечення застра­хованим особам та проведення страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей) за 9 місяців 2017 року. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/category/919872
 12. Нагорна А. М., Колодяжна О. І. Економічні та медико-соціальні втрати від професійної захворюваності в Україні: методологія та розрахунки. Журнал НАМН України. 2014. Т 20. № 2. С. 220-228.
 13. Kolodyazhna О. І., Nagorna А. М. Methodological bases for definition of economic losses from occupational diseases in the population of UkraiM. Український жур­нал з проблем медицини праці. 2013. № 3 (36). С. 34-42.
 14. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії; за ред. В. Стешенко; НАН України, Ін-т економіки. Київ, 2001. С. 130.
 15. Население Украины. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
 16. Глобальное бремя болезней (Global Burden of Disease): порождение доказательств, направление политики - региональное издание для Европы и Центральной Азии. URL:http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2013/WB_ EuropeCentralAsia/IHME_GBD_WorldBank_ EuropeCentralAsia_FullReport_RUSSIAN.pdf
 17. Смертність населення України у трудоактивно­му віці: монографія; відпов. ред. Е. М. Лібанова; Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України. Київ, 2007. 211 с.
 18. Основні причини високого рівня смертності в Україні. Київ: Версо-04, 2010. 66 с.
 19. Кундієв Ю. І., Нагорна А. М. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз. Київ: Авіцена, 2006. 316 с.
 20. Сучасний стан охорони праці в Україні. Інформаційний вісник «Єдність». 2016 р. URL: http:// www. profspilka.kiev. ua
 21. Сучасний стан охорони праці в Україні. 2016. URL: http://profspilka.kiev.ua/publikacii/novyny/4186-suchasniy-stan-ohoroni-prac-v-ukrayin.html
 22. ВОЗ. Глобальная стратегия сокращения вред­ного употребления алкоголя. Ле Мон-сюр-Лозан, Швейцария, 2010. 48 c. URL:http://wwwwho.mt/substance_abuse/activities/gsrhua/ru/
 23. Комитет экспертов ВОЗ по проблемам, связан­ным с потреблением алкоголя. Второй доклад. Женева, 10-13 октября 2006 г. URL : http://www.who.int/substance_abuse/expert_committee_alcohol_ trs944_russian.pdf
 24. Реєстр постраждалих від професійних захворю­вань як інформаційна система медичного призначен­ня. Нагорна А. М., П'ятниця-Горпинченко Н. К. та ін. Український журнал з проблем медицини праці. 2015. № 4 (45). С. 3-9.
 25. Нагорна А. М. Перспективи впровадження інформаційних технологій щодо обліку та аналізу поширеності професійної захворюваності серед пра­цюючих в Україні. Актуальні проблеми діагностики, лікування та профілактики професійних захворю­вань: зб. матеріалів наук.-практ. конф., 7 червня 2013 р. Кривий Ріг, 2013. С. 14-23.
 26. Стан професійної захворюваності в період законодавчих змін в Україні. Нагорна А. М., Соколо­ва М. П., Вітте П. М. та ін. Український журнал з про­блем медицини праці. 2016. № 1. С. 3-17.
 27. Динаміка професійної захворюваності в Україні та досвід Інституту медицини праці НАМН України. Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Соколова М. П., Кононо­ва І. Г Український журнал з проблем медицини праці. 2013. № 4 (37). С. 11-22.
 28. Нагорна А. М., Гречківська Н. В. Медична допо­мога працівникам: проблеми та їх вирішення: монографія. Київ: Авіцена, 2018. 254 с.

ORCID ID автора:

Нагорна А. М. (ORCID ID 0000-0003-3311-7523)