You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Удосконалення санітарно-гігієнічного моніторингу впливу на працюючих несприятливих чинників виробничого середовища і трудового процесу

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.01.054

Мухін В.В., Передерій Г.С.

Удосконалення санітарно-гігієнічного моніторингу впливу на працюючих несприятливих чинників виробничого середовища і трудового процесу

НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості, м. Донецьк

Повна стаття (PDF), UKR

Удосконалення системи санітарно-гігієнічного моніторингу впливу несприятливих умов трудової діяльності на здоров’я працюючих — невідкладна державна проблема. Її вирішення має забезпечуватися технологічною розробкою системи автоматизованого управління моніторингом та її практичним застосуванням на підприємствах, у виробничих об’єднаннях, відповідних галузях народного господарства, на окремих адміністративних територіях, а також підготовкою спеціалістів з медицини та охорони праці для оволодіння новою технологією моніторингу, прийняттям на державному рівні відповідних правових і нормативно-методичних актів, які сприятимуть впровадженню удосконаленої системи санітарно-гігієнічного моніторингу.

Ключові слова: санітарно-гігієнічний моніторинг, несприятливі умови праці, прогнозування і управління професійними ризиками

Література

 1. Кундиев Ю.И. Медицина труда - пятидесятилетний опыт.- К.: Авиценна. 2002.- 672 с.
 2. Сердюк А.М. Навколишнє середовище і здоров'я населення України // Довкілля та здоров’я,- 1998.-JVM2.-C. 2-6.
 3. «Об усовершенствовании системы медицинских осмотров работников и водителей индивидуальных транспортных средств». Приказ М3 СССР от 29.09.89 г. № 555.
 4. «Положення про медичний огляд працівників певних категорій». Наказ МОЗ України від 31.03.94 р. № 45.
 5. «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці». Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442.
 6. «Про затвердження «Карти даних небезпечного фактору (речовини, матеріалу)». Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.02 р. № 19.
 7. «Положение о социально-гигиеническом мониторинге». Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 1997 г. № 659.
 8. «Положение о социально-гигиеническом мониторинге». Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2000 г. № 426.
 9. Онищенко Г. Г. Актуальные проблемы методологии оценки риска и ее роль в совершенствовании системы социально-гигиенического мониторинга // Піп и сан,- 2005 - №2 - С. 3-6.
 10. Беляев Е.Н., Фокин М.В., Калиновская М.В. Состояние и перспективы ведения социально-гигиенического мониторинга в связи с реформированием госсанэпидслужбы // Пн. и сан.- 2005.- №2.- С. 68-70.
 11. Кундиев Ю.И., Чернюк В.И., Витте П.Н. и др. Изучение профессионального риска здоровью - актуальная проблема медицины труда // Журн. АМН Украины.- 2001 .-Т.7, №3.- С. 550-559.
 12. Профессиональный риск для здоровья работников: руководство // Под ред. Н.Ф.Измерова, Э.И. Денисова,- М.: НИИ медицины труда РАМН, 2003.448 с.
 13. Чернюк В.І., Вітте П.М. Оцінка ризиків здоров'я та управління ними як проблема медицини праці // Укр. журн. з пробл. медицини праці,- 2005.- №1.-С. 47-53. https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.047
 14. Голубев И.Р. О мониторинге «здоровье - окружающая среда» // Гиг. и сан,- 2001.- №4,- С. 66-68.
 15. Родионова Г.К., Кропивко С.Г., Семенова В.Н Автоматизированная система учета и анализа профессиональных заболеваний на основе персональных компьютеров // Медицина труда и пром. экол.- 1994-№5-6.-С. 29-31.
 16. Норин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере.- М.: ФиС.- 1995,384 с.
 17. Elliot A., Grey Y. Directory of Statistical Microcomputer Soft Were.- Basel, 1986.- 280 p.
 18. Кулаичев А.П. Средства и программные системы анализа данных,- М.: Мир ПК. 1994.- №1 О.- C. 79-86.
 19. Карнаух Н.Г., Павленко М.Е., Галабурда Л.Д. Учет и анализ профессиональной заболеваемости с использованием ПЭВМ // Метагигиена-94.- К., 1994-59 с.
 20. Пищиков В.А., Лубянова И.П. Профессиональная заболеваемость в Украине (динамика за последние 10 лет, причины формирования) и пути сохранения профессионального здоровья населения // Сб. «Гигиенатруда».-К., 1999,-Вып.ЗО.-С. 13-23.
 21. Кундієв ЮЛ., Нагорна А.М. Професійна захворюваність в Україні у динаміці довгострокового спостереження // Укр. журн. з пробл. медицини праці,- 2005,-№1.-С. 3-11. https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.003
 22. Чернюк В.И., Витте П.Н., Меняйло Н.И. и др. Критерии профессиональных рисков как основа для усовершенствования гигиенической классификации труда // Здоров’я та довкілля - 2000.- №2,- С. 49-53.
 23. Медицина труда в угольной промышленности // Под ред. В.В.Мухина,-Донецк, 2000.- 204 с.