You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування гербіциду Гліфо-Стар 480 SL

4(28) 2011

DOI xxxxxxxx

Вороніна В. М., Лепешкін І. В., Багацька О. М., Сергєєв С. Г., Медведев В. І., Кузнецова О. М., Лишавський В. Г., Юшук С.І.

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування гербіциду Гліфо-Стар 480 SL

Інститут екогігієни і токсикології імені Л. І. Медведя, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS 

 

За результатами токсиколого-гігієнічних досліджень показано, що гербіцид Гліфо-Стар 480 SL помірно небезпечний для лабораторних тварин; при його застосуванні не погіршуються умови праці сільськогосподарських робітників, не забруднюються об’єкти.

Ключові слова: гербіцид, гігієнічне регламентування, умови праці, стан навколишнього середовища при застосуванні

Література

 1. Перелік пєстицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.- К.: Юнівєст Медіа, 2010.- 539 с.
 2. Доповнення до переліку пєстицидів і агрохі­мікатів, дозволених до використання в Україні.- К.: Юнівєст Медіа, 2009.- 304 с.
 3. Pesticide Fact Handbook: U.S. ЕРА. Noyes Data Corporation. Park Ridge, New Jersey, 1990.- V. 2.- Р. 301-312.
 4. Glyphosate. Herbicide Fact Sheet: U.S. Department of Energy Bonneville Power Administration.- March 2000.- 11 p.
 5. Методические указания по гигиенической оцен­ке новых пестицидов.- Киев, 1988, утв. М3 СССР 13.03.1987, № 4263 - 87с.
 6. Методические рекомендации по постановке исследований по гигиеническому нормированию промышленных аллергенов в воздухе рабочей зоны / Под общ. ред. Алексеевой О. Г, Дуевой Л. А.- М3 ЛатвССР, 1980.- 17 с.
 7. Унифицированные правила отбора проб сельскохо­зяйственной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов. Утв. М3 СССР 21.08.1979, № 2051-79.
 8. Методические указания по определению глифо- сата и его метаболита аминометилфосфоновой кис­лоты в воде, почве, растительных культурах методом газожидкостной хроматографии № 6123-91 от 29.07.91 // Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания,кормах и внешней среде.- Сборник № 20, Ч. 2.— Укргосхимкомиссия, Киев, 1995.- С. 340.
 9. Временные методические указания по хромато­графическому измерению концентрации глифосата, глифосина и глицина в воздухе рабочей зоны № 4379-87 от 08.06.87 // Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в продук­тах питания, кормах и внешней среде.- Сборник № 18,4. 1.— Укргосхимкомиссия, Киев, 1995.- С. 15.
 10. Методические указания по определению гли­фосата в атмосферном воздухе методом тонкослой­ной хроматографии № 231-2001 от 05.02.2001 // Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів в продуктах харчування, кормах та навко­лишньому середовищі.— Збірник № 38.— Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.— Київ, 2004.- С. 10.
 11. Методичні рекомендації «Вивчення, оцінка і зменшення ризику інгаляційного і перкутанного впливу пестицидів на осіб, які працюють з ними або можуть зазнавати впливу під час і після хімічного захисту рослин та інших об'єктів», Затв. МОЗ України 13.05.2009 № 324.
 12. Иванов Ю. И. Статистическая обработка результатов мєдико-Биологичєских исследований на микрокалькуляторах по программам / Иванов Ю. И., Погорелюк О. Н.- М.: Медицина.— 1990.- 217 с.
 13. Пестициди. Класифікація за ступенем небез­печності та токсичності: ДСанПіН 8.8.1.002-98 і Затв. МОЗ України 28.08.98
 14. The e-Pesticide Manual. Version 5.0.- 2009­2010.