You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка потенційного комбінованого ризику небезпечного впливу сумішевих фунгіцидів для працюючих

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Вавріневич О. П.

Гігієнічна оцінка потенційного комбінованого ризику небезпечного впливу сумішевих фунгіцидів для працюючих

Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. У процесі застосування сумішевих фунгіцидів можлива комбінована (одночасна або послідовна) та комплексна дія декількох діючих речовин на організм працюючих, що зумовлює необхідність оцінки ризику можливого небезпечного одночасного їхнього впливу.

Мета дослідження. Гігієнічна оцінка умов праці та потенційного комбінованого ризику небезпечного впливу на працюючих сумішевих фунгіцидів при різних способах застосування.

Матеріали та методи дослідження. Натурні дослідження з вивчення умов праці працюючих проведено при вентиляторній обробці культур сумішевими препаратами Валіс М, Кабріо Топ, Натіво, Світч, Сігнум, Скор Топ, Фантік, Флінт Стар; штанговій обробці препаратами Квадріс Топ, Кабріо Топ, Натіво, Фантік, Валіс М; ранцевій обробці препаратом Світч. Визначення вмісту діючих речовин у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, змивах з відкритих поверхонь шкіри та гумових рукавичок, нашивках на спецодязі проводили методом газорідинної, високоефективної рідинної хроматографії та парофазним газохроматографічним методом. Потенційний ризик можливого небезпечного впливу досліджуваних сполук на працюючих при комплексному надходженні через дихальні шляхи та шкіру оцінено відповідно до Методичних рекомендацій «Вивчення, оцінка і зменшення ризику...» (затв. МОЗ України 13.05.2009 р., № 324), комбінований ризик розраховували за принципом простої сумації ефектів при одночасній дії декількох діючих речовин.

Результати. Встановлено, що в реальних умовах проведення вентиляторної, штангової та ранцевої обробок сумішевими фунгіцидами при дотриманні рекомендованих агротехнічних і гігієнічних регламентів безпечного застосування не спостерігається перевищення гігієнічних нормативів у повітрі робочої зони. При використанні сумішевих фунгіцидів шляхом вентиляторного обприскування комбінований ризик шкідливого впливу на працюючих при комплексному надходженні становить у середньому (0,3100 ± 0,0800) у. о., штангового обприскування — (0,6200 ± 0,2100) у. о., ранцевого обприскування — (0,0035 ± 0,0010) у. о. У формуванні професійного комбінованого ризику провідна роль належить перкутанному, розходження достовірні за ї-критерієм Стьюдента, р < 0,05, порівняно з інгаляційним ризиком. Частка перкутанного ризику в сумарному комбінованому при вентиляторній обробці становить (83,48 ± 4,97 )%, штанговій — (90,10 ± 4,05) %, ранцевій — (91,90 ± 3,60) %. Порівняльний аналіз величин комбінованого ризику при різних шляхах надходження показав, що комбінований ризик можливої шкідливої дії сумішевих фунгіцидів при вентиляторному та штанговому обприскуванні достовірно вищий, ніж при ранцевому обприскуванні (р < 0,05; ї = 3,92; їкр. = 2,13) і (р < 0,05; ї = 2,87; їкр. = 2,26) відповідно. Величини комбінованого сумарного ризику при вентиляторній і штанговій обробці достовірно не відрізняються (р > 0,05).

Висновки. Виявлено, що величини комбінованого ризику небезпечного впливу декількох діючих речовин на організм працюючих при комплексному надходженні через дихальні шляхи та шкіру не завжди знаходяться в допустимих межах (> 1), що вказує на необхідність обов’язкового використання засобів індивідуального захисту (респіраторів, гумових рукавичок та спецодягу) при застосуванні сумішевих фунгіцидів для захисту сільськогосподарських культур.

Ключові слова: сумішеві фунгіциди, комбінований, комплексний, перкутанний, інгаляційний професійний ризик

Література

  1. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (Офіційне видання). - К. ; Юнівест маркетинг, 1999. - 221 с.
  2. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (Офіційне видання). - К. : Юнівест маркетинг, 2003. - 349 с.
  3. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (Офіційне видання). - Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2006. - 311 с.
  4. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (Офіційне видання). - К. : Юнівест маркетинг, 2012. - 831 с.
  5. Авраменко В. Г. Оцінка небезпечності комбіно­ваної дії пестицидів / «Актуальні проблеми токсико­логії. Безпека життєдіяльності людини»: тези доповідей VI Міжнародної наук.-практ. конференції, 1-3 жовтня 2005р., Київ / за заг. ред. М. Г. Проданчу- ка. - К. : Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Мед­ведя; Товариство токсикологів України, 2005. - С. 78.
  6. Оценка риска неблагоприятного воздействия пестицидов на работающих при их применении в усло­виях «нулевых» значений экспозиционных уровней / В. В. Кирсенко, Т А. Яструб, В. Н. Карпенко [и др.] // Довкілля та здоров'я. - 2002. - № 2. - С. 58-61.
  7. Рахманин Ю. А. Современные направления методологии оценки риска / Ю. А. Рахманин, С. М. Но­виков, Т. А. Шанина // Гигиена и санитария. - 2007. - № 3. - С. 3-8.
  8. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны: ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ - [Введ. 01.01.89]. - М. : Изд-во стандартов, 1991. - 47 с.
  9. Методичні рекомендації «Вивчення, оцінка і змен­шення ризику інгаляційного і перкутанного впливу пестицидів на осіб, які працюють з ними або можуть зазнавати впливу пестицидів під час і після хімічного захисту рослин та інших об'єктів». - [Затв. МОЗ України № 324 від 13.05.2009.]. - К., 2009. - 29 с.