You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна характеристика умов праці вчителів

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.02.045

Савушина І. В.

Гігієнічна характеристика умов праці вчителів

Український науково-дослідний інститут промислової медицини, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Кількість учителів в Україні становить близько 586,6 тис. Основою діяльності вчителя є постійна необхідність багато говорити, читати в голос, навіть співати, що зумовлює професійну патологію голосового апарату. За даними статистики відмічається ріст захворюваності голосового апарату в учителів з 30—40 % у 60-ті роки XX сторіччя до 55—60 % на початку XXI століття.

Мета дослідження — оцінити гігієнічні умови праці вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Матеріали та методи дослідження. Гігієнічне дослідження умов праці за показниками важкості та напруженості праці, мікроклімату, шуму, пилу та хімічних речовин, мікробіологічними показниками та тривалістю голосового навантаження було проведено на робочих місцях вчителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Кривого Рогу за стандартними методиками, метрологічно повіреними приладами та обладнанням. Оцінку показників виконано згідно з наказом від 8 квітня 2014 року № 248 ДСНтаП «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процес».

Результати. Праця вчителя за показниками важкості відноситься до 2 класу допустимого. За показниками напруженості праця вчителя відноситься до 3 ступеня 3 класу шкідливого. Тривалість голосового навантаження протягом одного тижня значно коливається залежно від гучності та тембру голосу, рівня шуму на уроці, дисципліни, що викладається, статі та темпераменту викладача, обсягу матеріалу, що викладається, тематичного спрямування уроку та становить від (6,49 ± 0,06) на уроці хімії до (10,93 ± 1,20) на уроках алгебри, геометрії та в середньому становить (9,49 ± 1,63) год, що згідно з ДСНтаП відноситься до 1 класу оптимального. Сумарна кількість годин з напруженням голосового апарату протягом одного тижня в директора школи становить (22,75 ± 0,80) год, що згідно з ДСНтаП відноситься до 1 ступеня 3 класу шкідливого. Параметри мікроклімату на робочому місці вчителя як в теплий, так і в холодний період року значно варіюють, що пов’язано з розташуванням кабінету (поверх, кутовий кабінет, розташування вікон), наявністю або відсутністю централізованого опалення та відносяться до 1 ступеня 3 класу шкідливого. Під час своєї трудової діяльності вчитель зазнає впливу пилу переважно фіброгенної дії та шкідливих хімічних речовин, які характеризуються 2 класом допустимим. Рівень шуму на робочому місці вчителя значно варіює залежно від технологічного процесу на уроці та роботи, що виконується, і складає від 54 дБ під час виконання учнями самостійної роботи до 89 дБ під час колективної відповіді учнів на запитання вчителя. Так еквівалентний рівень шуму становить 85 дБА, відноситься до 1 ступеня 3 класу шкідливого. При дослідженні санітарно-мікробіологічних показників повітря робочої зони в класі було встановлено, що має місце поступове (протягом робочої зміни) забруднення повітря робочої зони вчителя бактеріями в межах гігієнічної норми.

Висновки. Умови праці вчителів загальноосвітніх навчальних закладів не відповідають гігієнічним вимогам за показниками напруженості праці, що відноситься до 3 ступеня 3 класу шкідливого, мікроклімату, що відноситься до 1 ступеня 3 класу шкідливого; за еквівалентним рівнем шуму, що відноситься до 1 ступеня 3 класу шкідливого. Тривалість голосового навантаження за тиждень у вчителя значно коливається та становить від (6,49 ± 0,06) до (10,93 ± 1,20) з середнім значенням (9,49 ± 1,63) год, що відноситься до 1 класу оптимального. У директора кількість годин з напруженням голосового апарату протягом тижня становить (22,75 ± 0,80) год, що відноситься до 1 ступеня 3 класу шкідливого, а в учителя початкових класів, який за сумісництвом є вихователем групи подовженого дня, — (27,52 ± 3,54) год, що відноситься до 2 ступеня 3 класу шкідливого.

Ключові слова: умови праці, учителі загальноосвітніх навчальних закладів, тривалість голосового навантаження, шкідливі виробничі фактори, важкість та напруженість праці

Література

  1. Виговська О. Професіоналізм учителя, як гарант збереження його здоров'я / Виговська О. // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - № 2. - С. 48-50.
  2. Аникеева З. И. Клинические особенности нару­шений голоса у населения мегаполиса / З. И. Ани­кеева, И. В. Плешков, А. В. Бондарева // Вест, отори- нолар. - 2007. - № 1. - С. 14-21.
  3. Бегляров М. Э. Метод восстановления голоса при функциональных дисфониях у лиц голосоречевых профессий / М. Э. Бегляров // Вест, оторинолар. - 2005. - № 5. - С. 50-51.
  4. Орлова О. С. Психолингвистический подход в кор­рекционно-педагогической работе по устранению дис- фоний у лиц голосо-речевых профессий / О. С. Орлова // Вопросы практической фониатрии: Материалы междунар. симпозиума. - Москва, 1997. - С. 140-143.
  5. Verdolini K. Review: occupational risks for voice problems / Verdolini K., Ramig L. O. // Logoped. Phoniatr Vocol. - 2001. - V. 26, № 1. - P. 37-46. https://doi.org/10.1080/140154301300109125
  6. Латіна Г. О. Оцінка напруженості трудового про­цесу вчителя загальноосвітнього навчального закла­ду / Г О. Латіна // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2006. - № 4 (8). - С. 35-40.
  7. Латіна Г. О. Оцінка професійного вигоряння у вчителів загальноосвітнього навчального закладу / Латі­на Г. О., Антомонов М. Ю., Калиниченко І. О. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2007. - № 2 (10). - С. 41-46.
  8. Гигиеническое значение физических факторов в условиях населенных мест / В. Г. Бардов, А. П. Яво- ровский, Ю. Д. Думанский [и др.] // Гончарук Е. И. Коммунальная гигиена / Под ред. Е. И. Гончарука : учебник для студентов ВМУЗ. - Глава V. - Київ : Здоров'я, 2006. - С. 536-586.