You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка шуму на робочих місцях і характеристика початкових порушень в слуховому аналізаторі у працівників «шумових» професій авіаційного машинобудування

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.03.063

Яворовський О.П., Вертеленко М.В., ІІІилловська Т.В., Шевцова Т.В., Куреньова К.Ю.

Гігієнічна оцінка шуму на робочих місцях і характеристика початкових порушень в слуховому аналізаторі у працівників «шумових» професій авіаційного машинобудування

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка АМН України», м.Київ

Повна стаття (PDF), UKR


Проведено гігієнічну оцінку умов праці працівників основних професій підприємства авіаційного машинобудування, дослідження стану слухового аналізатора з застосуванням тональної аудіометрії, реєстрацією коротколатен- тних і довголатентних слухових викликаних потенціалів та акустичної імпедансометрії у 52 працівників «шумових» професій з початковою сенсоневральною приглухуватістю та 20 соматично і отологічно здорових осіб як контрольної групи. Встановлено, що на робочих місцях робітників ряду професій реєструються підвищені рівні шуму. За даними суб’єктивної аудіометрії обстежені працівники були розподілені на дві групи: 1 — з симетричним порушенням слухової функції за типом звукосприйняття, у яких слух на тони в області конвенціонального діапазону частот знаходився в межах норми, а в розширеному був порушеним (28 осіб); 2 — з порушенням слухової функції також і в конвенціональному діапазоні частот (24 особи). Отримані дані свідчать про доцільність обстеження центральних відділів слухового аналізатора у працівників «шумових» професій з початковими порушеннями слуху за типом звукосприйняття, оскільки вони дають змогу виявити слухові порушення в ранні доклінічні терміни, та своєчасно розпочати лікувально-профілактичні заходи і тим самим попередити розвиток СНП.

Ключові слова: авіаційне машинобудування, шум, слуховий аналізатор, сенсоневральна приглухуватість

Література

 1. Руководство по гигиене труда. В 2 т./под ред. Н.Ф. Измерова.- М.: Медицина, 2007. -Т.2.-448с.
 2. Кундієв ЮЛ., Нагорна А.М. Професійна захворюваність в Україні в динаміці довгострокового спостереження // Укр. журнал з проблем медицини праці.-2005.-№ 1.-С. 3-11
 3. Мамчик Н.П., Сисев В.А., Борисов Н.А. Условия труда и состояние здоровья работающих в авиастроительной отрасли.—Воронеж: Истоки, 2004.— 176 с.
 4. Гігієна праці: підручник /За ред. А.М. Шевченка,- К: «Інфотекс», 2000. - С. 432-454.
 5. Шум и шумовая болезнь / Е. Ц.Андреева-Вишнина, С.В.Алексеев, А.В. Кадыскин и др-Л.: Медицина, 1972, -302 с.
 6. Шидловская Т.В. Показатели импедансометрии в раннем периоде развития профессиональной тугоухости / Т.В. Шидловская, А.И. Котов, О.В. Чернухи- на // Журн. ушных, носовых и горловых болезней,- 1991.- № 5.- С.7-12
 7. Сенсоневральна приглухуватість: / Т.В.Шид- ловська, Д.І.Заболотний. Т.А.Шидловська - К.: Логос 2006.- 752 с.
 8. Jerger.S. Diagnostic application of impedance audiometry in central auditory disorders / S.Jerger. // Clinical impedancce audiometiy. 1980. Ch.7.-P. 128-139.
 9. Бутенко Л.Н. Исследование динамических характеристик акустического рефлекса внутриушных мышц при различных видах звуковой стимуляции: Автореф. дис.,. канд.биол. наук / Л.Н. Бутенко. Киев, 1985.-20 с.
 10. Котов А.И. Показатели импедансной аудиометрии в динамике шумового воздействия и их значение в развитии профессиональной тугоухости: Автореф. дис.,.канд.мед.наук./ А.И. Котов. Киев, 1992,- 20 с.
 11. ШидловскаяТ.В. Шум, слух, здоров’я. - К.: Наукова думка, 1991.- 128 с.
 12. Hammershlag V. Uber die Reflex-bewegung des mu- skulus tenzor tympani und ihre centralen Bahnen / V. Hammershlag // Arch. Ohrenheilk.- 1998,-V. 47 - P. 261-275.