You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Основні медико-демографічні характеристики здоров'я населення працездатного віку в Україні

DOI xxxxxxxx

Нагорна А.М.

Основні медико-демографічні характеристики здоров'я населення працездатного віку в Україні

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проаналізовано показники смертності, захворюваності, поширеності хвороб серед населення працездатного віку в динаміці 1990-2003 років. Визначено рівень показників здоров'я осіб працездатного віку, що мешкають в сільській і міській місцевостях.

Проведено аналіз показників стану здоров’я даних верств населення, спостереження за окремими класами хвороб. Встановлено надвисокий рівень захворюваності і смертності чоловіків працездатного віку.

Ключові слова: захворюваність, поширеність, смертність, працездатний вік, професійна захворюваність, травматизм

Література

 1. Загородній В.В. Аналіз сучасної демографічної ситуації в УкраІні//Матер. конф. «Демографічна та медична статистика України у XXI столітті. Медичні інформаційні системи у статистиці«.- К.: МОЗ. 2004.-С. і 7-20.
 2. Здоров'я населення та діяльність галузі охорони здоров'я України у 1999-2002 роках (статистично-аналітичний довідник).- К.: МОЗ, 2003.- С. 1-10.
 3. Кундіев Ю., Нагорна А. Професійна захворюва ність в Україні (як соціально-економічний ас- пект)//Вісн. НАН України,- 2003,- №3,- С. 20-28.
 4. Мовчанюк В.О., Меламент Л.Ю., Жуков Р.М. та •н. Вплив умов та способу життя//Стан здоров'я населення та результати діяльності закладів охорони здоров'я України,- К., 1998.-С. 279-291.
 5. Москаленко В.Ф., Чепельська Л.А. Медико-демографічний стан в Україні на рубежі століть (1991-2000 рр.)//Стан здоров'я населення України та результати діяльності закладів охорони здоров'я.- К.: МОЗ. 2001.- С. 8-29.
 6. Нагорна А.М. Загальна і професійна захворюваність працюючого населення. Гігієнічна наука та практика на рубежі століть//Матер. XIV з'їзду гігієністів України-Дніпропетровськ. 2004.-Т.І1.-С. 29-32.
 7. Нагорна А.М., Беспалько В.В. Репродуктивне здоров'я та статеве виховання молоді,- К.: Вид-во Європейського ун-ту. 2003.- 463 с.
 8. Нагорна А.М., Каракаш'ин А.Н. Репродуктивне здоров'я жінок як проблема медицини праці//Реп- родуктивне здоров'я: медико-соціальні проблеми/За ред. В.М.Лобаса. Г.О.Слабкого.- Донецьк: Либідь. 2004.-С. 45-78.
 9. Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я в Україні за 2002-2003 роки.- К.: МОЗ. 2004.-С. 6-17.
 10. Професійна захворюваність в Україні у 2003 році.- К.: МОЗ.- 6 с.
 11. Соціальні індикатори рівня життя населення.- К.: Держкомстат України. 2004.-С. 55-67.
 12. Стан здоров'я населення (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2003 року). Статистичний збірник.-К.: Держкомстат України. 2004.-С. 13-32.