You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у військовослужбовців, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.03.046

Шидловська Т. А., Шидловська Т. В., Петрук Л. Г.

Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у військовослужбовців, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції

Державна установа «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. З впливом потужних звуків, які нерідко супроводжуються ударною хвилею при застосуванні різних типів озброєння, стикаються під час виконання службових обов’язків військовослужбовці, що робить акубаротравма- тичне ураження слухової системи професійною патологією для даного контингенту.

Мета дослідження — визначити зміни в стані центральних відділів слухового аналізатора за даними довголатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП) у військовослужбовців, які отримали акутравму в зоні проведення анти- терористичної операції (АТО).

Матеріали та методи дослідження. Проведено дослідження функції центральних відділів слухового аналізатора у військовослужбовців з акутравмою, які постраждали в зоні проведення АТО. Основну групу складали 50 військово­службовців з акутравмою з найтиповішими формами аудіометричних кривих та ступенем вираженості сенсонев- ральної приглухуватості, з асиметричним порушенням слухової функції й низхідним типом тональної аудіометрич- ної кривої. Контрольну групу склали 15 здорових нормальночуючих осіб, які не мали контакту зі звуками високої інтенсивності. Усього обстежено 65 осіб. Реєстрація довголатентних (коркових) слухових викликаних потенціалів проводилася з використанням загальноприйнятої методики за допомогою аналізуючої системи «Eclipse» фірми «Interacoustics» (Данія). При аналізі отриманих кривих брали до уваги чіткість отриманої відповіді, форму кривої, латентні періоди піків (ЛПП) хвиль Р^ Nj, Р2 і N2 ДСВП.

Результати. При вивченні стану центральних відділів слухової системи у військовослужбовців з акутравмою за даними реєстрації слухових викликаних потенціалів було виявлено порушення в корковому відділі слухового аналізатора за даними ДСВП у всіх (100 %) обстежених і в 84 % випадків (42 чоловіки) — у стовбуромозкових структурах за даними КСВП. Було виявлене достовірне збільшення середньостатистичних значень ЛПП компо­нентів P2 і N2 ДСВП у обстежених порівняно з контрольною групою. Так, ЛПП компонента Р2 у військовослуж­бовців з акутравмою склав (189,6 ± 2,4) мс при значенні в контрольній групі (175,9 ± 2,6) мс (t = 3,87; P < 0,05), а N2 - (302,2 ± 3,8) мс при нормі (251,4 ± 3,1) мс (t = 10,36; P < 0,01).

Висновки. Застосування об’єктивних методів обстеження слухової системи, зокрема ДСВП, має велике значення в плані топічної діагностики, вирішення експертних питань, визначення та об’єктивізації тяжкості перебігу захво­рювання у військовослужбовців з акутравмою з зони АТО та при проведенні лікувально-профілактичних заходів. За даними ДСВП у військовослужбовців, які отримали акутравму в зоні проведення АТО, виявлені порушення в коркових і підкоркових структурах слухового аналізатора, про що свідчать достовірне подовження ЛПП компонен­та P2 та N2 ДСВП до (189,6 ± 2,4) мс та (302,2 ± 3,8) мс відповідно. Отримані дані свідчать про важливу роль стану коркових відділів слухового аналізатора в розвитку сенсоневральних порушень при акутравмі, отриманій у реаль­них бойових умовах.

Ключові слова: сенсоневральні порушення слуху, акутравма, слуховий аналізатор, слухові викликані потенціали

 

Література

 1. Альтман Я. А. Руководство по аудиологии / Я. А. Альтман, Г. А. Таварткиладзе. - Москва : ДМК- Пресс, 2003. - 359 с.
 2. Особливості надання допомоги при ураженні органу слуху внаслідок бароакустичної травми / В. Березнюк, А. В. Зайцев, Д. В. Лищенко [та ін.] // ЖВНГХ. - 2015. - № 5-с. - С. 8-9.
 3. Отдаленные результаты лечения больных с баро­акустической травмой / В. В.Березнюк, А. В.Зайцев, Д. В.Лыщенко [и др.] // ЖВНГХ. - 2016. - № 3-с. - 13-14.
 4. Гапноева Э. Т. Особенности поражения слухового анализатора при минно-взрывной травме / Э. Т. Гап- ноева, Д. Б. Кирсанова // Вестн. оторинолар. - 2006. - № 1. - С. 51-54.
 5. Гаров Е. В. Лечение больных с функциональным поражением слуха при взрывной баротравме / Е. В. Га- ров, Р. Г. Антонян, Н. Г. Сидорина // Вестн. оторино- лар. - 2005. - № 34. - С. 35-37.
 6. Зенков Л. Р. Роль «неспецифических» стволовых систем в компенсации «специфических» сенсорных функций / Л. Р. Зенков, А. Н. Молла-Заде // 17-й Дунайский симпозиум по неврологическим наукам: тез. докл. Москва. - 1984. - Т. 11. - С. 34.
 7. Зенков Л. Р. Функциональная диагностика нерв­ных болезней / Л. Р. Зенков, М. А. Ронкин. - Москва : Медпресс-информ, 2004 - 488 с.
 8. Наш опыт оказания медицинской помощи пострадавшим с ранениями ЛОР-органов из зоны АТО в период весна-лето 2015 / Днепропетровская обласная клиническая больница им. И. И. Мечникова, Днепропетровская медицинская академия // ЖВНГХ. - 2015. - № 5-с. - С. 81.
 9. Состояние слухового и вестибулярного анализа­торов у больных с минно-взрывной травмой / Пальчун В. Т., Кунельская Н. Л., Полякова Е. М. [и др.] // Вестн. оторинолар. - 2006. - № 4. - С. 24-26.
 10. Петрук Л. Г. Сеноневральні та гемодинамічні пору­шення при акутравмі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Л. Г. Петрук. - Київ, 2014. - 20 с.
 11. Полякова Е. П. Патогенетические аспекты кохлеовестибулярных нарушений при ударно-взрыв­ном и механическом воздействии на структуры голов­ного мозга / Е. П. Полякова // Вестн. оторинолар. - 2006. - № 3. - С. 34-37.
 12. Шидловская Т. А. Временные показатели длинно­латентных слуховых вызванных потенциалов у боль­ных с акутравмой / Т. А. Шидловская, Л. Г. Петрук // Российская оториноларингология. - 2013. - № 3 (64). - С. 165-168.
 13. Шидловська Т. А. Дані об'єктивних методів дослідження слухового аналізатора у осіб, які знахо­дилися в зоні проведення антитерористичної операції / Т А. Шидловська, Л. Г. Петрук // ЖВНГХ. - 2015. - № 3 - C. 22-29.
 14. Шидловська Т. В. Сенсоневральна приглу­хуватість / Т. В. Шидловська, Д. І. Заболотний, Т. А. Шидловська. - Київ : Логос, 2006. - 779 с.
 15. Michler S. A. Expression of plasticity asssociated proteins is affected by unilanerfl noise trauma / S. A. Mich­ler, R. E. Illing, R. Laszig // 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery. Abstracts: Laryngo-Rhino-Otologie. - 2000. - № 1 (Suppl. 79). - P. 202.