You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка шумового навантаження на орган слуху телефоністів сучасного цифрового зв'язку

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.01.009

Назаренко В.І.

Гігієнічна оцінка шумового навантаження на орган слуху телефоністів сучасного цифрового зв'язку

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

 

Проведено дослідження закономірностей формування шумового навантаження на орган слуху телефоністів міжміського і міжнародного цифрового телефонного зв’язку підрозділів ДП «Утел» ВАТ «Укртелеком». Встановлено, що основним джерелом звуку (78-93 дБАекв) на робочих місцях є акустична гарнітура; для адекватної оцінки цього чинника потрібні нові методичні підходи із застосуванням «штучного вуха», що не регламентовані ДСН3.3.6.37-99 та ТОСТ 12.1.050-86. Показано, що рівень звуку від акустичної гарнітури встановлюється телефоністами індивідуально таким чином, щоб на 10—20 дБА перевищувати акустичний фон (58—74 дБА екв) виробничого приміщення — для необхідної розбірливості звукової інформації. За Гігієнічною класифікацією праці ГН 3.35- 3.3.8;6.6.1-083-2001 еквівалентні рівні шуму відповідають 1—2 ступеню 3 класу умов і характеру праці. За критеріями ГОСТ 12.4.062-78, у телефоністів зі стажем роботи більше 10 років виникають початкові порушення слухової функції, що дозволяє віднести їх до групи ризику розвитку професійної патології. На підставі проведених досліджень запропоновано рекомендації зі зменшення шумового навантаження на працюючих в цій професії за рахунок зниження шумового фону виробничого приміщення.

Ключові слова: шумове навантаження, орган слуху, допустимий рівень шуму, телефоністи сучасного цифрового зв’язку

Література

  1. Физические факторы: Эколого-гигиеническая оценка и контроль. Руководство/Под ред. Н.Ф.Изме- рова.-М.: Медицина, 1999.-Т.2.- 439 с.
  2. Свидовый В.И., Кириллова В.Ф. Гигиеническая оценка условий труда работников автоматических телефонных станций//Гйгиена и санитария.- 1999.-№1,-С. 63-65.
  3. Измеров Н.Ф., Денисов Э.И., Молодкина Н.Н., Родионов Г. К. Методология оценки профессиональ­ного риска в медицине труда//Медицина труда и пром. экол.-2001,-№12.-С. 1 -7.
  4. Ревич Б.А., Авалиани С.Л.. Тихонова П.И. Осно­вы оценки воздействия загрязненной окружающей среды на здоровье человека.- М.: Центр экол. полит. РФ.-2004,- 235 с.
  5. Измеров Н.Ф. Прошлое, настоящее и будущее профпатологии//Медицина труда и пром. экол,- 200 !.-№!.-С. 1-9.
  6. Денисов Э.И., Илькаева Е.Н., Курьеров Н.Н. Принципы и критерии стандарта медицины труда по профилактике профессиональной потери слу­ха//Медицина труда и пром. экол,- 2005.- №2.- С.16-19.
  7. Гігієнічна класифікація праці. Гігієнічні норма­тиви ГН 3.3.5-8-6.6.1-083-2001.- К.: МОЗ України, 2001,- 47 с.
  8. Праця України 2004. Статистичний збірник.- К.: Держкомстат.- 2005.- 368 с.
  9. Профессиональный риск. Справочник/Под ред. Н.Ф.Измерова, Э.И.Денисова,- М.: Социздат, 2001,- 267 с.
  10. Методичні рекомендації: Професійна приглу­хуватість шумової етіології (діагностика, класифіка­ція, експертиза працездатності, профілактика).- К.: МОЗ України. 2001.- ЗО с.