You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка умов праці та стану довкілля при застосуванні інсектициду лямбда-цигалотрину в сільськогосподарському виробництві

4(24) 2010

DOI xxxxxxxx

Пельо І. М., Бардов В. Г., Омельчук С. Т., Сасінович Л. М., Пельо В. В.

Гігієнічна оцінка умов праці та стану довкілля при застосуванні інсектициду лямбда-цигалотрину в сільськогосподарському виробництві

Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Установлено, що застосування препаратів на основі піретроїдного інсектициду лямбда-цигалотрину—Карате 050 ЕС, к.е., Карате Зеону 050 СS, мк.с. і комбінованого препарату Енжіо 247 SC, к.с., діючими речовинами якого є лямбда- цигалотрин і неонікотиноїд тіаметоксам, в сільському господарстві в умовах агропромислового комплексу авіаційним, штанговим, вентиляторним методами та в приватних підсобних господарствах за допомогою ранцевого обприскувача безпечне з позиції гігієни праці і екогігієни.

Ключові слова: синтетичні піретроїди, лямбда-цигалотрин, умови праці, довкілля

Література

 1. Пиретроиды / Научные обзоры советской литературы по токсичности и опасности химических веществ.- Вып.119.- Москва: Центр международных проектов ГКНТ 1989.- 74 с.
 2. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (офіційне видання).- К.: Юнівест Медіа, 2008.- 448 с.
 3. Lambda-cyhalotrin; Pesticide Information Profile / EXTOXNET, (http:pmep.cce.carnele.edu/profiles/ extoxnet/haloxyfop-methylparathion/lambda-cyhalo- trin-ext.html).
 4. The pesticide Manual. Inearparating The Agrochemical Handbook/Editor: Clive Tomlin.-Tenth Edition.- erop Protection Publications, 1194.
 5. Каталог засобів захисту рослин та насіння.- К.: ТОВ «Сингента», 2007.- 155 с.
 6. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов. № 4263-87: Утв. 13.03.87/МЗ СССР,- К., 1988.- 212 с.
 7. Европейская Конвенция о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях. (Страсбург, 18 марта 1986 г.).- ETS № 123.
 8. Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні пестицидів за сучасними технологіями / Кундієв Ю. І., Кірсенко В. В., Яструб Т. О. [та ін.] / / Гигиена труда.- 2003.- Вып. 34.,Т. 1.- С. 84-97.
 9. Вивчення, оцінка і зменшення ризику інгаляційного впливу пестицидів на осіб, які працюють з ними або можуть зазнавати впливу під час і після хімічного захисту рослин та інших об'єктів: Методичні вказівки МР 8.1.4-2006, розроблені проф. Проданчуком М. Г., канд. мед. наук Сергєє- вим С. Г., д-р. біол. наук Жміньком П. Г. та ін.- К., 2006.- 21 с.
 10. Методические указания по хроматографическому измерению концентраций новых синтетических пиретроидов (данитол, фастак, циболит, карате) в воздухе рабочей зоны № 4970-89 // Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. Т 2.- М.: Агропромиздат. 1992.- С. 254-256.
 11. Методические указания по определению лямбда-цигалотрина в атмосферном воздухе хроматографическими методами № 113-98 // Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде - К., 2001.- № 32.- С. 97-105.
 12. Методичні вказівки з виконання вимірювань тіаметоксаму у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі газохроматографічним методом № 304 - 2001 // Методичні вказівки з визначення мікро- кількостей пестицидів в продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищі.- К., 2004.- № 37.- С. 189-193.
 13. Методические указания по определению новой группы синтетических пиретроидов (карате, циболт, децис, фастак, данитол) в растениях, почве, воде водоемов хроматографическими методами № 434487 // Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник.Т 1.- М.: Колос, 1992.- С. 301-307.
 14. Методичні вказівки з визначення тіаметоксаму у воді, ґрунті, насінні соняшнику, зерні пшениці, кукурудзи, соняшниковій і кукурудзяній олії, цукровому буряку // Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів в продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищі - К., 2004.- № 37.- С. 24-29.
 15. Методические рекомендации по изучению и гигиенической оценке условий труда при применении пестицидов / Утв. МЗ России № 01-19/140-17.- М., 1995.- 10 с.
 16. Иванов Ю. И. Статистическая обработка результатов медико-биологических исследований на микрокалькуляторах по программам / Ю. И. Иванов, О. Н. Погорелюк.- М.: Медицина, 1990.- 224 с.
 17. Порівняльна токсикологічна оцінка сучасних інсектицидів, що застосовуються в яблуневих садах / Омельчук С. Т., Коршун О. М., Сасінович Л. М. [та ін.] // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.- 2006.- № 4.- С. 117-128.
 18. Сравнительная характеристика новых неонико- тиноидных инсектицидов / Ермолова Л. В., Продан- чук Н. Г, Жминько П. Г., Лепешкин И. В. // Современные проблемы токсикологии.- 2004.- № 2.- С. 4-7.
 19. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності: ДСанПіН 8.8.1.002-98: Затв. МОЗ України 28.08.98.- К., 1998.- 20 с.
 20. Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті: ДСанПіН 8.8.1.2.3.4.-0002001; Затв. МОЗ України 20.09.01.- К., 2001.- 245 с.