You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування в україні фунгіцидів на основі піриметанілу

DOI xxxxxxxx

Вавріневич О.П., Омельчук С.Т., Бардов В.Г., Гиренко Т.В.

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування в Україні фунгіцидів на основі піриметанілу

Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено оцінку умов праці та вивчено вміст залишкових кількостей піриметанілу і трифлоксистробіну в повітрі та грунті при застосуванні пестицидів Флінт Стар 520 БС, к.с. і Скала 400 БС, к.с. для захисту виноградників та яблуневих садів. Отримані результати дозволили обгрунтувати гігієнічні нормативи піриметанілу в повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, грунті і розробити регламенти безпечного застосування препаратів у сільському господарстві.

Ключові слова: фунгіциди, гігієнічне регламентування, тосуванні, ризик

Література

 1. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні: Каталог/ [С.Є. Прунцев, Д.В. Іванов, Н.В. Любач та ін.].- К. : Юнівест Медіа, 2008.-448 с.
 2. Newmann G.I. Pyrimethanil: A new fungicide. Brigton Crop Protection Conference / G.I. Newmann, E.H. Whinter, J.E. Rttis- Pests and Diseases.- 1992 - P. 395-405.
 3. Hagerty Strategies to avoid resistance develop­ment to anilopyrimidine fungicides in New Zealand / Beresford R., Pak H., ManktelowD., Follas G. // Procee­dings of the 52nd New Zealand Plant Protection Confe­rence.- 1999.-P. 176-178.
 4. Шевчук І.В. Проти хвороб яблуні та груші / І.В. Шевчук, В.П. Лошицький // Захист рослин.- 2002.-№ 1.-С. 13-14.
 5. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов.- № 4263-87: Утв. 13.03.87 / М3 СССР.- К., 1988.- 212 с.
 6. Методические указания по изучению и гигиени­ческой оценке условий труда при применении пести­цидов / Сост. В.Н.Ракитский, А.В.Ильницкая и др- [Утв. М3 России. № 01-19/140-17].-М., 1995.- 10 с.
 7. Методичні вказівки з виконання вимірювань трифлоксистробіну у повітрі робочої зони та атмос­ферному повітрі газохроматографічним методом № 305-2001 // Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів в продуктах харчуван­ня, кормах та навколишньому середовищі.- Київ, 2004.- Сб. № 37.- С. 194-198.
 8. Методичні вказівки з визначення трифлоксис­тробіну в воді, ґрунті, яблуках, грушах, яблучному соку методом газорідинної хроматографії № 252-2001 // Методичні вказівки з визначення мікро кількостей пес­тицидів в продуктах харчування, кормах та навколиш­ньому середовищі - Київ, 2004 - Сб. № 37, - С. 36-41.
 9. Методичні вказівки з визначення піриметанілу в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі мето­дом газорідинної хроматографії. № 910-2009 / По­годжено МОЗ 20.01.2009. Постанова № 3; Затвер­джено Мін. охорони навколишнього природного се­редовища 11.02.2009. Наказ № 63.- 23 с.
 10. Методичні вказівки з визначення піриметанілу в ґрунті методом газорідинної хроматографії. № 913-2009 / Погоджено МОЗ 20.01.2009. Постанова № 3; Затверджено Мін. охорони навколишнього при­родного середовища 11.02.2009. Наказ № 63 - 24 с.
 11. Методические рекомендации по обоснованию ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) пестицидов в воздухе рабочей зоны при их применении в сельском хозяйстве: № 2302-81.- [Утв. 17.03.1981].- К.: М-во здравоохранения СССР, 1984.- 16 с.
 12. Методические указания по применению расчет­ного метода обоснования ориентировочных безопас­ных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны: № 1599-77.- [Утв. 02.02.77].- К.: М-во здравоохранения СССР, 1977 - 15 с.
 13. Методичні вказівки з «Обґрунтування орієн­товних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних ре­човин в атмосферному повітрі населених місць»: № 2.2.6-111-2004.- [Затв. 07.10.04].- К.: М-во охо­рони здоров’я України, 2004.- 33 с.
 14. Алгоритм визначення експозиційної дози при крізьшкірному надходженні пестицидів під час їх застосування / [Ю.І. Кундієв, В. В. Кірсенко, В.М. Карпенко та ін.] // Гйгиена труда- Киев, 2002.- Випуск 33.- С. 240-248.
 15. Pyrimethanil; Notice of Filing a Pesticide Petition to Establish a Tolerance for a Certain Pesticide Chemical in or on Food // U.S. Enviromental Protection Agency: Federal Register Environmental Documents.- 2003.-V. 68, № 31.-P. 7548-7554.
 16. Trifloxystrobin. Toxicological Profile (http://www.fluoridealert.org/pesticides/Trifloxystrobin.FRNovl4.01.htm).
 17. Гігієнічна класифікація пестицидів за ^тупенем небезпечності: ДСанПіН 8.8.1.002-98 - [Затв. 28.08.98].- К.: М-во охорони здоров’я України, 1998 - 20 с.
 18. Методические рекомендации по обоснованию ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) пестицидов в воздухе рабочей зоны при их применении в сельском хозяйстве: № 2302-81.- [Утв. 17.03.1981].- К. : М-во здравоохранения СССР, 1984.- 16 с.
 19. Методические указания по применению расчет­ного метода обоснования ориентировочных безопас­ных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны : № 1599-77.- [Уґв. 02.02.77].- К.: М-во здравоохранения СССР, 1977.- 15 с.
 20. Методичні вказівки з «Обґрунтування орієн­товних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних ре­човин в атмосферному повітрі населених місць»: № 2.2.6-111-2004.- [Затв. 07.10.04].- К.: М-во охо­рони здоров’я України, 2004.- 33 с.
 21. Uniform Principles for Safeguarding the Health of Applicators of plant Protection Products (Uniform Principles for Operator Protection) / Lundehn J.- R., Westphal D., Kieczka H. [et al.].- Berlin, 1992.- 50 p.