You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Нормативно-­правове регулювання профілактики та надання медичної допомоги хворим на загальний і професійний туберкульоз в Україні

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці, Том.16, № 1, 2020

Нормативно-­правове регулювання профілактики та надання медичної допомоги хворим на загальний і професійний туберкульоз в Україні

Нагорна А. М., Кононова І. Г., Соколова М. П.

https://doi.org/10.33573/ujoh2020.01.003

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Згідно з висновками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), високі показники захворюваності на туберкульоз (ТБ) в Україні мають чітку кореляцію з економічним розвитком країни. Заходи, спрямовані на зни-ження захворюваності на національному рівні та оцінки їхньої ефективності, залежать від показника зниження/ зростання ВВП на душу населення, що є свідченням того, що подолання епідемії ТБ стане можливим лише у випадку якісних і позитивних системних змін не лише в протитуберкульозній службі чи системі охорони здоров’я, але в усій економіці країни. Працівники, які хворіють на ТБ, часто втрачають значну кількість робочого часу. Ефективне своєчасне лікування може повернути працівника до продуктивної зайнятості. Там, де існує професій-ний ризик захворювання на ТБ, роботодавці несуть особливу відповідальність за впровадження конкретних заходів з протидії захворюванню на ТБ на робочому місці. В Україні і світі профілактичні заходи регламентуються законо-давчими та спеціальними нормативно-правовими актами. Нормативні документи в Україні значною мірою врахо-вують вимоги ЄС і рекомендації ВООЗ. Разом з тим, існуючі зміни в системі охорони здоров’я та соціального забезпечення не дають впевненості в реалізації та забезпеченні профілактичних заходів щодо професійного ТБ. Мета дослідження – провести порівняльний аналіз національного законодавства України щодо захисту працівни-ків на робочому місці від ТБ відповідно до міжнародних рекомендацій і стандартів.
Матеріали та методи дослідження. Були проаналізовані нормативно-правові акти, що регулюють профілактику та лікування загального та професійного ТБ в Україні за роки незалежності.
Результати. В Україні базовим законом щодо профілактики та лікування ТБ є «Основи законодавства України про охорону здоров’я» № 2801-ХІІ зі змінами (1992 р.). Стратегічним є також Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» № 1645-ІІІ (2000 р.), де регламентовані основні засади державного і правового регулювання діяльності у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, у тому числі ТБ. У постанові КМУ «Про затверджен-ня переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих книжок» № 559 (2001 р.) визначено Порядок проведення обов’язкових попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів працівників окре-мих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення й може призвес-ти до поширення інфекційних захворювань. Документом, що регламентує встановлення та порядок розслідування випадків професійного ТБ, є постанова КМУ «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» від 17 квітня 2019 року № 337. Діючі нормативно- правові акти, враховуючи відомчі документи, натепер мають недостатній обсяг регламентуючих дій щодо профі-лактики ТБ професійного генезу.
За попередніми висновками експертної місії ВООЗ, в Україні за останні 5 років спостерігається тенденція до змен-шення темпів захворювання та смертності на ТБ, проведено оптимізацію лабораторної мережі з діагностики ТБ і впроваджено сучасні швидкі методи діагностики ТБ. Необхідно здійснювати швидке реформування підходів до надання протитуберкульозної допомоги населенню, у тому числі працюючому, шляхом розвитку системи амбула-торної допомоги хворим на ТБ з дотриманням сучасних принципів інфекційного контролю, забезпечення соціаль-ного супроводу пацієнтів, з урахуванням наявного в країні та передового світового досвіду за умови зміни відпо-відального відношення держави та суспільства.
Висновки. 1. Законодавча та нормативна база щодо профілактики та лікування ТБ в Україні формується з докумен-тів різного рівня й має скерованість відповідно до нових глобальних стратегій і керівних документів ВООЗ і між-народних стандартів. 2. Проблема ТБ вийшла за рамки суто медичної галузі й набула статусу проблеми загально-державного масштабу, враховуючи, що ТБ є соціально небезпечною інфекційною хворобою, основними чинниками якого є політичні, соціальні, економічні аспекти, а наслідки несуть у собі загрозу економіці й національній безпеці нашої держави. Особливості нормативних актів щодо профілактики ТБ значною мірою залежать від умов праці на робочих місцях у різних галузях, де існує ризик біологічної небезпеки: видобувна, переробна промисловість, маши-нобудування, агропромисловий комплекс, заклади охорони здоров’я тощо. 3. З огляду на зазначене існує необхід-ність перегляду та зміни підходів до організації, планування та фінансування програми протидії ТБ відповідно до нових глобальних стратегій і керівних документів ВООЗ, зокрема, нової глобальної стратегії ВООЗ «Покласти край туберкульозу» і цільових орієнтирів Комплексного плану дій щодо боротьби з ТБ у Європейському регіоні ВООЗ на 2016–2020 роки, які покладені в основу нової програми.

Ключові слова: туберкульоз, професійні захворювання, законодавча і нормативна база

Література

 1. Туберкульоз в Україні (Аналітично-статистичний довідник). Київ. 2018. ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». Київ, 2018. 78 с. URL: http://tub.cn.ua/dividnik.pdf (дата доступу: 20.12.2019).
 2. Global tuberculosis control: epidemiology, strategy, financing. WHO report 2009 / WHO/HTM/TB/2009.411. WHO, 2009. 314 р.
 3. Професійні інфекційні хвороби: монографія. Ю. І. Кундієв, М. А. Андрейчин, А. М. Нагорна, Д. В. Вари вончик. Київ : ВД «Авіцена», 2014. 528 с.
 4. Керівні засади щодо заходів протидії туберку-льозу на робочому місці: Внесок заходів протидії туберкульозу на робочому місці у справу протидії туберкульозу в суспільстві / WHO/CDS/TB/2003.323. ВООЗ, МОП, 2003. 74 с.
 5. Нагорна А. М., Соколова М. П., Кононова І. Г. Захворюваність на туберкульоз професійного генезу в Україні в 2013–2017 роках. Український журнал з проблем медицини праці. 2018. № 3 (56). С. 3–16. https://doi.org/10.33573/ujoh2018.03.003.
 6. Закон України № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб» (2000 р.). URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1645-14 (дата доступу: 19.12.2019).
 7. Закон України № 2586-III «Про боротьбу із захво-рюванням на туберкульоз» (2001 р.). URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2586-14/ed20021105 (дата доступу: 19.12.2019).
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих книжок». URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/559-2001-%D0%BF (дата доступу: 21.12.2019).
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-%D0%BF (дата доступу: 21.12.2019).
 10. Указ Президента України № 643/2001 «Про Національну програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002–2005 роки». URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/643/2001 (дата доступу: 14.12.2019).
 11. Постанова Кабінету Міністрів України № 1133 ( 2004 р.) «Про затвердження Державної програми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбав-лення волі, на 2004–2006 роки». URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1133-2004-%D0%BF (дата доступу: 08.12.2019).
 12. Указ Президента України № 132/2006 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами» (2006 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/2006 (дата доступу: 12.12.2019).
 13. Закон України № 5451-VI «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012–2016 роки» ( 2012 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/5451-17 (дата доступу: 24.12.2019).
 14. Інструкції з профілактики та боротьби з ТБ тва-рин. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0883-09 (дата доступу: 19.12.2019).
 15. «Державні санітарні правила розташування, облаштування та утримання протитуберкульозних закладів» (ДСП 2.2.3.9-9.5-2007). URL: http:// pharmasvit.com/derzhavni-sanitarni-pravila-roztashuvannya-oblashtuvannya-ta-utrimannya-protituberkuloznix-zakladiv-57109.html (дата доступу: 21.12.2019).
 16. План действий по борьбе с туберкулезом для Европейского региона ВОЗ на 2016–2020 гг. Копенгаген : Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015 г. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_ file/0009/283968/65wd17r_Rev.1_TBAction Plan_150588_ withCover.pdf?ua=1 (дата доступу: 21.01.2019).
 17. Українці проти туберкульозу. 2019. URL: https://uk-ua.facebook.com/stoptb.org.ua (дата доступу: 19.12.2019).
 18. Парламентська платформа боротьби з туберку-льозом. 2019. URL: https://www.facebook.com/ platforma bo rotbiTB (дата доступу: 19.12.2019).
 19. Охорона здоров’я: що ухвалили на соціальному Кабміні. 2019. URL: https://moz.gov.ua/article/news/ ohorona-zdorov%e2%80%99ja-scho-uhvalili-na-socialnomu-kabmini (дата доступу: 22.12.2019).