You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Інтегральні психофізіологічні критерії прогнозування професійної придатності військових пілотів до участі у миротворчих операціях

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.02.026

Швець А. В.

Інтегральні психофізіологічні критерії прогнозування професійної придатності військових пілотів до участі у миротворчих операціях

Науково-дослідний інститут проблем військової медицини ЗС України, м. Ірпінь

Повна стаття (PDF), UKR

Представлено нові підходи до вирішення актуальної гігієнічної проблеми шодо проточування професійної придатності військових пілотів до участі у миротворчих операціях. Оцінено працю миротворців льотного складу в Ліберії за параметрами шкідливості, важкості та напруженості. Виділено три інтегральні факторні моделі, що характеризують професійно важливі психофізіологічні, психологічні, соціально-значимі якості вергольотчиків-мирот- ворців і кореспондують з факторними моделями ефективності професійної діяльності. Виявлені особливості осо- бистісних характеристик пілотів для забезпечення успішної миротворчої діяльності. На основі вивчення професійно важливих психофізіологічних і особистісних якостей розроблено детальний багаторівневий алгоритм прогнозування професійної придатності вертольотчиків до участі у миротворчих операціях з використанням системи інтегральних рейтингових оцінок.

Ключові слова: прогнозування професійної придатності, миротворці, професійна діяльність, психофізіологічні функції, професійно важливі якості, професійниіі психофізіологічний добір

Література

 1. Біла книга 2005: оборонна політика України / М-во оборони України.- К.: «Заповіт», 2006.- 136 с.
 2. Гїібриальян А.С., Ажаев А.Н. Информативность психофизиологических показателей человека-опе- ратора в условиях высоких температур // Физиология человека.- 1990.- Т. 16.№5.-С. 137-141.
 3. Кальниш В.В., Ена А.И. Современные направления совершенствования профессионального психофизиологического отбора (обзор литературы) // Журнал АМН України - 2004.-Т. 10. № 2 - С.368-384.
 4. Кальниш В.В., Єна А.І. Принципи професійного психофізіологічного відбору // Пилена труда.- Вып. 32.-2001.-С. 131-144.
 5. Карпіловеька С.Я., Мітельман Р.Й., Синяв- ський В.В. та ін. Основи професіографії: Навчальний посібник.-К.: МАУП. 1997.- 148 с.
 6. Кундиев Ю.И., Навакатнкян А.О., Кальниш В.В. Современные проблемы комбинированного действия на организм производственных и социальнобытовых факторов // Врачебное дело,- 1993.- № 5-6,- С.35-41.
 7. Кундиев Ю.И., Чернюк В.И., Витте П.Н. Изучение профессионального риска на Украине // Медицина труда и промышленная экология.- 1999.- №4,-С. 6-9.
 8. Кундіев Ю.1., Нагорна А.М. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз.- К.: Авіцена. 2006.-316 с.
 9. Макаренко М.В. Теоретичні основи професійного психофізіологічного відбору військових спеціалістів // Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України.- К.: Вид-во Європейського ун-ту.- 2001.- С. 396 - 409.
 10. Маслова М.Г., Шекера О.Г. Порівняльна оцінка психофізіологічного стану та показників функціонального стану військовослужбовців до та після виконання завдань миротворчої діяльності // Вісник соціально! гігієни та організації охорони здоров'я.- 2005,-№3.-Є. 28-32.
 11. Новиков В.С., Боченков А.А. Теоретические и прикладные основы профессионального психологического отбора военнослужащих / Руководство.- СПб.: ВМедА. 1997,- 188 с.
 12. Садиков Г.Н., Колояров П.Г., Лавриненко В.И. Операторская деятельность в производственных условиях аридной зоны // Физиология человека,- 1991.-Т. 17. № 1.-С. 132-139.
 13. Собчнк Л.Н. СМИЛ. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности.- С - Пб.: Речь, 2003.-219 с.
 14. Удосконалення системи психофізіологічного контролю за льотним складом, який залучається до міжнародних миротворчих операцій // Методичні рекомендації / Варус В.І., Кальниш В.В., Швець А.В. та ін.,- К.: НДІ ПВМ ЗС України, 2007.- 40 с.
 15. Шахназаров А.С., Махновский В.П., Кузюта Э.И. Психологический статус и состояние метаболизма при действии высокой температуры и влажности // Физиология человека.- 1989.-Т. 15. № 4.- С. 92-96.
 16. Швець А.В., Кальниш В.В. Ефективність проведення професійного психофізіологічного відбору вертольотчиків у миротворчі підрозділи з застосуванням рейтингового підходу // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2007,- № 4.- С.47 - 54. https://doi.org/10.33573/ujoh2007.04.035
 17. Швець А.В., Лаврентьева Н.А., Строгная О.М., Шарам В.Б. Психологический тест «САН» применительно к исследованиям в области физиологии труда // Пігиена труда и профзаболевания.- 1975.- № 5.- С.28-32.
 18. Glickman, Mark Е. Dynamic paired comparison models with stochastic variances //Applied Statistics.- 2001.- V. 28.- P. 673 - 689. https://doi.org/10.1080/02664760120059219
 19. McMillan GH. Strategic planning for military occupational health care // Military Medicine. -2005.- V. 170. №9,- P.48 -55. https://doi.org/10.7205/MILMED.170.9.748
 20. Taylor. A.J.W. Occupational Stress and Peacekeepers // Australasian Journal of Disaster & Ttauma Studies.- 2004,- V. 1.- P. 34-47.