You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка потенційного ризику для осіб, задіяних при застосуванні пестицидів у системі хімічного захисту полуниці в умовах особистих селянських господарств

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.03.071

Зінченко Т. І., Пельо І. М., Омельчук С. Т., Вавріневич О. П.

Гігієнічна оцінка потенційного ризику для осіб, задіяних при застосуванні пестицидів у системі хімічного захисту полуниці в умовах особистих селянських господарств

Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. При застосуванні пестицидів у системі хімічного захисту полуниці в умовах особистих селянських госпо­дарств можлива комбінована та комплексна дія діючих речовин на організм операторів, що зумовлює необхідність оцінки потенційного ризику можливого небезпечного впливу на працівників.

Мета дослідження — гігієнічна оцінка умов праці та потенційного ризику небезпечного впливу пестицидів на осіб, задіяних при їхньому застосуванні в системі хімічного захисту полуниці в умовах особистих селянських господарств. Матеріали та методи дослідження. Досліджено умови праці при застосуванні пестицидів Нупрід 600 ТН, Актеллік 500 ЕС, к. е., Світч 62,5 WG, в. г., Хорус 75 WG, в. г. Використано методи натурного гігієнічного експерименту, газорідинної, високоефективної рідинної хроматографії, статистичного аналізу.

Результати. Встановлено, що в умовах особистих селянських господарств при застосуванні досліджуваних пести­цидів комплексний потенційний ризик становить (0,09 ± 0,03) у. о. Величина комбінованого ризику при послідов­ному застосуванні препаратів у системі хімічного захисту полуниці складає 0,452 у. о.

Висновки. Встановлено, що при проведенні обробок пестицидами Нупрід 600 ТН, Актеллік 500 ЕС, к. е., Світч 62,5 WG, в. г., Хорус 75WG, в. г. у системі хімічного захисту полуниці при дотриманні рекомендованих агротехнічних і гігієнічних регламентів не спостерігається перевищення гігієнічних нормативів у повітрі робочої зони та не пору­шуються гігієнічні вимоги з позиції гігієни праці.

Ключові слова: пестициди, система хімічного захисту, умови праці, комплексний, комбінований потенційний ризик, особисті селянські господарства

Література

  1. Кернасюк Ю. В. Економічні перспективи виро­щування ягід / Ю. В. Кернасюк // Газета підприємців АПК «Агробізнес сьогодні». - 2015. - № 10 (305). - С. 25-27.
  2. Босий О. Суниця: перспективи виробництва в Україні / О. Босий // Пропозиція. - 2009. - № 8. - С. 48-52.
  3. Великий В. И. Методические подходы к установ­лению величины профессионального риска при при­менении пестицидов / В. И. Великий, С. Г. Сергеев // Матеріали наук.-практ конф. «Актуальні проблеми екогігієни і токсикології». - Київ, 1998. - С. 77-83.
  4. Експозиційна модель оцінки ризику та її прак­тичне використання в гігієнічній оцінці умов праці з пестицидами / В. В. Кірсенко, Т. О. Яструб, В. Ф. Карпенко [та ін.] // Гигиена труда. - Київ, 2001. - Вып. 32 - С. 51-61.
  5. Методические указания по гигиенической оцен­ке новых пестицидов: МУ № 4263-87. - [Утв. 13.03.87]. - Киев : М-во здравоохранения СССР, 1988. - 210 с.
  6. Общие санитарно-гигиенические требования к воз­духу рабочей зоны: ГОСТ 12.1.005-88.ССБТ. - [Введ. 01.01.89]. - Москва : Изд-во стандартов, 1991. - 47 с.
  7. Пат 48271 Україна, МПК А0161/00. Спосіб боротьби з ґрунтовими шкідниками при посадці саджанців / О. М. Лапа, І. І. Хоменко, Ю. П. Яновський; заявник і патентовласник Мліївський інститут садівництва ім. Л. П. Симеренка УААН. - № и48271; опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8.
  8. Методичні рекомендації «Вивчення, оцінка і зменшення ризику інгаляційного і перкутанного впливу пестицидів на осіб, які працюють з ними або можуть зазнавати впливу пестицидів під час і після хімічного захисту рослин та інших об'єктів». - [Затв. МОЗ України № 324 від 13.05.2009.]. - Київ, 2009. - 29 с.