You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка умов праш на каналізаційних очисних спорудах при застосуванні біорегенератора «OXYDOL» (на прикладі каналізаційних очисних споруд СМТ Гурзуфа, АР Крим, Україна)

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.03.057

Загороднюк К. Ю.1, Бардов В. Г.1, Омельчук С. Т.2, Загороднюк Ю. В.3, Войцеховський В. Г.1, Пельо І. М.1, Гринзовський А. М.2, Анісімов Є. М.1, Борисенко А. А.1

Гігієнічна оцінка умов праш на каналізаційних очисних спорудах при застосуванні біорегенератора «OXYDOL» (на прикладі каналізаційних очисних споруд СМТ Гурзуфа, АР Крим, Україна)

1 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

2 Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ

3 Усеукраїнська громадська організація «Фонд розвитку водоочисних технологій», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. На сучасному етапі розвитку нашої держави особливої гостроти, у першу чергу в курортних містах, набува­ють проблеми забруднення атмосферного повітря каналізаційними очисними спорудами за рахунок поширення летких речовин з неприємним різким запахом, накопичення твердих відходів та забруднення водних об’єктів, у які відбувається скид недостатньо очищених стічних вод.

Мета дослідження — гігієнічна оцінка умов праці на каналізаційних очисних спорудах (КОС) при застосуванні біо- регенератора «Oxydol», виробництва Agranco Corporation, USA, яке вимушено супроводжувалося зміною основних технологічних параметрів їх роботи.

Матеріали та методи дослідження. Для модифікації процесів біологічної очистки стічних вод, що надходять на міські КОС, і подальшої стабілізації та біотехнологічної переробки твердих осадів стічних вод відповідно до роз­робленої за участі фахівців Національного медичного університету імені О. О. Богомольця прогресивної нової технології був використаний біорегенератор «Oxydol» виробництва Agranco Corporation, USA. Промислово- дослідне застосування біорегенератора «Oxydol» було проведено на КОС смт Гурзуф АР Крим, Україна. Для вирі­шення поставлених завдань були використані наступні методи: бібліографічний метод аналізу наукової інформації, методи прогнозування та розрахунків, метод санітарного обстеження, органолептичні, хімічні, фізико-хімічні, мікробіологічні, гідробіологічні, технологічні методи досліджень.

Результати. Встановлено, що при застосуванні біорегенератора «Oxydol» повністю припиняються викиди в атмос­ферне повітря аміаку, сірководню, діоксиду сірки, метану, а також діоксиду та оксиду азоту від працюючих КОС, значно розріджується мул у відстійниках і суттєво (у 4—5 разів) зменшується кількість осаду, що вивозять на муло­ві карти, а отже, поліпшуються й умови праці на КОС. Разом з тим, якщо не провести певних своєчасних змін експлуатаційних характеристик КОС, введення біорегенератора «Oxydol» повністю припиняє процеси нітрифіка­ції та денітрифікації, що робить неможливим досягнення значень затверджених гранично допустимих скидів. Встановлено, що біорегенератор «Oxydol» значно ефективніше проявляє свої деструкційні властивості відносно компонентів господарсько-побутових стічних вод, нечистот свиноферм і ферм великої рогатої худоби, аніж анало­гічних компонентів стічних вод спиртових і масло-молочних заводів. За результатами досліджень сформульовано загальні рекомендації щодо імплементації прогресивної нової технології інтенсифікації роботи КОС в Україні. Висновки. На КОС біорегенератор «Oxydol» слід використовувати тільки в поєднанні зі зміною технологічних пара­метрів експлуатації в рамках передбачених проектами, за якими вони побудовані. З метою досягнення найопти- мальнішого ефекту для кожних КОС необхідно підбирати свій комплекс мікроорганізмів, ферментів, органічних каталізаторів, який є унікальним за складовими та/або їхнім співвідношенням.

Ключові слова: каналізаційні очисні споруди, технологічні параметри екcплуатації, біорегенератор «Оxydol», умови праці, активний мул, осадки стічних вод, леткі речовини з неприємним різким запахом

Література

 1. Costs of phosphorus removal in wastewater treat­ment facilities: construction de Novo. Water Policy Working Paper / Jiang F., Beck M. B., Cummings R. G. [et al.]. - 2004. - V. 10. - P. 1-10.
 2. Загороднюк К. Ю. Гігієнічна оцінка осадів, отри­маних за новітньою технологією очистки стічних вод (на прикладі каналізаційних очисних споруд смт Гурзуф) / Загороднюк К. Ю. // Український науково-медичний молодіжний журнал, спеціальний випуск. - 2014. - № 4 (83). - С. 62.
 3. Дані офіційного web-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому­нального господарства України. - Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua.
 4. Дані прес-центру Міністерства охорони здоров'я України. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.moz.gov. ua/ua/portal/pre_20120913_a. html.
 5. Choi H.-J. Influence of wastewater composition on denitrification and biological P-removal in the S-DN-P- process: Effects of different substrates / Choi, H.-J. and Choi, Lee S.-M. // Water Science and Technology. - 2007. - V. 56. - V. 8. - P. 79-84. https://doi.org/10.2166/wst.2007.697
 6. Tchobanoglous G. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse / Tchobanoglous G., Burton F. L. and Stensel H. D.- 4th ed. - NY. : Metcalf & Eddy, Inc., McGraw Hill, 2003. - 1819 p.
 7. Sustainable sludge handling, Advanced wastewater treatment: Report № 2, Joint Polish / Hultman B. and Levlin E. - Swedish reports, Div. of Water Resources Engineering, KTH., 1997. - P. 5-12.
 8. Sludge Treatment and Disposal Experiences. By ISWA's Working Group on Sewage & Waterworks Sludge. Environmental Issues Series. - 2005. - V. 7. - 54 p.
 9. Дмитренко Г. М. Закономірності безкисневого дихання аеробних бактерій / Дмитренко Г. М. // Доповіді НАН України. - 2008. - № 10. - С. 170-177.
 10. United States department of labor. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Standards on Toxic and Hazardous Substances. Hazard Communi­cation, [29 CFR 1910.1200], available at: https://www.osha.gov.
 11. Допустимые количества миграции (ДКМ) хими­ческих веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения : Сан ПиН 42-123-4240-86. - Москва, 1987. - 20 с.
 12. Биотестирование продукции из полимерных и других материалов : МУ 1.1.037-95. - Москва, 1995. - 6 с.
 13. Средства защиты работающих. Общие требо­вания и классификация : ГОСТ 12.4.011-89. - Москва, 1989. - 6 с.
 14. ССБТ Общие санитарно-гигиенические требо­вания к воздуху рабочей зоны ( 5-е издание) : ГОСТ 12.1.005 - 88. - 71 с.
 15. Державні санітарні правила охорони атмо­сферного повітря населених місць : ДСП - 201 - 97. - Київ, 1997. - 32 с.
 16. Технологічні та агроекологічні нормативи використання осадів стічних вод міських очисних споруд у сільському господарстві : КНД 33.-3.3-02-99. - Київ, 2001. - 38 с.
 17. Pescod M. B. Wastewater treatment and use in agriculture, Food and agriculture organization of the united nations / Pescod M. B. - Rome : Management Approaches, 1992. - 57 p.