You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ГІГІЄНІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОСТИЧНА ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАХ, НА ЕТАПІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ: НАУКОВІ ОСНОВИ І ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ АСПЕКТИ

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.15, № 1, 2019

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.01.019

Сергета І. В., Панчук О. Ю.

ГІГІЄНІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОСТИЧНА ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАХ, НА ЕТАПІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ: НАУКОВІ ОСНОВИ І ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Професійна підготовка кваліфікованих фахівців має на меті формування не лише певної системи знань, умінь та навичок, але й передбачає розвиток специфічних рис особистості, що в повній мірі відповідають вимогам майбутньої професійної діяльності, основи якої засвоюються в умовах закладу вищої освіти.

Мета дослідження. Обгрунтування наукових основ здійснення комплексної гігієнічної діагностики та прогностичної оцінки професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах, на етапі навчання у вищому закладі освіти.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводились на базі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, де під наглядом знаходились 312 студентів (156 дівчат і 156 юнаків) стоматологічного факультету. Досліджувані студенти були розподілені на 2 групи порівняння: групу втручання та групу контролю. Головною рисою режиму організації повсякденної діяльності студентів, що належали до групи втручання, було використання розробленого комплексу заходів щодо оптимізації професійного навчання, психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації і запобігання виникнення несприятливих змін у психофізіологічному стані організму майбутніх лікарів-стоматологів на етапі навчання у закладі вищої освіти. Студенти, віднесені до групи контролю, характеризувались традиційним підходом до організації навчальної діяльності. В ході досліджень використовувались гігієнічні, медико-соціологічні, психофізіологічні, психодіагностичні, психолого-педагогічні і епідеміологічні методи, а також методи експертних оцінок і статистичного аналізу.

Результати. Науково-обґрунтовано, що до числа провідних теоретичних основ гігієнічної діагностики і прогностичної оцінки професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах, слід віднести: визначення особливостей організації трудового процесу та даних гігієнічної оцінки умов праці лікарів-стоматологів в ході використання новітніх технологій діагностики, лікування та профілактики; урахування результатів психофізіографічної і психографічної професіографічної оцінки трудового процесу за основними стоматологічними спеціальностями, що зумовлюють високий рівень професійної компетентності майбутніх фахівців; визначення та урахування даних гігієнічної оцінки умов перебування і організації добової діяльності, рівня професійно-значущої навчальної адаптації та стану здоров’я, властивих для студентів, які засвоюють основні стоматологічні спеціальності в сучасних закладі вищої освіти; встановлення особливостей процесів розвитку і формування професійно-значущих психофізіологічних функцій організму та особливостей особистості студентів-стоматологів на різних етапах здобуття вищої освіти; урахування провідних тенденцій змін з боку показників критеріальних психофізіологічних функцій організму та характеристик особливостей особистості студентів, які здобувають стоматологічний фах у преформованих, внаслідок застосування заходів профілактичного змісту, умовах. Як методичні основи гігієнічної діагностики і прогностичної оцінки професійної придатності студентів, які засвоюють основні стоматологічні спеціальності, необхідно відзначити: урахування гігієнічних основ професіографічної оцінки психофізіологічних функцій і особливостей особистості та даних психофізіограм і психограм професійної діяльності за стоматологічним фахом, що визначають ступінь професійної перспективності майбутніх фахівців; використання методики комплексної бальної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації і формування високої професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах; впровадження комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію професійного навчання, психогігієнічну корекцію перебігу професійної адаптації і запобігання виникнення несприятливих змін у психофізіологічному стані організму майбутніх лікарів-стоматологів на етапі навчання у закладі вищої освіти.

Висновки. В ході проведених досліджень науково обгруитовані теоретичні і методичні основи здійснення комплексної гігієнічної діагностики та прогностичної оцінки професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах, на етапі навчання у закладі вищої освіти та визначене їх суттєве профорієнтаційне значення.

Ключові слова: студенти, стоматологічний фах, заклад вищої освіти, професійна придатність, гігієнічна діагностика, прогностична оцінка, наукові основи

Литература

 1. Баранов А. А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. Медицинские и социальные аспекты адаптации современных подростков к условиям воспитания, обучения и трудовой деятельности. М.: ГОЭТАР-Медиа, 2008. – 352 с.
 2. Ена А. И., Кальниш В.В. Профессиональный психофизиологический поход специалистов как важнейшая проблема гигиены труда. Гигиеническая наука и практика на рубеже столетий. Материалы ХІV съезда гигиенистов Украины. Днепропетровск: Арт-Прес. 2004. Т. 2. С. 54-55.
 3. Зорина И. Г. Состояние здоровья учащихся на современном этапе при разных формах обучения. Современный подросток. М., 2001. С. 140-141.
 4. Кальниш В. В., Ена А.И. Современные направления совершенствования профессионального психофизиологического отбора (обзор литературы). Журнал АМН України. 2004. Т. 10, № 2. С. 368-384.
 5. Кальниш В. В., Швець А.В. Психофізіологічні особливості якості виконання завдань при збільшенні їх складності. Фізіологічний журнал. 2007. Т. 53, № 5. С. 99-108.
 6. Кальниш В. В. Психофизиологические аспекты изучения надежности операторской деятельности. Укр. Журн. з пробл. мед. праці. 2008. № 3 (15). С. 81-88.
 7. Кундиев Ю. И. Медицина труда – пятидесятилетний опыт. К.: Авиценна, 2002. 672 с.
 8. Кучма В. Р., Сухарева Л.М., Рапопорт И.К. Организация медицинской профилактики в общеобразовательных учреждениях. М., 2006. 70 с.
 9. Кучма В. Р. , Чубаровский В.В. Проблема психогигиены и психопрофилактики у детей и подростков на современном этапе. Актуальные вопросы психогигиены и охраны психического здоровья детей и подростков. М., 2007. С. 11-27.
 10. Кучма В. Р., Сухарева Л.М., Рапопорт И.К. Медицинская профилактика в общеобразовательных школах : методические рекомендации для врачей и среднего медицинского персонала. М., 2006. 70 с.
 11. Мороз В. М., Гунас И.В., Сергета И.В. Дерматоглифические и психофизиологические особенности практически здоровых подростков Подольского региона Украины. Бюллетень сибирской медицини. 2008. № 4. С. 37-45.
 12. Научно-методические основы изучения адаптации детей и подростков к условиям жизнедеятельности / Под ред. В. Р. Кучмы, Л. М. Сухаревой. М.: Изд-во Научного центра здоров’я детей РАМН, 2006. 238 с.
 13. Полька Н. С., Сергета І.В. Актуальні проблеми психогігієни дітей і підлітків: шляхи та перспективи їх вирішення (огляд літератури і власних досліджень). Журнал НАМН України. 2012. Т. 18, № 2. С. 223-236.
 14. Полька Н. С., Бердник О.В. Сучасні підходи до оцінки стану здоров’я в гігієні дитинства (огляд літератури та власних досліджень). Журнал НАМН України. 2013. Т. 19, № 2. С. 226-235.
 15. Сергета І. В., Григорчук Л.І., Молчанова О.П. Шляхи оптимізації професійної адаптації студентів до умов навчання у медичному вищому навчальному закладі та їх прогностична значущість. Довкілля та здоров’я. 2002. № 4 (23). С. 57-61.
 16. Сердюк А. М., Полька Н.С., Сергета І.В. Психогигиена детей и подростков, страдающих хроническими соматическими заболеваниями. Вінниця: Нова книга, 2012. 336 с.
 17. Спицын А. П. Особенности адаптации студентов младших курсов медицинского вуза к учебной деятельности. Гигиена и санитария. 2002. № 1. С. 47-49.
 18. Спринь О. Б, Сягровець І.П., Кошелєва В.Д.. Успішність навчання студентів з різними властивостями основних нервових процесів. Фізіологічний журнал. 2002. Т. 48, № 2. С. 127.
 19. Winwood P. C., Winefield P. C., Lushingtont К. The role of occupational stress in the maladaptive use of alcohol by dentists: A study of South Australian general dental practitioners. Australian Dental Journal. 2003. Vol. 48, № 2. P. 102-109. https://doi.org/10.1111/j.1834-7819.2003.tb00017.x
 20. Yu S. M., Bellamy Н.А., Schwalberg R. H. Factors associated with use of preventive dental and health services among U.S. adolescents. J. Adolesc. Health. 2001. Vol. 29 (6). P. 395-405. https://doi.org/10.1016/S1054-139X(01)00252-X

ORCID ID співавторів та їх внесок у підготовку та написання статті:

Сергета І. В. (ORCID ID 0000-0002-4439-3833): визначення мети та основних напрямків проведення дослідження, участь в процесі анализу та узагальнення отриманих даних, обгрунтування висновків

Панчук О. Ю. (ORCID ID 0000-0002-8996-9314): аналіз наукової літератури, проведення наукових досліджень, збирання, систематизація та аналіз одержаних матеріалів, наукове обгрунтування основних положень наукової роботи, підготовка висновків.