You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка умов праці та стану об'єктів навколишнього середовиша при застосуванні препаратів актара 240 SC, к.с. і актара 25 WG, в.г. у відповідності з сучасними технологіями хімічного захисту сільськогосподарських культур

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.01.035

Пельо І.М., Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Сасінович Л.М., Омельчук С.А., Сєдокур Л.К.

Гігієнічна оцінка умов праці та стану об'єктів навколишнього середовиша при застосуванні препаратів актара 240 SC, к.с. і актара 25 WG, в.г. у відповідності з сучасними технологіями хімічного захисту сільськогосподарських культур

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

Full article 1part (PDF), RUS Full article 2part (PDF), RUS

Аналіз доступної інформації та результатів власних досліджень дозволив установити наступне. Новий перспективний інсектицид із групи неонікотиноідів тіаметоксам та препарати на його основі — Актара 240 SC, к.с. (концентрат суспензії) і Актара 25 WG, в.г. (водорозчинні гранули), при різних шляхах надходження в організм помірно небезпечні — III клас небезпечності у відповідності до Гігієнічної класифікації пестицидів за ступенем небезпечності, Київ, 1998. Віддалені ефекти дії не є лімітуючим критерієм при оцінці небезпечності тіаметоксаму та обгрунтуванні допустимої добової дози (ДДД) для людини, яка становить 0,02 мг/кг маси тіла.Умови праці при застосуванні тіаметоксаму в формі к.с. і в.г. різними способами; з допомогою літальних апаратів, обприскувачів (штангового, вентиляторного, ранцевого), методами: крапельного зрошення, поливу садженців та розсади, замочування коренів розсади відповідає гігієнічним вимогам, пред’явлених до робіт з пестицидами.Вміст тіаметоксаму в об’єктах довкілля (атмосферне повітря, грунт, рослини) не перевищував допустимих рівнів. Викладене дозволило зробити висновок про безпечність застосування тіаметоксаму за сучасними технологіями для людей та довкілля.Обгрунтовано гігієнічні нормативи тіаметоксаму та розроблено регламенти безпечного застосування його в сільському господарстві.

Ключові слова: інсектициди, гігієна і токсикологія, гігієнічне регламентування,умови праці і стан навколишнього середовища при використанні, перспективи застосування

Література

 1. Результати вирощування культур за технологією ОптиТех,- К.: Сингента, 2006.-31 с.
 2. Лапа О.М., Дрозда В.Ф., ГЬголев А.І. Сучасні технології вирощування і захисту овочевих культур,- К.: Світ, 2004,- 111 с.
 3. Каталог засобів захисту рослин та насіння (на 2007-2008 роки).- К.: Сингента., 2007.- 155 с.
 4. Tonder J.E. Agonist at the nicotinic autylcholine receptors: structure - activity relationships and molecular// Curr Med. Chem.-2002,-N8.-P.651- 674. https://doi.org/10.2174/0929867013373165
 5. Ермолова Л.В., Проданчук Н.Г., Жминько П.Г. и другие. Сравнительная токсикологическая характеристика новых неоникотиноидных инсектицидов // Совр. пробл. токсикологии,- 2004,- № 2,- С. 4-8.
 6. Єрмолова Л.В., Лепьошкін І.В., Мудрий І.В. Ток- сиколого-гігієнічна оцінка асортименту нових неони- котиноїдних інсектицидів // 2004- № 4,- С. 43-48.
 7. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.-Дніпропетровськ : АРТ- ПРЕС. 2006.-С. 103.
 8. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов-№4263-87: Утв. 13.03.87 / М3 СССР,-К., 1988.-212 с.
 9. Методические рекомендации по обоснованию ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) пестицидов в воздухе рабочей зоны при их применении в сельском хозяйстве.- № 2302-81 : Утв. 17.03.91 / М3 СССР.-К., 1981.- 16 с.
 10. Методические указания по установлению ориентировочных безопасных уровней воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны.- № 4000-85 : Утв. 15.09.85 /М3 СССР,- К., 1985.-22 с.
 11. Обґрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць - МВ 2.2.6 - 111 - 2004.- 33 с.
 12. Методические указания по установлению расчетных нормативов в воде хозяйственно-питьевого назначения, воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест с использованием ЭВМ : Утв. 01.07.87 / М3 СССР,- К.- 1987,- 14 с.
 13. Гончарук Е.И. Сидоренко Г.И. Гигиеническое нормирование химических веществ в почве : Руководство-М. : Медицина, 1986.-320 с.
 14. Моложанова Е.Г., Сова Р.Е., Ермолова А.В., Гринкевич Л.Э. Совершенствование расчетного нормирования пестицидов в почве // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми еко- гігієни і токсикології».-К., 1988-Ч.2-С. 172-174.
 15. Кундієв Ю.І., Кірсенко В.В., Яструб Т.О. та інші. Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні пестицидів за сучасними технологіями // Гйгиена труда - 2003,- Выпуск 34. т. 1.- С. 84-97.
 16. Вивчення, оцінка і зменшення ризику інгаляційного і перкутанного впливу пестицидів на осіб, які працюють з ними або можуть зазнавати впливу під час і після хімічного захисту рослин та інших об'єктів : Методичні вказівки МР 8.1.4- 2006 Розроблені проф. Проданчуком М.П.к.м.н. Сергеєвим, д.б.н. Жміньком П.Г. та іншими - К.- 2006.-21 с.
 17. Методические рекомендации по изучению и гигиенической оценке условий труда при применении пестицидов / Сост. В.Н.Ракитский, А.В.Ильницкая, Л.И.Липкина и др,- М., 1995,- 10 с.
 18. Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи : Методические указания. № 2101-79 : Утв. 01.11.1979 / М3 СССР.-М., 1980.-23 с.
 19. Кірсенко В.В., Яструб Т.О. Методичні підходи до гігієнічної оцінки умов праці при застосування пестицидів у сучасних умовах // Довкілля та здоров’я.- 2004.-№ 4.-С. 51-55.
 20. Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов : Метод, указания.- № 2051-79 : Утв. 21.08.79 / М3 СССР- М.- 1980,- 46 с.
 21. Методичні вказівки з виконання вимірювань тіаметоксаму у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі газохроматографічним методом № 304 - 2001 // Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів в продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищі.- 2004 № 37.- С. 189-193.
 22. Методичні вказівки з визначення тіаметоксаму у воді, грунті, насінні соняшнику, зерні пшениці, кукурудзи, № 250 - 2001. // Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів в продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищі,- К., 2004,- № 37 - С. 24-29.
 23. Лапач С.Н., Чубенко А.С. Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel.- К. : МОРИОН, 2000,- 320 с.
 24. Технології захисту сільськогосподарських культур. Фірма «Сингента» Швейцарія, 2004-2005.- Київ,- 28 с.
 25. Public Release Summary jn Evaluation of the new activThiamethoxam in the product Cruiser 350 FS insecticide seed treatment // National Registration Authority for Agricultural and Veterinary Chemicals, January 2001, Canberra, Australia http // www.apvma.gov.
 26. Омельчук C.T., Коршун O.M., Сасінович Л.М., Сєдокур Л.К., Бардов В.Г., Коршун М.М. Порівняльна токсикологічна оцінка сучасних інсектицидів, що застосовуються в яблуневих садах // Науковий вісник національного медичного університету імені О.О.Богомольця,-2006,-№ 4.-С. 117-128.
 27. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності: ДСанПін 8.8.1.002-98 : Затв. МОЗ України 28.08.98,- К„ 1998,- 20 с.
 28. Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті : ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001: Затв. 20.09.01 / МОЗ України,- К.- 2001.- 245 с.
 29. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві: ДСП 8.8.1.2.001-98: Затв. 03.08.1998/ МОЗ України.-К.- 1998. В доповненні до переліку пестицидів і агрохі- мікатів, дозволених до використання в Україні,- К.- 2007,- С. 202-223.