You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні пестицидів на сої

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.15, № 3, 2019

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.03.240

Омельчук С. Т., Стеценко О. В., Гиренко Т. В., Борисенко А. А., Алексійчук В. Д.

Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні пестицидів на сої

Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ

Full article (PDF), UKR

Вступ. В умовах постійного підвищення ролі хімічних впливів у навколишньому та виробничому середовищах з можливим потенційним впливом на здоров’я людини необхідним є вирішення проблеми оцінки небезпечності хімічних засобів захисту рослин.

Мета дослідження – гігієнічна оцінка небезпеки застосування інсектоакарицидів і фунгіцидів на сої.

Матеріали та методи дослідження. Використано методи натурного гігієнічного експерименту, газорідинної хрома­тографії, розрахункові та статистичні методи.

Результати. Під час застосування препаратів Ельміре, к.с., Масай, з.п., Суперкіл Форте, к.е., Фастак, к.е., Азомекс Плюс, к.с., Кустодія, к.с., Юни-Флу 250, КС на сої в повітрі робочої зони працівників і в повітрі прилеглих тери­торій вміст діючих речовин не перевищував встановлених гігієнічних нормативів. На поверхні шкіри працівників діючих речовин не виявлено. Величини професійного ризику небезпечного впливу пестицидів у разі комплексно­го та комбінованого надходження не перевищували допустиму величину (менше 1).

Висновок. Результати натурних досліджень показали, що при дотриманні агротехнічних і гігієнічних регламентів застосуван­ня досліджуваних інсектицидів та фунгіцидів на сої не становить небезпеки для працівників і навколишнього середовища.

Ключові слова: інсектоакарициди, фунгіциди, умови праці, професіональний ризик

Література

  1. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (Офіційне видання); упоряд. В. В. Рафальський, В. М. Ващенко, В. В. Чайковська, А. П. Корецький. Київ : Юнівест Медіа, 2018. 1039 с.
  2. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиениче­ские требования к воздуху рабочей зоны». Москва : Комитет стандартизации и метрологии СССР, 1991. 75 с.
  3. Яструб Т. О. Порівняльна характеристика мето­дичних підходів до оцінювання інгаляційної та нашкірної експозиції пестицидами за різних технологій їх застосування. Український журнал з проблем медицини праці. 2011. № 3. С. 48–55.
  4. Методичні рекомендації «Вивчення, оцінка і зменшення ризику інгаляційного і перкутанного впливу пестицидів на осіб, які працюють з ними або можуть зазнавати впливу пестицидів під час і після хімічного захисту рослин та інших об’єктів». [Затв. МОЗ України № 324 від 13.05.2009]. Київ, 2009. 29 с.
  5. Вавріневич О. П. Гігієнічна оцінка потенційного комбінованого ризику небезпечного впливу сумішевих фунгіцидів для працюючих. Український журнал з проблем медицини праці. 2015. № 1 (42). С. 58–66. https://doi.org/10.33573/ujoh2015.01.058.

ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Омельчук С. Т. (ORCID ID 0000-0003-3678-4241) – гігієнічна оцінка отриманих результатів (оцінка ризику), формулювання висновків;

Стеценко О. В. – аналітичне дослідження діючих речовин в об’єктах навколишнього середовища (повітря робочої зони, атмосферне повітря);

Гиренко Т. В. – аналітичне дослідження діючих речовин у нашивках на спецодязі, змивах з поверхні шкіри;

Борисенко А. А. – перевірка підготовки розчинів препаратів перед обробкою полів, підготовка та відбір проб повітря, змивів з нашивок (Київська обл.);

Алексійчук В. Д. – підготовка розчинів препаратів перед обробкою полів, підготовка і відбір проб повітря, змивів, нашивок (Вінницька, Одеська, Хмельницька обл.).