You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка умов праці працівників металургійного підприємства повного циклу

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.03.056

Шаравара Л. П.

Гігієнічна оцінка умов праці працівників металургійного підприємства повного циклу

Запорізький державний мєдичний університет

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Металургійна галузь характеризується важкими та небезпечними умовами праці, які справляють негативний вплив на здоров’я працюючих, серед них несприятливі мікрокліматичні умови, забруднення повітряного середовища пилом та газами, шум і вібрація.

Мета дослідження — провести гігієнічну оцінку умов праці працівників металургійного підприємства повного циклу.

Матеріали та методи дослідження. Проведено дослідження умов праці робітників на робочих місцях основних професій агломераційного, мартенівського, доменного та механічного цехів. Проведено та проаналізовано 9434 дослідження факторів виробничого середовища, у тому числі 5834 — повітря робочої зони, 1590 — метеорологічних факторів, 186 — шумового навантаження та вібрації, для оцінки важкості та напруженості праці проаналізовано 130 карт умов праці. Гігієнічна оцінка умов праці проведена відповідно до «Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (затверджено наказом МОЗ України від 8 квітня 2014 р. № 284).

Результати. За результатами отриманих даних встановлено, що умови праці агломератника та дозувальника шихтового відділення агломераційного цеху за показниками вмісту пилу в повітрі робочої зони, переважно фіброгенної дії, відповідають 3 класу 4 ступеня шкідливості. Мікрокліматичні параметри не відповідають допустимим нормативам як у теплий, так і в холодний період року і відносять умови праці до 3 класу 3 ступеня шкідливості в дозувальника та до 3 класу 2 ступеня шкідливості в агломератника. За показниками шуму умови праці агломератника відповідають 3 класу 2 ступеня шкідливості, за показниками важкості — 3 класу 2 ступеня шкідливості, за показниками напруженості праці — 3 класу 1 ступеня шкідливості. Умови праці дозувальника за показниками шуму, важкості та напруженості праці відповідають 3 класу 1 ступеня шкідливості. Умови праці горнового доменної печі та машиніста шихтоподачі доменного цеху за показниками вмісту фіброгенного пилу відносяться до 3 класу 4 ступеня шкідливості, за показниками вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони та показниками мікроклімату умови праці горнового доменної печі відповідають 3 класу 4 ступеня шкідливості, умови праці машиніста шихтоподачі — 3 класу 1 ступеня шкідливості. Умови праці горнового доменної печі за показниками шуму відповідають 3 класу 1 ступеня шкідливості, за показниками важкості праці — 3 класу 2 ступеня шкідливості, за показниками напруженості — 3 класу 1 ступеня шкідливості. Умови праці машиніста шихтоподачі за показниками шуму відповідають 3 класу 2 ступеня шкідливості, за показниками важкості праці — 3 класу 2 ступеня шкідливості, за показниками напруженості — 3 класу 1 ступеня шкідливості. У мартенівському цеху умови праці сталевара та вогнетривника за показниками мікроклімату відносяться до 3 класу 4 ступеня шкідливості, за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони — 3 класу 1 ступеня шкідливості, за показниками важкості праці — 3 класу 2 ступеня шкідливості, за показниками напруженості праці — 3 класу 1 ступеня шкідливості. За показниками вмісту пилу, переважно фіброгенної дії, у повітрі робочої зони умови праці сталеварів відповідають 3.2 класу шкідливості, вогнетривників — 3.3 класу шкідливості.

Висновок. У результаті гігієнічної оцінки умов праці працівників встановлено, що працівники основних цехів відносяться до групи підвищеного ризику розвитку захворюваності, що зумовлено найвищим рівнем шкідливості умов праці — 3.4 клас: мікроклімат (3.1—3.4), пил (3.2—3.4), хімічні речовини (3.1—3.4), шум (3.1—3.2), важкість праці (3.1—3.2) та напруженість праці (3.1). До провідних факторів ризику на даному підприємстві належать мікрокліматичні умови, пил та вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони.

Ключові слова: умови праці, вплив виробничих чинників, працівники металургійного підприємства

Література

 1. Карнаух М. Г Гігієнічні проблеми металургійного виробництва та профілактика професійних та професійно зумовлених захворювань / М. Г Карнаух, О. В. Орєхова, Л. А. Ткач // Довкілля та здоров'я. - 2008. - № 2. - С. 46-49.
 2. Челищева М. Ю. Условия труда и заболеваемость болезнями костно-мышечной системы работников- металлургов / М. Ю. Челищева // Медицина труда и промышленная экология. - 2009. - № 10. - С. 31-35.
 3. Умови праці і здоров'я металургів / [Карнаух М. Г., Ковальчук Т. А., Валуцина В. М. та ін.] ; під ред. М. Г. Карнауха. - Кривий Ріг, 2009. - 190 с.
 4. Factors of working environment and procession ferrous metallurgy enterprises in Bashkortostan Republic and workers occupational health / A. B. Bakirov, R. M. Takayev, N. S. Kondrova [et al.] // Med Tr Prom Ekol. - 2011. - V. 7. - P 4-10.
 5. Lipatov G. Ia. Chemical air pollution of the occupational environment as a factor for professional risk for workers of main occupations in the copper and nickel metallurgy / G. Ia. Lipatov, V. I. Adrianovskii, O. I. Gogoleva // GigSanit. - 2015. - V. 94 (2). - P. 64-67.
 6. Латышевская Н. И. Условия труда металлургиче­ского производства как фактор риска нарушения мочевыделительной системы / Н. И. Латышевская, А. М. Его­рова // Вестник ВолГМУ. - 2010. - № 4 (16). - С. 8-11.
 7. Бессарабов А. В. Показатели общей заболевае­мости и репродуктивного здоровья мужчин-метал- лургов / А. В. Бессарабов, Н. И. Латышевская // Вестник ВолГМУ. - 2007. - № 2 (22). - С. 58-61.
 8. Vlasova E. M. Analysis of changes in characteristics of arterial hypertension occupational risk in workers of nonferrous metallurgy / E. M. Vlasova, D. M. Shliapnikov, T M. Lebedeva // Med.TrProm.Ekol. - 2015. - V. 8. - P 10-13.
 9. Castano R. Occupational rhinitis due to steel welding fumes / R. Castano, E. Suarthana // Am J. Ind Med. - 2014. - V. 57 (12). - P. 1299-1302. https://doi.org/10.1002/ajim.22365
 10. UN. Globally harmonized system of classification and labeling of chemicals (GHS) [Электронный ресурс]. - N. Y.; Geneva United Nations, 2003. - Режим доступа : https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/English/ST-SG-AC10- 30-Rev4e.pdf
 11. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методи­ческие основы, принципы и критерии оценки. Руковод­ство: Р 2.2.1766-03. - Москва : МЗ РФ, 2003. - 23 с.