You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічні умови праці працівників стомато¬логічної служби в умовах застосування сучасних медичних технологій

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Кундіев Ю. І.1, Варивончик Д. В.1, 2, Копач К. Д.1, Безвербний П. С.2, Демецька О. В.1, Соловйов О. І.1, Андрусишина І. М.1, Мошковський В. Є.1, Еджибія О. М.1

Гігієнічні умови праці працівників стомато¬логічної служби в умовах застосування сучасних медичних технологій

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Дотепер в Україні не проводили комплексну оцінку гігієнічних умов праці та здоров’я працівників стома­тологічної служби в умовах застосування сучасних медичних технологій, а відповідно й не розробляли ризик- орієнтовану систему профілактики виробничо зумовленої патології працівників цієї спеціалізованої служби галузі охорони здоров’я.

Мета дослідження — визначити стан гігієнічних умов праці працівників стоматологічної служби за умов застосу­вання сучасних медичних технологій.

Матеріали та методи дослідження. Гігієнічні дослідження умов праці проводили в 2016—2017 роках на базі Комунального підприємства «Стоматологія Святошинського району м. Києва» на робочих місцях лікарів-стомато- логів (терапевта, хірурга, ортопеда, ортодонта), а також у лабораторії зубного техніка. Здійснено гігієнічну оцінку умов праці за дії виробничого пилу, емісії наночастинок (1—100 нм) у повітря робочої зони, хімічного складу нано­дисперсного пилу, інфразвуку, шуму локальної вібрації, мікроклімату, монохроматичного оптичного випроміню­вання в «фіолетовому» діапазоні (X = 420—480 нм), світлового середовища (природного та штучного освітлення), аероіонізації (за легкими аероіонами), важкості та напруженості трудового процесу, впливу біологічного фактора. Результати. Встановлено, що загальні умови праці в лікарів-стоматологів та зубних техніків є «шкідливими 2 та 3 ступенів» (3.2—3.3 класи умов праці (КУП). З врахуванням біологічного фактора в лікарів-стоматологів — «небез­печними» (4 клас). Основними виробничими шкідливими та небезпечними факторами є: біологічні фактори — ВІЛ/СНІД, гепатити В та С, туберкульоз (КУП — 4), збудники гнійно-запальних захворювань (КУП — 3.3); нано- дисперсний пил (з підвищеними вмістом силіцію, кальцію, хрому) (КУП — 3.1—3.3); фізичні фактори — освітле­ність (КУП — 3.1—3.2), шум (КУП — 3.1), мікроклімат (КУП — 3.1), іонізація повітря (КУП — 3.1); напруженість (КУП — 3.1—3.2) та важкість праці (КУП — 3.2).

Висновки. Лікарі-стоматологи та зубні техніки зазнають на робочому місці впливу шкідливих та небезпечних фак­торів умов праці, які збільшують ризики виникнення в них захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, виробничо зумовленої та професійної патології. Отримані дані є підставою для розробки заходів з первинної та вторинної профілактики виробничо зумовленої та професійної патології в працівників стоматологічної служи й є науковим підґрунтям для подальшого поглибленого медико-соціального дослідження їхнього здоров’я.

Ключові слова: галузь охорони здоров’я, стоматологія, лікарі, зубні техніки, гігієнічні умови праці

 

Література

 1. Буря Л. В. Гігієнічне обґрунтування шляхів підвищення працездатності та ефективності праці лікарів-стоматологів терапевтичного профілю: авто- реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.02.01./ Буря Л. В. - Київ, 2006. - 20 с.
 2. Варивончик Д. В. Медико-статистичні особливо­сті онкологічної захворюваності працівників галузі охо­рони здоров'я України / Д. В. Варивончик, В. І. Шев­ченко, О. М. Еджибія // Україна. Здоров'я нації. 2015. - № 2. - С. 32-35.
 3. Варивончик Д. В. Система управління вироб­ничими канцерогенними ризиками в закладах охо­рони здоров'я / Д. В. Варивончик, В. І. Шевченко, О.  М. Еджибія // Зб. наук. праць співроб. НМАПО. - 2016. Вип. 25. - С. 104-110.
 4. Визначення 33 елементів методом атомно- емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою у воді : ДСТУ ISO 11885:1996. - Київ : Держ- споживстандарт України, 2007. - 14 с.
 5. Володій М. О. Особливості умов праці лікарів основ­них фахів та профілактика розвитку виробничо- зумовленої та професійної захворюваності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: 14.02.01 / Володій М. О. - Київ, 2012. - 24 с.
 6. Гігієна та охорона праці медичних працівників : навч. посібник; ред.: В. Ф. Москаленко, О. П. Яворов- ський. - Київ : Медицина, 2009. - 176 с.
 7. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу : ДСНіП / Наказ МОЗ України 08.04.2014 № 248.
 8. Звіт про хворих на туберкульоз за 2016 рік / Центр громадського здоров'я МОЗ України. URL: http://ucdc.gov.ua (application date: 01.10.2017).
 9. Інформація про епідситуацію з ВІЛ-інфекції/ СНІДу станом на 01.01.2017 / Центр громадського здоров'я МОЗ України. URL: http://ucdc.gov.ua (application date: 01.10.2017).
 10. Охрана окружающей среды и природопользова­ние. Аналитический (лабораторный) контроль и мони­торинг окружающей среды. Порядок отбора проб атмос­ферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова для определения концентраций загрязняющих веществ и метеорологическое наблюдение : Технический кодекс ТК 17.13-14-2014 (02120). Минприроды Рес­публики Беларусь, Минск 03.03.2014 № 2 - Т - 15 с.
 11. Роз'яснення інформації щодо проблеми протидії поширенню гепатиту С в Україні /МОЗ України. URL: http://www.moz.gov.ua (application date: 01.10.2017).
 12. Спосіб визначення наночастинок в повітрі робочої зони / В. А. Мовчан, В. А. Сальнікова, І. М. Анд- русішина [та ін.] // Патент на корисну модель UA72951 U від 10.09.2012 р.
 13. Exposure Limits for Nanoparticles: Report of an International Workshop on Nano Reference Values / Broekhuizen van R, Veelen van W., Streekstra W.-H. [et al.] // The Annals of Occupational Hygiene. - 2012. - V. 56, Issue 5. - R 515-524.
 14. Metal and metalloid particulates in workplace atmospheres (ICR analysis). URL: https://www.osha.gov/dts/sltc/methods/inorganic/id125g/id125g.html (application date: 01.10.2017).