You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні гербіциду КЕЛЬВІН ПЛЮС, ВГ та інсектициду ПЛЄНУМ 50 WG, ВГ на посівах олійних культур

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Руда Т. В., Коршун М. М.

Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні гербіциду КЕЛЬВІН ПЛЮС, ВГ та інсектициду ПЛЄНУМ 50 WG, ВГ на посівах олійних культур

Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Гігієнічна регламентація сучасних пестицидів Кельвін Плюс, ВГ та Плєнум 50 WG, ВГ передбачає вивчення умов праці при їхньому застосуванні для захисту олійних культур та оцінку ступеня ризику комплексного (інгаля­ційного та нашкірного) впливу діючих речовин (д. р.) обох препаратів на працюючих.

Мета дослідження — оцінити ризик небезпечного ізольованого та комбінованого впливу дикамби, дифлуфензопіру, нікосульфурону та піметрозину на працюючих, які виконують роботи, що пов’язані з використанням препаратів Кельвін Плюс, ВГ та Плєнум 50 WG, ВГ.

Матеріали та методи дослідження. Проведено натурні дослідження; відібрано проби повітря робочої зони, змивів з відкритих ділянок шкіри та під спецодягом, нашивок на спецодязі; у пробах визначено вміст залишкових кіль­костей д. р. пестицидів; розраховано експозиційні та допустимі інгаляційні та перкутанні дози д. р., коефіцієнти та індекси небезпечності.

Результати. Штангове обприскування препаратами Кельвін Плюс, ВГ та Плєнум 50 WG, ВГ з максимальною нор­мою витрат (0,40 та 0,25 кг/га відповідно) не супроводжується небезпечним забрудненням повітря робочої зони та шкірних покривів працюючих. Індекси небезпечності шкідливого комплексного впливу д. р. обох препаратів, а також комбінованої дії 3 д. р. препарату Кельвін Плюс, ВГ є значно нижчими за 1; умови праці оператора розчинного вузла та тракториста є допустимими. Провідну роль у формуванні професійного ризику відіграє інгаляційне надходження пестицидів. Коефіцієнт небезпечності при інгаляційному надходженні для трактористів в 2,0—4,3 разу вищий, ніж для заправників. Коефіцієнт захисної дії спецодягу становить 21,2—41,8.

Висновок. Застосування обох препаратів на посівах олійних культур не становить небезпеки для працюючих при використанні традиційних технічних засобів та дотриманні встановлених агротехнічних і гігієнічних регламентів.

Ключові слова: гербіцид, інсектицид, коефіцієнт небезпечності, індекс небезпечності, професійний ризик

 

Література

 1. Яструб Т О. Порівняльна характеристика мето­дичних підходів до оцінювання інгаляційної та нашкірної експозиції пестицидами за різних технологій їх застосування / Т О. Яструб // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2011. - № 3 (27). - С. 48-55.
 2. Van Drooge H. L. Data on application frequency of pesticide for risk assessment purposes / H. L. Van Drooge, C. N. Groenevel and H. J. Schipper // Ann. occup. Hyg. - 2001. - V. 45, № 1001. - P. 95-101.
 3. Abukari W. Pesticides applicator exposure assessment: a comparison between modeling and actual measurement / W. Abukari // Journal of Environment and Earth Science. - 2015. - V. 5, № 11. - P. 101-115.
 4. Методичні рекомендації «Вивчення, оцінка і зменшення ризику інгаляційного і перкутанного впливу пестицидів на осіб, які працюють з ними або можуть зазнавати впливу під час і після хімічного захисту рослин та інших об'єктів»: наказ № 324.- [Затв. 13.05.2009].- Київ : Міністерство охорони здоров'я України, 2009.- 29 с.
 5. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов: МУ № 4263-87. - Киев, 1988. - 210 с.
 6. Антоненко А. М. Токсикологічна оцінка та обґрунтування допустимої добової дози гербіциду дифлуфензопіру / А. М. Антоненко, Т В. Руда, М. М. Коршун // Сучасні проблеми токсикології, хар­чової та хімічної безпеки. - 2016. - № 1 (73). - С. 58-63.
 7. Pesticide Fact Sheet: pymetrozine [Електронний ресурс]. Washington (DC): United States Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Programs; 2000. - Режим доступу: http://www.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/registration/fs_PC-101103_01-Aug-00.pdf. - Назва з екрана.
 8. FAO specifications and evaluations for agricultural pesticides [Електронний ресурс]. Nicosulfuron. - Режим доступу:  http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/ Specs/Nicosulfuron2014_02.pdf. - Назва з екрана.
 9. Dicamba [Електронний ресурс]. PubChem: Open chemistry database. Режим доступу: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/ 3030#section=Non- Human-Toxicity-Excerpts. - Назва з екрана.
 10. Коршун М. М. Порівняльна гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні гербіциду МайсТер Пауер OD на посівах кукурудзи, розрахова­ного з використанням різних методичних підходів / М. М. Коршун, А. М. Антоненко // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2012. - № 2 (30). - С. 42-48.
 11. Горбачевський Р. В. Гігієнічне обґрунтування регламентів використання в сільському господарстві імідазолінонових гербіцидів на основі імазапіру та імазамоксу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе­ня канд. мед. наук : спец. 14.02.01. «Гігієна та професійна патологія» / Р. В. Горбачевський. - Київ, 2013. - 20 с.