You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Удосконалення картографічного методу оцінювання виробничого шумового навантаження

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.02.059

Соловйов О. І.1, Назаренко В. І.1, Тімошина Д. П.2, Жанталай Р. В.3

Удосконалення картографічного методу оцінювання виробничого шумового навантаження

1 Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

2 Комітет з питань гігієнічної регламентації Державної санітарно-епідеміологічної служби України, м. Київ

3 Дочірнє підприємство «Тетра Пак Україна», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. За результатами атестації робочих місць за умовами праці на ДП «Тетра Пак Україна» встановлено, що в умовах сучасного високотехнологічного автоматизованого виробництва тари та упаковки виробничий шум є основним шкідливим фактором. Тому для компанії було актуальним отримати науково обґрунтовані та сучасні заходи для боротьби з шумом.

Мета дослідження — удосконалити метод оцінювання виробничого шумового навантаження за допомогою карт шуму. Матеріали та методи дослідження. Проведені інструментальні виміри рівнів звуку та звукового тиску в октавних смугах з середньо-геометричними частотами 31,5—8000,0 Гц шумоміром «Октава 101А» в 46 контрольних точках (усього 460 вимірів). З метою картографічного оцінювання виробничого шумового навантаження проведені інструментальні виміри рівнів звуку у вузлах координатної сітки (усього 104 виміри). Основним методом побуду­вання карти шуму, застосованим у даному дослідженні, є геостатистичний «Gridding Method».

Результати. Встановлено, що найнебезпечніші умови праці в разі шуму на дільницях друку й ламінування є в робочих зонах оператора з обслуговування принтерів VTV-155 і VTV-175 та оператора з обслуговування ламінатора типу ER-WE-PA. Аналіз спектральних характеристик шуму на робочих місцях операторів цеху основного виробни­цтва був підставою для вибору найефективніших засобів індивідуального захисту працюючих від шуму. Запропоновано оригінальний алгоритм методики оцінювання шумового навантаження й процедура побудування карти шуму. При цьому значно підвищується точність визначення зон шумового навантаження при побудуванні карт шуму виробничого приміщення.

Висновки. Результати досліджень дозволяють обґрунтувати адекватні та ефективні профілактичні заходи щодо захисту від шкідливого впливу виробничого шуму на основних робочих місцях та на допоміжних роботах у сфері виробництва тари й упаковки. Для визначення професійних ризиків та профілактичних заходів стосовно працюю­чих у шумних цехах рекомендовано поряд з діючими вітчизняними нормативними актами щодо регламентації шуму використовувати методологічні підходи згідно з Директивами ЄС (2003/10, 86/188).

Ключові слова: гігієнічна оцінка, шумове навантаження, робоче місце, карта шуму, виробництво тари і упаковки, профілактика

Література

  1. Кундиев Ю. И. Профессиональные воздействия, обусловленные воздействием шума и вибрации / Ю. И. Кундиев, А. М. Нагорная, В. И. Назаренко, И. Чернюк // Професиональное здоровье в Украи­не. Эпидемиологический анализ. - Киев, 2007. - С. 125-142.
  2. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затв. наказом МОЗ України від 08.04.2014 р. № 248.
  3. Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) (Seventeenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)//Official Journal. - L 042. - 5/02/2003. - P. 0038-0044.
  4. Решение геологических задач с применением программного Р47 пакета Surfer: практикум для выполнения учебно-научных работ студентами на­правления «Прикладная геология» / сост. И. А. Ива­нова, В. А. Чеканцев. - Томск : Изд-во Томского поли­технического университета, 2008. - 92 с.
  5. OHSAS 18001: 2007 Occupational health and safety management systems - Requirements «Системы менеджмента безопасности и охраны здоровья. Требования»// Режим доступу : http://www. certsystems.kiev.ua/ohsas- 18001/sistemi-upravleniya- bezopasnostyu-i-gigienoie-truda-po-ohsas- 18001.html.
  6. Council Directive 86/188/EEC of 12 May 1986 on the protection of workers from the risks related to exposure to noise at work //Official Journal. - L.137, 24/05/1986. - P. 0028 - 0034.