You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка впливу умов праці на робочих місцях працівників вугільної та азбестопереробної промисловості

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.04.028

Андрущенко Т. А., Соловйов О. І., Мартиновська Т. Ю., Чуй Т. С., Гончаров О. Е.

Гігієнічна оцінка впливу умов праці на робочих місцях працівників вугільної та азбестопереробної промисловості

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Ризико-орієнтовний підхід до гігієнічної оцінки особливостей впливу виробничих факторів та показників здоров’я працівників підприємств зі шкідливими умовами праці вважається найперспективнішим серед фахівців з медицини праці. Роль різних професійних факторів серед причин, що викликають або змінюють частоту та перебіг професійно обумовленої патології в працюючих у галузях з видобутку вугілля та переробки азбесту остаточно не з’ясована.

Мета дослідження — гігієнічна оцінка умов праці на робочих місцях працівників основних професій вугільної та азбестопереробної промисловості.

Матеріали та методи дослідження. Інформаційно-пошукові та аналітичні: вивчення літературних джерел, санітар­но-гігієнічних характеристик умов праці, наукових звітів; гігієнічні: узагальнення результатів виробничих дослі­джень умов праці працівників азбестоцементних заводів і гірників вугільних шахт (п = 215).

Результати. Загальна гігієнічна оцінка умов праці за максимальною сумою балів (19—20) свідчить про те, що на робочих місцях працівників основних професій вугільних шахт: прохідників, гірників очисного забою (лави) і забійників на відбійних молотках мають місце небезпечні умови праці за критеріями Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 8 квітня 2014 року № 248. На робочих місцях працівників основних професій азбестоцементних заво­дів: дозувальника азбесту, оператора заготівельного відділення, машиніста листоформувальної машини, машиніста крана (кранівника), сума балів від 7—9 свідчить про менш шкідливі умови праці порівняно з гірниками вугільних шахт.

Висновки. Вплив на організм працівників понаднормативних концентрацій пилу переважно фіброгенної дії, несприятливих параметрів мікроклімату та емоційних навантажень, є характерними для обох досліджених груп. Вплив небезпечних і шкідливих рівнів вібрації, шуму, а також важкої фізичної праці (за інтегральною оцінкою), більш характерні для основних професійних груп гірників вугільних шахт: прохідників, зайнятих у комбайновій та/ або буро-вибуховій технології проведення виробок, гірників очисного забою (лави), забійників на відбійних молотках.

Ключові слова: вугільна промисловість, азбестопереробна промисловість, виробничі фактори, гігієнічна оцінка, умови праці

Література

  1. Андрущенко Т А., Басанець А. В. Виробничі фак­тори хімічного і фізичного походження у сучасній вугільній промисловості України: їх вплив на розви­ток професійно обумовленої патології. Український журнал з проблем медицини праці. 2015. № 3 (44). С. 75-82.
  2. Кузьмина Л. П. Геномика и протеомика в иссле­дованиях по медицине труда. Медико-экологические проблемы здоровья работающих. 2004. № 2. С. 25-30.
  3. Мухин В. В. Медицина труда в угольной про­мышленности: монография. Донецк. 2002. 204 с.
  4. Стан професійної захворюваності в період зако­нодавчих змін в Україні. Нагорна А. М., Соколова М. П., Вітте П. М. та ін. Український журнал з проблем меди­цини праці. 2016. № 1 (46). С. 3-17.
  5. Національний профіль з безпеки та гігієни праці. Україна 2018. Проект ЄС-МОП «Зміцнення адмініст­рації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці» / Видання Міжнародного бюро праці [Електронний ресурс] www.ilo.org/UkraineEUProject.
  6. Пылев Л. Н., Смирнова О. В. Онкологическая опасность при производстве и использовании асбоце­ментных изделий в быту. Гигиена и санитария. 2006. № 3. С. 32-36.
  7. Саноцкий И. В., Еловская Л. Т Международная проблема вредного действия асбестов и альтернатив­ных волокнистых материалов. Медико-экологические проблемы работающих. 2004. № 2. С. 36-40.
  8. Семеряк О. М., Соловйов О. І. Гігієнічна оцінка умов праці гірників вугільних шахт з професійною патологією від дії загальної вібрації. Український жур­нал з проблем медицини праці. 2018. № 2 (55). С. 57-67.
  9. Передерій Г. С., Ластков Д. О., Партас О. В. Удос­коналення санітарно-гігієнічного моніторингу впли­ву умов праці на здоров'я гірників вугільних шахт: монографія. Донецьк: Світ книги. 2012. 319 с.

ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Андрущенко Т. А. (ORCID ГО 0000-0003-2858-8267) — огляд літератури, збір матеріалу, аналіз результатів дослідження;

Соловйов О. І. (ORCID ГО 0000-0002-1226-9715) — збір матеріалу, аналіз результатів дослідження, висновки; Мартиновська Т. Ю. — збір матеріалу, аналіз результатів дослідження;

Чуй Т. С. — збір матеріалу, аналіз результатів дослідження;

Гончаров О. Е. (ORCID ГО 0000-0002-6353-9455) — формування таблиць, аналіз окремих положень, підготовка статті до друку.