You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка умов праці гірників вугільних шахт з професійною патологією від дії загальної вібрації

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.02.057 

Семеряк О. М., Соловйов О. І.

Гігієнічна оцінка умов праці гірників вугільних шахт з професійною патологією від дії загальної вібрації

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ.

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Вплив загальної вібрації на функціональний стан організму гірників вугільних шахт проявляється неспе­цифічними синдромами ураження серцево-судинної, центральної та периферичної нервової систем, опорно-рухо­вого апарату, розладом обмінних процесів, нейрогуморальними порушеннями. Це є основною причиною склад­ності розуміння патогенезу вібраційної хвороби від впливу загальної вібрації. Як наслідок, виникають проблеми з встановленням зв'язку умов праці зі здоров'ям гірників, діагностикою, лікуванням і тактикою профілактики захво­рювання. Тому гігієнічна оцінка умов праці гірників вугільних шахт з професійною патологією, обумовленою впливом загальної вібрації, є актуальною науковою задачею.

Мета дослідження — гігієнічна характеристика умов праці гірників вугільних шахт на робочих місцях з найбільшим ризиком виникнення та розвитку вібраційної хвороби й поєднаних форм професійної захворюваності, зумовлених впливом на них загальної вібрації.

Матеріали та методи дослідження. Гігієнічні — узагальнення результатів виробничих досліджень умов праці на вугільних шахтах України; інформаційно-пошукові та аналітичні — вивчення джерел літератури, наукових звітів в обраному напрямі досліджень, аналіз 144 санітарно-гігієнічних характеристик умов праці гірників вугільних шахт Донбасу і Львівсько-Волинського басейну, у тому числі 31 — на гірників, хворих на вібраційну хворобу від впливу загальної вібрації.

Результати. Встановлено, що середні показники віку (41,9 ± 0,9) років), загального стажу роботи (22,8 ± 0,8) років) і професійного (у контакті зі шкідливими факторами) стажу роботи (14,6 ± 0,9) років) гірників, хворих на вібраційну хворобу, що викликано впливом загальної вібрації, свідчать про відносно короткий латентний період виникнення цього професійного захворювання. Для найвразливіших професійних груп гірників вугільних шахт, які мали контакт з джерелами загальної вібрації, а саме: машиністів гірничих виймальних машин, прохідників (на ділянках прохід­ницьких робіт), розраховані відповідно нормованим віковим та стажовим характеристикам інтегральні показники основних та супутніх шкідливих виробничих чинників. Ризики виникнення професійної патології в гірників з діа­гнозом «вібраційна хвороба» від впливу загальної вібрації становлять 14,0—28,0 %, локальної вібрації — 1,0—7,0 %, шуму — 6—11 %, пилу — 4—55 %.

Висновки. Система профілактики та діагностика донозологічних форм професійної патології від впливу загальної вібрації серед гірників вугільних шахт повинна бути вдосконалена новим методологічним підходом до гігієнічної оцінки умов праці та діагностики на основі детального вивчення професійних маршрутів гірників, впровадження нової парадигми медицини праці, основаної на принципах ризикометрії, вивченні залежностей між дозами шкід­ливих виробничих факторів і біологічними ефектами відгуку на них.

Ключові слова: умови праці, гірники, вугільна шахта, вібраційна хвороба, загальна вібрація, професійний ризик

Література

  1. Стан професійної захворюваності в період законо­давчих змін в Україні. Нагорна А. М., Соколова М. П., Вітте П. М. та ін. Український журнал з проблем медицини праці. 2016. № 1. С. 3-17.
  2. Вібраційна хвороба від дії загальної вібрації (гігієнічна оцінка, діагностика, лікування та про­філактика). Т. А. Ковальчук, Г Б. Дворніченко, А. Б. Ященко та ін. Посібник, Установа-розробник Український НДІ промислової медицини (м. Кривий Ріг). Кривий Ріг : ТОВ «Етюд-Сервіс», 2014. 156 с.
  3. Чернюк В. І., Семеряк О. М. Функціональний стан периферичної нервової системи у шахтарів, хво­рих на вібраційну хворобу від дії загальної вібрації (за даними електроміографії). Український журнал з проблем медицини праці. 2016. № 3. С. 3-9.
  4. Медицина труда в угольной промышленности; под. ред. В. В. Мухина. Донецк, 2000, 204 с.
  5. Кундиев Ю. И., Чернюк В. И., Витте П. Н Изу­чение профессиональных рисков в Украине. Меди­цина труда и промышленная экология. 1999. № 4. С. 6-9.
  6. Чернюк В. І., Вітте П. Н. Оцінка ризиків здоров'я та управління ними як проблема медицини праці. Український журнал з проблем медицини праці. 2005. № 1. С. 47-53.
  7. Удосконалення санітарно-гігієнічного моніто­рингу впливу умов праці на здоров'я гірників вугільних шахт: монографія; за ред. Г. С. Передерія, Д. О. Ласт- кова, О. В. Партаса. Донецьк : Світ книги, 2012. 319 с.
  8. Современная технология статистической обра­ботки медицинской информации в научных исследо­ваниях. Осипов В. П., Лукьянова Е. М., Антипкин Ю. Г. и др.; монография под ред. В. П. Осипова. Киев : Интерлинк, 2003. 104 с.
  9. Оцінка та управління професійними ризиками порушення здоров'я гірників (Методичні реко­мендації) (138.14./205.14), затв. Директором Депар­таменту медичної допомоги МОЗ України від 29.09.2014. Київ, 2014. 50 с.

 

ORCID ID співавторів та їх внесок у підготовку та написання статті::